OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket beslutar om tillämplig skattetabell eller särskild beräkningsgrund (beslut om preliminär A-skatt) för den som inte är godkänd för F-skatt. Även juridiska personer har A-skatt om de inte har F-skatt. Skatteverket kan fatta beslut om särskild A-skatt (SA-skatt) om det preliminära skatteavdraget inte förväntas täcka den slutliga skatten.

Nytt: 2024-02-05

I årsutgåva 2024 har avsnittet Beslut om preliminär A-skatt ersatt tidigare avsnitt om A-skatt och Anmälan om preliminär A-skatt. Omskrivningen innebär ingen förändring i Skatteverkets bedömning.

Beslut om preliminär A-skatt

Om en betalningsmottagare inte är godkänd för F-skatt är den som betalar ut ersättning för arbete skyldig att göra skatteavdrag. Den som är godkänd för FA-skatt anses ha A-skatt om inte godkännandet för F-skatt åberopas skriftligen.

För att den som ska göra skatteavdrag ska kunna göra avdrag med rätt belopp ska Skatteverket varje år besluta om tillämplig skattetabell eller särskild beräkningsgrund (beslut om preliminär A-skatt) för en person som har A-skatt. Skatteverket ska fatta beslut senast den 18 januari under beskattningsåret. Beslut om tillämplig skattetabell kan bara fattas för fysiska personer (55 kap. 6 § första stycket SFL). Detta kallas i dagligt tal för att någon har A-skatt. Besluten sker automatiskt för fysiska personer som är folkbokförda i Sverige. Skatteverket kan utifrån folkbokföringen komma fram till rätt kommunal skattesats och därmed också besluta om tillämplig skattetabell.

Om en fysisk person som tidigare inte har haft inkomst som skatteavdrag ska göras från får en sådan inkomst ska beslut om preliminär A-skatt fattas så snart som möjligt (55 kap. 6 § andra stycket SFL). Detsamma gäller för obegränsat skattskyldiga personer som inte är folkbokförda, även om de har haft inkomster tidigare år. En sådan person ska anmäla att hen har inkomst som skatteavdrag ska göras från. Anmälan kan göras på blankett SKV 4402, Anmälan om preliminär A-skatt, eller via e-tjänsten på skatteverket.se. Dessa personer får således inte ett automatiskt beslut om tillämplig skattetabell eller ett beslut om särskild beräkningsgrund.

Skatteverket anser att en anmälan om skatteregistrering för A-skatt ska avslås när den som ansöker saknar tillstånd att arbeta i Sverige och kommer från ett land utanför EES eller Schweiz. Om det i efterhand visar sig att en person som saknar tillstånd trots detta arbetat i Sverige och har haft en inkomst är inkomsten skattepliktig och personen ska få ett beslut om preliminär A-skatt.

Även juridiska personer kan ha A-skatt, om de inte är godkända för F-skatt. Skatteavdrag från ersättning för arbete som betalas ut till en juridisk person ska göras med 30 procent om den juridiska personen inte har ett beslut om preliminär A-skatt (särskild beräkningsgrund) eller ett beslut om befrielse från skatteavdrag.

Särskild A-skatt (SA-skatt)

Skatteverket kan fatta beslut om en särskilt debiterad A-skatt om den preliminära skatten som betalas genom skatteavdrag inte förväntas täcka den slutliga skatten (8 kap. 5 § SFL). Den som debiterats en sådan SA-skatt ska själv betala in det debiterade beloppet.

Skatteverket beslutar oftast om SA-skatt för fysiska personer som är delägare i ett handelsbolag eller fysiska och juridiska personer som bedriver näringsverksamhet men som valt att inte ansöka om godkännande för F-skatt eller som fått sitt godkännande återkallat.

Att en utbetalare av ersättning för arbete inte gör de skatteavdrag som denne är skyldig att göra är inte skäl för att fatta beslut om SA-skatt för den person som får inkomsten som utbetalaren underlåtit att göra skatteavdrag på. Detta gäller ersättningar från både svenska och utländska utbetalare.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Beslut om preliminär A-skatt eller SINK-skatt ska inte fattas när den som ansöker saknar tillstånd att arbeta i Sverige och kommer från land utanför EES eller Schweiz [1]