OBS: Detta är utgåva 2023.14. Visa senaste utgåvan.

En utbetalare kan bli betalningsansvarig för särskild inkomstskatt om skatteavdrag inte har gjorts med rätt belopp.

Ansvar för särskild inkomstskatt enligt SINK

När det finns ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning och detta har visats upp för utbetalaren, eller denna på annat sätt har fått kännedom om att beslutet finns, så är utbetalaren skyldig att göra skatteavdrag för skatt enligt SINK (13 kap. 3 § SFL). Om det finns ett beslut men utbetalaren inte känner till beslutet, eller om det saknas ett beslut, är utbetalaren skyldig att göra avdrag för preliminär A-skatt.

Även utländska utbetalare ska göra skatteavdrag.

En utbetalare kan bli betalningsansvarig för särskild inkomstskatt enligt SINK om skatteavdrag inte har gjorts med rätt belopp (59 kap. 2 § SFL). När det finns en skyldighet att göra skatteavdrag för skatt enligt SINK får Skatteverket besluta att den som har betalat ut ersättning utan att ha gjort skatteavdrag med rätt belopp ska betala det belopp som skulle ha dragits av. I det fall avdrag ska göras för preliminär A-skatt, men det vid tidpunkten för beslutet om ansvar är klarlagt att mottagaren endast är skyldig att betala särskild inkomstskatt enligt SINK ska ansvaret avse och begränsas till sådan skatt. Trots att utbetalaren vid utbetalningstillfället borde ha dragit vanlig preliminär A-skatt omvandlas alltså utbetalarens skyldighet till att i stället avse särskild inkomstskatt enligt SINK.

Även mottagaren kan bli betalningsansvarig.

Läs mer om utbetalarens och mottagarens betalningsansvar i Skatteverkets ställningstagande Betalningsansvar för SINK-skatt enligt skatteförfarandelagen.

Ansvar för särskild inkomstskatt enligt A-SINK

Den som betalar ut en kontant ersättning eller en annan inkomst som är skattepliktig enligt A-SINK ska göra skatteavdrag för skatt enligt A-SINK (13 kap. 4 § SFL). Något beslut från Skatteverket krävs inte för att få göra ett sådant skatteavdrag.

En utbetalare kan bli betalningsansvarig för särskild inkomstskatt enligt A-SINK om skatteavdrag inte har gjorts med rätt belopp (59 kap. 2 § SFL). Skatteverket kan besluta att den som har betalat ut ersättning utan att göra skatteavdrag med rätt belopp ska betala det belopp som skulle ha dragits av.

Även mottagaren kan bli betalningsansvarig.

Om den kontanta ersättningen inte har räckt till fullt skatteavdrag

Om förmåner har getts ut kan det vara så att det inte funnits tillräcklig kontant ersättning för att göra fullt skatteavdrag. Förmånerna kan exempelvis ha uppgått till stora belopp medan den kontanta ersättningen har varit låg. En följd av detta blir att för lite skatt har betalats in.

Utbetalaren ska inte göras ansvarig när det inte har funnits någon skyldighet för denna att göra skatteavdrag och betala in skatt utöver det som den kontanta ersättningen räckt till. Däremot kan mottagaren av ersättningen göras betalningsansvarig för den särskilda inkomstskatten enligt SINK eller A-SINK.

Skatten kan inte betalas genom skatteavdrag

Om en utbetalare bara har tillhandahållit en förmån, eller när den skattepliktiga ersättningen enligt SINK t.ex. är återföring av egenavgifter, kan skatten inte betalas genom skatteavdrag. Skatteverket ska då inte göra utbetalaren betalningsansvarig för skatten, utan ska i stället göra mottagaren betalningsansvarig för den särskilda inkomstskatten enligt SINK eller A-SINK.

Mottagaren är okänd

Om en utbetalare betalar ut ersättning till okända betalningsmottagare utan att göra skatteavdrag, så ligger det i sakens natur att det är omöjligt att avgöra om dessa personer är begränsat eller obegränsat skattskyldiga och om de ska betala särskild inkomstskatt enligt SINK eller A-SINK eller vanlig inkomstskatt. Skatteverket anser att beslutet om ansvar och kravet på betalning endast ska riktas mot utbetalaren och beräknas till 30 procent av ersättningen.

Om betalningsmottagaren blir känd efter det att beslut om betalningsansvar fattas, så bör Skatteverket ompröva beslutet till ett beslut om ansvar för kända mottagare.

När kan beslutet meddelas?

Ett beslut om ansvar kan meddelas senast under det sjätte året efter utgången av det beskattningsår då skatten skulle ha dragits av (59 kap. 6 § SFL).

Regressrätt

En utbetalare som har betalat betalningsmottagarens skatt enligt 59 kap. 2 § SFL har rätt att kräva betalningsmottagaren på beloppet (59 kap. 5 § SFL).

Kompletterande information

  • Utbetalaren är även ansvarig för att betala in innehållen men ej inbetald skatt som ska redovisas i en arbetsgivardeklaration.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Betalningsansvar för SINK-skatt enligt skatteförfarandelagen [1] [2]