OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Punkterna 1 och 2

Punkterna 1 och 2 överensstämmer i sak med artikel 5 punkterna 1 och 2 i OECD:s modellavtal.

HFD har prövat innebörden av uttrycket affärsverksamhet i det nordiska avtalet (RÅ 2009 ref. 91)

Punkterna 3 och 4

Punkt 3 motsvarar artikel 5 punkt 3 i OECD:s modellavtal. Ordet ”projekt” är avsett att markera att ett fast driftställe kan föreligga även om en verksamhet bedrivs på flera platser. Byggnads-, anläggnings-, installations- eller monteringsprojekt bör anses som ett enda projekt även om det grundar sig på flera avtal, förutsatt att verksamheten kommersiellt och geografiskt utgör ett sammanhängande helt (prop. 1986/87:94 s. 33).

Enligt punkt 3 gäller tolvmånadersgränsen även för verksamhet som består av planering, övervakning, rådgivning eller annan biträdande personalinsats i samband med byggnadsprojekt etc. Om samma företag till exempel har bedrivit såväl planering som övervakning ska vid beräkningen av tolvmånadersperioden hela den tid som företaget varit verksamt räknas med (prop. 1986/87:94 s. 33).

Punkt 4 saknar motsvarighet i modellavtalet. Begreppet ”intressegemenskap” definieras i artikel 3 punkt 1 i.

Punkterna 5–8

Punkterna 5–8 överensstämmer i sak med den äldre lydelsen av artikel 5 punkterna 4–7 i OECD:s modellavtal i den lydelse de hade innan 2017 års uppdatering av modellavtalet. Uppdateringen som innebar att vissa punkter i artikeln ändrades och att en ny punkt infördes antogs av OECD den 21 november 2017. När det gäller den tidigare lydelsen av punkterna 4 – 7 i modellavtalet, se årsutgåva 2017 av Rättslig vägledning.

Utvinning av olja och naturgas

I artikel 21 punkterna 2–4 finns bestämmelser om vad som utgör fast driftställe i samband med utvinning av olja och naturgas. De har företräde framför artikel 5.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2009 ref. 91 [1]

Lagar & förordningar

  • Lag (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna [1] [2] [3] [4]