OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket ska bevilja anstånd med betalningen om det är tveksamt hur mycket skatt eller avgift som kommer att behöva betalas.

I avvaktan på en utredning av om anstånd ska medges kan det vara aktuellt att Skatteverket beviljar ett handläggningsanstånd.

Anstånd när det är tveksamt hur stort belopp som kommer att behöva betalas

Skatteverket ska bevilja anstånd med betalningen av skatt eller avgift om det är tveksamt hur stort belopp som kommer att behöva betalas (63 kap. 4 § SFL). Skatteverket anser att kostnadsränta ska jämställas med skatt och avgift när det gäller ändringsanstånd. Anstånd ska beviljas oavsett av vilket skäl det är tveksamt om skatten ska behöva betalas.

Det spelar ingen roll om det är Skatteverket eller den skattskyldiga som väckt frågan om att skatten eller avgiften ska sättas ned (prop. 2010/11:165 s. 1031 f.).

Tveksamheten kan bero på att ett beslut ska omprövas så att skatten eller avgiften sänks. Anståndet måste inte kunna kopplas till ett ärende hos Skatteverket. Skatteverket anser att en begäran om resning kan vara en anledning att bevilja anstånd. Tveksamheten kan också bero på att det finns utrymme för en betalningsuppgörelse.

Om allmänna ombudet ansökt om förhandsbesked i skattefrågor finns det vanligtvis grund för anstånd enligt 63 kap. 4 § SFL, eftersom rättsfrågan normalt kan förutsättas vara oklar. Detta innebär att det är tveksamt om skatten eller avgiften, som begäran om förhandsbesked avser, kommer behöva betalas (SOU 2009:58 s. 1406 f.).

Med beviskravet ”tveksam” förstås att det är lika troligt att skatten ska sättas ned som att den ska bestå. Det behöver dock inte väga helt jämt utan anstånd får beviljas när sannolikheten för att det inte blir någon nedsättning väger över något. Däremot bör anstånd inte medges om det är troligt att skatten kommer att bestå (prop. 1996/97:100 s. 426).

När Skatteverket helt eller delvis beviljar anstånd krediteras skattekontot med anståndsbeloppet. Om anståndet har beviljats före skattens eller avgiftens förfallodag, ska anståndet registreras (krediteras) på förfallodagen (61 kap. 3 § SFL).

Skatteverket ska inte registrera sidoansvar på sidobetalarens skattekonto, därför ska anstånd med exempelvis ett företrädaransvar inte heller registreras på sidobetalarens skattekonto. Skatteverket ska dock underrätta Kronofogden om att anståndet har medgetts.

Vid omprövning eller överklagande

Den skattskyldiga kan begära omprövning eller överklaga ett beslut om skatt eller avgift och samtidigt begära anstånd med betalningen. Skatteverket ska ge anstånd med betalningen om det är tveksamt hur mycket skatt den skattskyldiga kommer att behöva betala när Skatteverket omprövat frågan eller när en domstol har prövat den.

Tveksamheten kan bero på bevisningen

Vid bedömningen har det betydelse om omprövningen ska avgöras genom efterbeskattning. Beviskravet för efterbeskattning är högre än för omprövning i ordinarie ordning. För efterbeskattning ska beviskravet ”mycket sannolikt” vara uppfyllt. Det kan innebära att anstånd ska medges när sakfrågan har avgjorts genom efterbeskattning trots att det är sannolikt att den skattskyldiga haft de påstådda inkomsterna. Hen kommer kanske inte att beskattas för dem om Skatteverket inte haft tillräcklig bevisning för efterbeskattning (prop. 1996/97:100 s. 426 f.).

När det dessutom är fråga om mycket stora belopp och någon domstolsprövning ännu inte har skett kan det finnas skäl att medge anstånd (HFD, mål nr 1478-1482-19).

Tveksamheten kan gälla en svårbedömd rättslig fråga

Tveksamheten kan också bero på att skattebeslutet gäller en svårbedömd rättslig fråga. Ibland är lagstiftningen konstruerad så att den överlåter åt de rättstillämpande myndigheterna att fylla ut olika rekvisit. Om det finns tveksamhet om lagens rätta innehåll ska Skatteverket ge anstånd. Skatteverket ska också ge anstånd om ärendet gäller en tvistig fråga som verket driver för att få fram ett prejudikat (prop. 1989/90:74 s. 341).

Skattefrågan behöver inte vara tveksam för att utredningen är komplicerad

Skattefrågan behöver inte vara tveksam bara för att utredningsmaterialet är omfattande eller för att ärendet innehåller komplicerade frågor. För att Skatteverket ska ge anstånd ska det vid en objektiv helhetsbedömning framstå som sannolikt att skatten kommer att sättas ned.

Tveksamheten kan bero på att det kommer att ske en skuldbefrielse

Det kan också vara tveksamt hur mycket skatt den skattskyldiga ska betala när det finns utrymme för en eftergift. I Skatteverkets borgenärsarbete kan det bli aktuellt att Skatteverket efterger en skatt eller avgift, helt eller delvis. Sådan eftergift kan ske vid

Förutom dessa situationer kan det i enstaka fall förekomma ackord i konkurs enligt 12 kap. 4 § KonkL.

