OBS: Detta är utgåva 2023.15. Visa senaste utgåvan.

En plattformsoperatör som anser sig vara en undantagen plattformsoperatör under en viss rapporteringspliktig period kan ansöka om detta hos Skatteverket.

Vad innebär ett undantag från rapporteringsskyldighet?

En plattformsoperatör som är undantagen är inte en rapporteringsskyldig plattformsoperatör (2 kap. 2 § första stycket och 2 kap. 3 § första stycket POL). Den som är undantagen behöver därför inte genomföra de åtgärder för kundkännedom som anges i 6 kap. POL eller lämna kontrolluppgifter enligt 22 c kap. SFL.

Ansökan om undantag görs hos Skatteverket

En plattformsoperatör som anser sig vara en undantagen plattformsoperatör under en viss rapporteringspliktig period kan ansöka om ett beslut om detta hos Skatteverket (5 kap. 1 § första stycket POL). Det är frivilligt för en plattformsoperatör att ansöka om undantag från rapporteringsskyldighet.

Vad ska ansökan innehålla?

En ansökan om undantag från rapporteringsskyldighet ska göras enligt ett fastställt formulär som Skatteverket tar fram (5 § POF). En ansökan ska innehålla identifikationsuppgifter för plattformsoperatören t.ex. namn och skatteregistreringsnummer. Även uppgift om vilken rapporteringspliktig period som ansökan avser (kalenderår) ska lämnas. Plattformsoperatören ska tillsammans med ansökan lämna in underlag för att visa att plattformens hela företagsmodell är av ett sådant slag att den inte har rapporteringspliktiga säljare (5 kap. 1 § andra stycket POL). Så kan vara fallet om en plattformsoperatör endast tillåter undantagna säljare tillträde till plattformen, exempelvis marknadsnoterade företag, myndighetsenheter eller stora hotell. För att visa att så är fallet, kan plattformsoperatören exempelvis beskriva alla arrangemang som operatören har på plats för att försäkra sig om att inga rapporteringspliktiga säljare kan tillträda plattformen. En plattformsoperatör är inte undantagen genom att visa att affärsmodellen innebär att säljare på plattformen inte kan göra vinst (prop. 2022/23:6 s. 222).

När ska ansökan göras?

En ansökan ska göras hos Skatteverket senast före utgången av kalenderåret före den rapporteringspliktiga perioden (5 kap. 1 § första stycket POL). Med rapporteringspliktig period menas det kalenderår som kontrolluppgift ska lämnas för enligt 22 c kap. SFL (2 kap. 25 § POL).

Detta innebär att en ansökan ska avse en viss rapporteringspliktig period och ska göras innan den rapporteringspliktiga perioden inleds, d.v.s. senast den 31 december kalenderåret före den rapporteringspliktiga perioden.

En enhet som blir en plattformsoperatör under den rapporteringspliktiga perioden ska i stället göra ansökan snarast men senast före den rapporteringspliktiga periodens utgång (5 kap. 1 § första stycket POL).

När Skatteverket tar emot en ansökan om undantag från rapporteringsskyldighet, ska Skatteverket besluta om plattformsoperatören ska anses vara undantagen

Övergångsbestämmelser för ansökan om undantag

Av punkt 2 i övergångsbestämmelserna till POL framgår att lagen tillämpas första gången på rapporteringspliktiga perioder som inleds den 1 januari 2023.

Av punkt 5 framgår att en plattformsoperatör som anser sig vara en undantagen plattformsoperatör för den rapporteringspliktiga period som inleds den 1 januari 2023 ska ansöka om detta hos Skatteverket senast den 2 maj 2023.

Skyldighet att anmäla ändringar

En undantagen plattformsoperatör ska snarast anmäla ändringar av de uppgifter och underlag som har lämnats i ansökan (5 kap. 1 § tredje stycket POL). Ett beslut om undantag kan återkallas om plattformsoperatören inte längre uppfyller villkoren för att vara undantagen.

Skatteverkets beslut om undantag

När Skatteverket tar emot en ansökan om undantag från rapporteringsskyldighet, ska Skatteverket besluta om plattformsoperatören ska anses vara undantagen från rapporteringsskyldighet för den aktuella rapporteringspliktiga perioden. Beslutet ska fattas senast inom tre månader efter att en ansökan med fullständiga uppgifter och dokumentation kommit in (11 § första stycket LAUP).

Utgångspunkten är att en ansökan avser den rapporteringspliktiga period som följer efter det kalenderår då ansökan lämnas in. För att undantaget ska få fullt genomslag måste detta beslutas innan den rapporteringspliktiga perioden inleds. Om en ansökan lämnas in efter att det återstår tre månader av kalenderåret före den rapporteringspliktiga perioden kan det innebära att Skatteverket inte hinner fatta ett beslut om undantag innan den rapporteringspliktiga perioden har inletts. Plattformsoperatören måste i så fall genomföra kundkännedomsprocessen i början av den rapporteringspliktiga perioden eftersom ett beslut om undantag saknas. (prop. 2022/23:6 s. 237).

När Skatteverket har fattat beslut om att en plattformsoperatör är en undantagen plattformsoperatör ska Skatteverket underrätta Europeiska kommissionen och de behöriga myndigheterna i alla andra medlemsstater om detta och om alla eventuella efterföljande ändringar (12 § LAUP).

Skatteverket kan återkalla ett beslut om undantag

Även om Skatteverket har godkänt en ansökan om undantag kan förhållandena ändras under den rapporteringspliktiga perioden på ett sätt som medför att plattformsoperatören inte längre ska anses undantagen (se Skyldighet att anmäla ändringar). Skatteverket ska återkalla beslutet om undantag från rapporteringsskyldigheten när plattformsoperatören inte längre uppfyller villkoren enligt 2 kap. 6 § POL (11 § andra stycket LAUP).

Föreläggande

Skatteverket kan förelägga den som inte fullgör sina skyldigheter enligt 5 kap. POL att fullgöra dem eller att lämna uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna avgöra om någon sådan skyldighet finns (19 § första stycket LAUP). Ett sådant föreläggande kan i vissa fall förenas med vite (19 § andra stycket LAUP). Vid vitesföreläggande gäller bestämmelserna i 44 kap. SFL.

Om det i en ansökan om undantag inte finns underlag för att bevilja ansökan faller det sig naturligt att Skatteverket inte förelägger plattformsoperatören att komma in med underlag, utan detta leder i stället till att ansökan kan avslås eller avvisas (se Vad ska ansökan innehålla?).

Däremot finns det bestämmelser i 5 kap. 1 § tredje stycket POL om att en undantagen plattformsoperatör ska anmäla ändringar till Skatteverket. I det avseendet kan det bli aktuellt för Skatteverket att förelägga plattformsoperatören att lämna uppgifter eller underlag (prop. 2022/23:6 s. 253).

Överklagande

Skatteverkets beslut att avslå en ansökan om undantag eller att återkalla ett beslut om undantag kan överklagas (20 § LAUP). Överklagandet ska ha kommit in till Skatteverket inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det.

Vid överklagande till kammarrätten krävs prövningstillstånd (20 § andra stycket LAUP).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (2022:1692) om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet [1]
  • Lag (2022:1681) om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
  • Lag (2022:1682) om automatiskt utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2022/23:6 Rapportering och utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar och vissa andra ändringar i Eu:s direktiv om administrativt samarbete på direktskatteområdet [1] [2] [3]