OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

För beslut som överklagas med stöd av lagen om skatt på plastbärkassar (LSP) gäller de allmänna bestämmelserna om överklagande enligt förvaltningslagen. Skatteförfarandelagens bestämmelser om överklagande är tillämpliga på de beslut om skatt på plastbärkassar som Skatteverket fattar.

Beslut om skatt enligt LSP överklagas enligt skatteförfarandelagen

Det är skatteförfarandelagens bestämmelser om överklagande som är tillämpliga på de beslut om punktskatt på plastbärkassar som fattas av Skatteverket i enlighet med bestämmelserna i lagen om skatt på plastbärkassar, LSP (12 § första stycket LSP). Skatteverkets övriga beslut enligt LSP omfattas inte av skatteförfarandelagens bestämmelser, men dessa beslut kan överklagas med stöd av 13 § första stycket LSP.

Vilka beslut får överklagas med stöd av 13 § LSP?

De beslut som kan överklagas med stöd av 13 § första stycket LSP är följande:

Vem får överklaga?

För beslut som överklagas med stöd av 13 § första stycket LSP gäller de allmänna bestämmelserna om överklagande enligt förvaltningslagen. Det innebär att dessa beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått hen emot (42 § FL).

Tiden för överklagande är tre veckor

Tiden för överklagande är tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet (44 § FL).

Behörig domstol

Beslut enligt LSP överklagas till allmän förvaltningsdomstol (13 § första stycket LSP).

Beslut av Skatteverket som rör punktskatt och som kan överklagas till en förvaltningsdomstol ska tas upp av Förvaltningsrätten i Falun (7 a § 2 förordning [1977:937] om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.).

Prövningstillstånd vid överklagande till kammarrätten

Prövningstillstånd krävs för att kammarrätten ska pröva ett överklagande av beslut enligt 8 § LSP (13 § andra stycket LSP).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m. [1]
  • Lag (2020:32) om skatt på plastbärkassar [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]