Skatteverket får pröva om anstånd ska ges för en eventuell kommande befrielse och göra en allsidig bedömning av befrielsefrågan. På samma sätt som i omprövnings- och överklagandesituationerna bör Skatteverket kunna ge anstånd när omständigheterna är sådana att det finns en beaktansvärd ovisshet kring frågan om befrielse kommer att ske.

För att Skatteverket ska ge anstånd krävs i princip att frågan om eftergift har initierats, d.v.s. det behöver finnas en begäran om ackord, en begäran om planförhandling eller nedsättning av fordran att ta ställning till. Vid ärenden om företagsrekonstruktion kan det dröja innan en begäran om planförhandling ges in till rätten.

Bedömning av anståndsfrågan vid underhandsackord och nedsättning av fordran

Vid underhandsackord och nedsättning av fordran har Skatteverket anståndsfrågan helt i sin hand. Beslut om underhandsackord eller nedsättning av fordran kan inte överklagas (11 § BorgL).

Den skattskyldiga har visserligen formell möjlighet att överklaga anståndsbeslutet men någon egentlig överprövning av skatteverkets inställning till tveksamhetsrekvisitet kan inte göras (prop. 2010/11:165 s. 1032).

Bedömning av anståndsfrågan vid skulduppgörelse inom ramen för en företagsrekonstruktion

Rättens beslut om att fastställa en rekonstruktionsplan binder Skatteverket och när rätten kan förväntas besluta om detta finns det skäl för att ge anstånd med betalningen. Även om skatten skulle lämnas över till Kronofogden för indrivning så råder det verkställighetsförbud och Kronofogden skulle inte kunna driva in skulden (2 kap. 17 § 1996-års lag om företagsrekonstruktion och 2 kap. 23 § FrekL).

Tveksamheten kan bero på en begäran om avräkning av utländsk skatt

En person kan ha rätt till avräkning av utländsk skatt på inkomster som ska beskattas i Sverige. Avräkning kan dock bara medges om den utländska skatten är slutlig och betald (1 kap. 3 § 1 AvrL). I vissa länder fastställs slutlig skatt senare än i Sverige. Det innebär att den svenska slutliga skatten kan ha hunnit förfalla till betalning innan den utländska skatten är slutlig och betald. Det här kan innebära att den skattskyldiga vill ha anstånd med betalning av den svenska skatten i avvaktan på beslutet om avräkning.

I förarbetena till 63 kap. 4 § SFL står det att "skälet till tveksamheten kan vara en omprövning, ett överklagande eller att Skatteverket överväger en betalningsuppgörelse. Varje initiativ som väcker frågan om hur mycket skatt eller avgift som den betalningsskyldige ska betala i slutändan omfattas av ordalydelsen”. Det är inte nödvändigt med en omprövning eller ett överklagande där den slutliga skatten sätts ned. Det är fråga om tveksamhet av hur mycket som ska betalas, på grund av olika orsaker (prop. 2010/11:165 s. 1032). Om orsaken till tveksamheten är att utländsk skatt kan antas komma att avräknas, kan ett ändringsanstånd enligt 63 kap. 4 § första stycket SFL beviljas i avvaktan på att den utländska skatten kan avräknas. Anstånd kan beviljas med högst det belopp som kan antas komma att avräknas.

När kan Skatteverket besluta att avskriva en ansökan om ändringsanstånd?

Om den skattskyldiga ansöker om anstånd i samband med begäran om omprövning eller överklagande som Skatteverket bifaller fullt ut innan ansökan om anstånd prövas, bör Skatteverket normalt besluta att avskriva ansökan om anstånd. Detta för att efter bifall i skatteärendet saknas anledning för Skatteverket att göra en sakprövning av frågan om anstånd i anståndsärendet. Vid helt eller delvis avslag i skattefrågan i skatteärendet ska anståndsansökan prövas i sak.

Handläggningsanstånd i avvaktan på ändringsanstånd

I avvaktan på en utredning om ifall ett ändringsanstånd ska medges kan det i vissa fall vara aktuellt att Skatteverket beviljar ett handläggningsanstånd.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt [1]
 • Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion [1]
 • Lag (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter [1]
 • Lag (2022:964) om företagsrekonstruktion [1]
 • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]

Propositioner

 • Pproposition 1989/90:74 om ny taxeringslag m.m. [1]
 • Proposition 1996/97:100 Ett nytt system för skattebetalningar, m.m. kap. 12–29 [1] [2]
 • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1] [2] [3]

Ställningstaganden

 • Anstånd med betalning av ränta [1]
 • Anstånd med betalning av skatt eller avgift enligt 63 kap. 4 § SFL vid ansökan om resning eller återställande av försutten tid. [1]

Övrigt

 • SOU 2009:58 [1]