Skatteförfarandelagens bestämmelser om överklagande är tillämpliga på Skatteverkets beslut om skatt på alkohol, beslut i ärenden om oegentlighetsbeskattning och de flesta beslut om återbetalning av skatt. För de övriga besluten enligt LAS och tidigare LAS samt beslut enligt förordningen om intyg till oberoende små producenter av alkoholdrycker (FIOSP), som får överklagas, gäller de allmänna bestämmelserna om överklagande i förvaltningslagen.

Beslut om skatt enligt LAS eller tidigare LAS överklagas enligt SFL

Det är skatteförfarandelagens bestämmelser om överklagande som är tillämpliga på de beslut om punktskatt på alkohol som fattas av Skatteverket i enlighet med bestämmelserna i LAS eller tidigare LAS (13 kap. 2 § LAS respektive 34 och 34 a §§ tidigare LAS). Observera att beslut om återbetalning av skatt enligt någon av bestämmelserna i 12 kap. 2–7 §§ LAS respektive 28 §, 29 § eller 30 § tidigare LAS ska anses som beslut om punktskatt (53 kap. 5 § SFL).

Skatteförfarandelagens bestämmelser om överklagande är enligt 13 kap. 8 § första stycket LAS tillämpliga på

Skatteförfarandelagens bestämmelser om överklagande är enligt 34 a § tredje stycket tidigare LAS också tillämpliga på

Vissa utpekade bestämmelser i skatteförfarandelagen gäller i tillämpliga delar för beslut som fattas i ärenden om beskattning av oegentligheter (13 kap. 8 § första stycket LAS respektive 34 a § tredje stycket tidigare LAS). Bland annat tillämpas följande bestämmelser i skatteförfarandelagen

Detta innebär att föreläggande och beslut om revision inte får överklagas (67 kap. 5 § SFL).

Skatteverkets övriga beslut enligt LAS respektive tidigare LAS kan överklagas med stöd av 13 kap. 12 § LAS respektive 35 § tidigare LAS. Vid överklagande av Skatteverkets beslut enligt förordningen om intyg till oberoende små producenter av alkoholdrycker (FIOSP) gäller förvaltningslagen (17 § FIOSP).

Vilka beslut får överklagas enligt 13 kap. 12 § LAS och 17 § FIOSP?

De beslut som kan överklagas enligt 13 kap. 12 § första och tredje stycket § LAS eller 17 § FIOSP är följande:

För information om bestämmelser enligt tidigare LAS hänvisas till tidigare årsutgåva.

Vem får överklaga?

För beslut som överklagas med stöd av 13 kap. 12 § första och tredje stycket LAS och 17 § FIOSP gäller de allmänna bestämmelserna om överklagande i förvaltningslagen. Det innebär att dessa beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått hen emot (42 § FL).

Om Skatteverket har ansökt om företrädaransvar för skatt vid oegentligheter enligt 13 kap. 5 § LAS och de tillämpliga bestämmelserna i 59 kap. SFL, får företrädaren överklaga beslut som omfattas av ansökan inom den tid och på det sätt som gäller för den juridiska personen (13 kap. 8 § första stycket LAS och 67 kap. 4 § SFL).

Om Skatteverket har fattat ett beslut om ansvar för betalning enligt 9 kap. 30 § LAS, får den som gjorts ansvarig överklaga det beslut om skatt enligt 9 kap. 25, 27 eller 28 § LAS som omfattas av beslutet om ansvar. Överklagandet ska göras inom den tid och på det sätt som gäller för den som beslutet om skatt vid oegentligheter gäller. Vid ett sådant överklagande ska Skatteverket ompröva sitt beslut (s.k. obligatorisk omprövning) enligt bestämmelserna i 66 kap. 2 § första stycket 2 SFL (13 kap. 9 § LAS).

För information om vem som får överklaga beslut enligt tidigare LAS hänvisas till tidigare årsutgåvor.

Tiden för överklagande m.m.

För de flesta beslut som överklagas med stöd av 13 kap. 12 § första stycket LAS respektive 35 § tidigare LAS och för beslut som överklagas enligt 17 § FIOSP gäller de allmänna bestämmelserna om överklagande enligt förvaltningslagen. Tiden för överklagande är därför tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet (44 § FL).

Särskilt om beslut om återbetalning av skatt till diplomater m.fl.

Ett överklagande av ett beslut om återbetalning av skatt till utländska beskickningar, internationella organisationer, diplomater m.fl. i Sverige enligt 12 kap. 10 § LAS respektive 31 d § tidigare LAS komma in till Skatteverket inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det. I övrigt tillämpas bestämmelserna i 67 kap. SFL vid överklagande av ett sådant beslut (13 kap. 12 § tredje stycket LAS respektive 35 § tredje stycket tidigare LAS). Det betyder bl.a. att Skatteverket snarast ska ompröva det överklagade beslutet om överklagandet inte ska avvisas och det inte finns något hinder mot omprövning (67 kap. 20 § SFL).

Behörig domstol

Beslut enligt LAS, tidigare LAS och FIOSP får överklagas till allmän förvaltningsdomstol (13 kap. 12 § första stycket LAS respektive 35 § första stycket tidigare LAS samt 17 § FIOSP och 40 § första stycket FL).

Beslut av Skatteverket som rör punktskatt och som överklagas till en förvaltningsrätt ska tas upp av Förvaltningsrätten i Falun (7 a § 2 förordning [1977:937] om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.).

Prövningstillstånd vid överklagande till kammarrätten

Prövningstillstånd krävs för att kammarrätten ska pröva ett överklagande av ett beslut enligt FIOSP (17 § FIOSP och 40 § andra stycket FL).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar