OBS: Detta är utgåva 2023.16. Visa senaste utgåvan.

Leverans av varor till och försäljning i exportbutiker på svenska flygplatser är i vissa fall undantagen från skatteplikt.

Vad är en exportbutik?

Exportbutiker är butiker på flygplatser med sådan försäljning till flygpassagerare som omfattas av lagen (1999:445) om exportbutiker.

Exportbutik får inrättas på en flygplats där flygtrafik bedrivs till en eller flera länder utanför EU:s skatteområde. Skatteverket får efter ansökan bevilja en flygplatshållare tillstånd att inrätta exportbutiker på en flygplats (3 § lag (1999:445) om exportbutiker). Flygplatshållaren kan själv bedriva verksamhet i en exportbutik eller avtala med någon annan att bedriva den.

Den som bedriver verksamhet i exportbutik med försäljning av alkohol eller tobaksvaror måste vara godkänd upplagshavare. Exportbutiken måste då också vara ett godkänt skatteupplag för alkohol respektive tobaksvaror (5 § och 5 a § lag (1999:445) om exportbutiker).

Ansökan om godkännande som upplagshavare och av skatteupplag för de punktskattepliktiga varorna alkohol eller tobak, görs hos Skatteverket.

Undantag från skatteplikt vid leverans till exportbutik

Leverans av obeskattade unionsvaror av de slag som avses i 4 § andra stycket lagen (1999:445) om exportbutiker som är avsedda att säljas i butiken är undantagen från skatteplikt (10 kap. 96 § 1 ML). I GML reglerades detta istället som en transaktion som var gjord utomlands.

De varor som enligt denna bestämmelse kan säljas utan mervärdesskatt till exportbutiker är alkoholvaror, tobaksvaror, nikotinvaror, parfym, kosmetika, choklad och konfektyr. Av förarbetena framgår att den mervärdesskattefria försäljningen till exportbutiker kan avse dessa slags varor oavsett om leveransen av varorna i exportbutiken ska göras utomlands eller inom landet (prop. 1999/2000:105 s. 65).

Bestämmelsen motsvaras av artikel 157.1 b och 2 jfr med artikel 158.1 a, 2 och 3 i mervärdesskattedirektivet.

Exportförsäljning i exportbutik

Vid försäljning i exportbutiker till passagerare som ska resa till ett tredjeland är leveransen undantagen från skatteplikt om det är fråga om sådana varor i sådana mängder som anges i 4 § lagen (1999:445) om exportbutiker (10 kap. 96 § 2 ML).

Endast till tredjelandsresenärer

Endast leverans av varor till passagerare som kan uppvisa boardingkort för resa till flygplats i ett tredjeland, kan omfattas av undantag från mervärdesskatt. Om mellanlandning är planerad inom EU måste alltså boardingkort vara löst för hela resan till flygplatsen i tredjeland.

Den som bedriver verksamhet i exportbutik ska vid undantag från skatteplikt bevara uppgifter från boardingkort i sin bokföring som per försäljning visar (Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2022:14)

  1. avreseflygplats
  2. ankomstflygplats i tredjeland
  3. flygnummer
  4. datum och tidpunkt för försäljningen

Varuslag och mängdbegränsningar

Leverans av varor i en exportbutik till en tredjelandsresenär är undantagen från skatteplikt endast om det är fråga om leverans av följande varor och kvantiteter:

1. 200 cigaretter eller 100 cigariller eller 50 cigarrer eller 250 gram röktobak eller 250 gram övrig tobak eller en proportionell blandning av dessa tobaksvaror

2. en liter spritdryck eller två liter starkvin, två liter vin, två liter starköl

3. parfym, luktvatten och andra kosmetiska preparat, choklad- och konfektyrvaror, nikotinprodukter och andra tobaksvaror än sådana som anges ovan.

Vid leverans till den som reser till Norge gäller dessutom att det inte får vara fråga om större mängder än vad resande får föra in tullfritt till det landet (10 kap. 96 § 2 ML jfr med 4 § lag (1999:445) om exportbutiker).

Annan försäljning i exportbutik

Vid försäljning i en exportbutik av tobaksvaror, parfym, kosmetika, choklad och konfektyr till en passagerare som ska resa inom EU är leveransen skattepliktig (10 kap. 2 § ML).

Vid försäljning av tobaksvaror, utöver nämnda mängdbegränsningar till passagerare som ska resa till ett tredjeland är leveransen också skattepliktig.

Exportbutiker får inte sälja alkohol till tredjelandsresenär utöver de angivna mängderna eller till någon EU-resenär på grund av bestämmelserna om detaljhandelsmonopol i alkohollagen (2010:1622).

Kompletterande information

Ansökan om godkännande som upplagshavare av skatteupplag och godkända lagerhållare:

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Föreskrifter

  • Skatteverkets föreskrifter om den som bedriver verksamhet i exportbutik; [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1999/00:105 Vissa punktskattefrågor [1]