OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

En registrerad person har rätt att överklaga vissa beslut om avslag på en begäran enligt EU:s dataskyddsförordning.

Vilka beslut får överklagas?

De beslut enligt EU:s dataskyddsförordning som får överklagas är följande (7 kap. 2–4 §§ kompletterande dataskyddslag).

 • Beslut om information (artikel 12.5 i EU:s dataskyddsförordning).
 • Beslut om registerutdrag, inklusive beslut att utesluta vissa personuppgifter ur registerutdraget med hänsyn till sekretess eller att personuppgifter förekommer i handlingar som inte har fått sin slutliga utformning eller som förekommer i minnesanteckningar eller liknande (artikel 15 i EU:s dataskyddsförordning och 5 kap. 1 och 2 §§ kompletterande dataskyddslagen)
 • Beslut om rättelse (artikel 16 i EU:s dataskyddsförordning)
 • Beslut om radering av uppgifter (artikel 17 i EU:s dataskyddsförordning)
 • Beslut om begränsning av behandling av personuppgifter (artikel 18 i EU:s dataskyddsförordning)
 • Beslut om anmälningsskyldighet avseende rättelse eller radering och begränsning av behandling (artikel 19)
 • Beslut om dataportabilitet (artikel 20 i EU:s dataskyddsförordning)
 • Beslut om invändningar från den registrerade (artikel 21 i EU:s dataskyddsförordning).

Överklagandeförbud

De beslut som inte räknats upp ovan får inte överklagas (7 kap. 5 § kompletterande dataskyddslag).

Överklagande och tiden för överklagande

Skatteverkets beslut att avslå en registrerad persons begäran enligt EU:s dataskyddsförordning får överklagas till förvaltningsrätt (7 kap. 2 § kompletterande dataskyddslag).

Skatteverkets beslut överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets ärendet först har prövats. Vilka förvaltningsrätter som finns, deras domkretsar och på vilka orter kanslierna ska vara belägna framgår av 5 § förordningen om allmänna förvaltningsdom­stolars behörighet m.m.

Tiden för överklagande för den registrerade är tre veckor från det att hen tog del av beslutet (se 44 § FL).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten (7 kap. 4 § andra stycket kompletterande dataskyddslag).

Avslagsbeslut på grund av sekretess överklagas till kammarrätten

Ett beslut om att avslå en begäran om information om personuppgiftsbehandling på grund av sekretess ska överklagas enligt den ordning som anvisas i OSL (HFD 2014 ref. 55 och HFD 2022 not. 11). Enligt den ordningen ska ett avslagsbeslut överklagas till kammarrätten som första domstolsinstans (6 kap. 8 § OSL).

Förvaltningslagens bestämmer om överklagande ska tillämpas

De förfarandebestämmelser som finns i förvaltningslagen ska tillämpas. Ett överklagande ska alltså hanteras i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser och allmänna förvaltningsrättsliga principer om överklagande.

Kompletterande information

Referenser på sidan

EU-författningar

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) [1]

Lagar & förordningar

 • Förvaltningslag (2017:900) [1]
 • Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning [1] [2] [3] [4]
 • Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) [1]