OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Punkterna 1 och 2

Punkt 1 överensstämmer med artikel 2 punkt 1 i OECD:s modellavtal.

Punkt 2 nämner inte skatter som utgår på det sammanlagda beloppet av företags löneutbetalningar (i modellavtalet ”taxes on the total amounts of wages and salaries paid by enterprises”), vilket är i enlighet med praxis i svenska skatteavtal. I övrigt överensstämmer bestämmelsen i sak med artikel 2 punkt 2 i OECD:s modellavtal.

Vilka konkreta skatter i de avtalsslutande staterna som vid varje tidpunkt omfattas av det nordiska skatteavtalet kan inte utläsas av punkterna 1 och 2. Det finns en uttömmande uppräkning i punkt 3 som kompletteras med en bestämmelse om nya skatter i punkt 4.

Punkt 3

Uppräkningen i punkt 3 av de skatter som omfattas är uttömmande, vilket avviker från artikel 2 punkt 3 i OECD:s modellavtal där uppräkningen är exemplifierande. Punkt 4 gör det emellertid möjligt att tillämpa avtalet även på vissa skatter som införs efter det att avtalet ingicks.

Punkt 4

Punkt 4 överensstämmer med artikel 2 punkt 4 i OECD:s modellavtal bortsett från andra meningen om dansk och färöisk förmögenhetsskatt

Arbejdsmarkedsbidrag

Arbejdsmarkedsbidrag, ibland kallat AM-bidrag, var tidigare en socialförsäkringsavgift i Danmark men är från och med den 1 januari 2008 en inkomstskatt. Det omfattas därför av det nordiska skatteavtalet. Skatteverket anser att AM-bidrag inte får tas ut på inkomst som Danmark ska undanta från beskattning enligt avtalet. Har Danmark tagit ut AM-bidrag i strid med avtalet ska det vid beskattningen i Sverige inte göras någon avräkning för bidraget.

Finsk rundradioskatt och åländsk medieavgift

Efter undertecknandet av det nordiska skatteavtalet har det införts rundradioskatt i Finland och medieavgift på Åland. Finland anser att dessa skatter är att likställa med inkomstskatt till staten och att de därför omfattas av de finska skatteavtalen. Detta framgår tydligt av den motsvarighet till Rättslig vägledning som det finska skatteverket (Vero) publicerar på sin hemsida. I denna situation får Finlands uppfattning betydelse när det nordiska skatteavtalet tolkas utifrån sammanhanget enligt den allmänna tolkningsregeln. Det innebär att dessa skatter är avräkningsbara vid tillämpningen av det nordiska skatteavtalet.

Referenser på sidan

Ställningstaganden

  • Danskt AM-bidrag – en utländsk inkomstskatt enligt nordiska skatteavtalet [1]