OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Bestämmelser om överklagande av beslut som fattas med förfarandemässigt stöd i mervärdesskattelagen finns i 24 kap. ML. Dessa bestämmelser hänvisar, med några undantag, till bestämmelserna om överklagande i 67 kap. SFL.

Beslut enligt ML överklagas enligt bestämmelserna i SFL, med vissa undantag

Skatteförfarandelagens bestämmelser om överklagande är tillämpliga vid överklagande av beslut om mervärdesskatt som fattas med stöd av skatteförfarandelagen. I de fallen reglerar mervärdesskattelagen enbart materiella förutsättningar för besluten.

Skatteförfarandelagens bestämmelser om överklagande är även tillämpliga på beslut som fattats enligt förfaranderegler i mervärdesskattelagen, med vissa undantag (24 kap. 1 och 3–7 §§ ML)

Läs mer om överklagande av ett beslut enligt skatteförfarandelagen.

Behörig domstol i vissa fall

Förvaltningsrätten i Falun första instans

Enligt 24 kap. 3 § ML ska följande beslut överklagas till Förvaltningsrätten i Falun:

 • Beslut i ärenden om betalningsskyldighet enligt 10 kap. 79 § (vid viss vidareförsäljning av motorfordon från utländska beskickningar m.fl.).
 • Beslut i ärenden om återbetalning av ingående mervärdesskatt till en sådan beskattningsbar person etablerad utanför EU som avses i 14 kap. 33-35 §§ och som ansöker om återbetalning enligt 14 kap. 40 § första stycket ML (jämför den särskilda omprövningsregeln för sådana fall i 14 kap. 73 § ML, där ansökan ska ske på fastställt formulär men inte via den elektroniska portalen. Att ansökningar via den elektroniska portalen inte ingår i forumregeln framgår indirekt [prop. 2022/23:46 s. 532]).
 • Beslut om betalningsskyldighet och avräkning enligt 14 kap. 47 § ML d.v.s. vid återkrav när en beskattningsbar person som inte är etablerad inom EU har fått en återbetalning av ingående skatt på ett bedrägligt sätt eller på annat oriktigt sätt.
 • Beslut i ärenden om återbetalning till hjälporganisationer och utländska beskickningar m.fl. samt till en annan EU-stats väpnade styrkor, enligt 14 kap. 59–67 §§ ML.

Behörig första överinstans vid beslut avseende gruppregistrering

Beslut om gruppregistrering enligt 4 kap. 11 § ML och om ändring eller avregistrering enligt 4 kap. 12 § ML, överklagas till den förvaltningsrätt som gäller för grupphuvudmannen (24 kap. 4 § ML).

Särskilda frister för överklagande av beslut enligt ML

Enligt 24 kap. 6 § ML är tidsfristen för överklagande två månader från den dag klaganden får del av beslutet i ovan fall med särskilda forumregler:

 • Beslut i ärenden om betalningsskyldighet enligt 10 kap. 79 § ML.
 • Beslut i ärenden om återbetalning av ingående mervärdesskatt till en sådan beskattningsbar person etablerad utanför EU som avses i 14 kap. 33-35 §§ och som ansöker om återbetalning enligt 14 kap. 40 § första stycket ML.
 • Beslut i ärenden om betalningsskyldighet samt avräkning enligt 14 kap. 47 § ML.
 • Beslut i ärenden om återbetalning till hjälporganisationer och utländska beskickningar m.fl. samt till en annan EU-stats väpnade styrkor, enligt 14 kap. 59–67 §§ ML.
 • Beslut om gruppregistrering enligt 4 kap. 11 § ML.
 • Beslut om ändring eller avregistrering av en mervärdesskattegrupp enligt 4 kap. 12 § ML.

Överklagandebegränsning vid avräkning

Beslut om avräkning får endast överklagas särskilt av beskattningsbara personer etablerade utom EU, om grunden för överklagandet är att avräkningsbeslutet i sig är felaktigt. I övriga fall får avräkning endast överklagas av sådana personer i samband med ett överklagande av betalningsskyldigheten (24 kap. 5 § ML).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2022/23:46 Ny mervärdesskattelag [1]