OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Skatteavtalen med Bulgarien och Cypern ska inte tillämpas i fall när det uppkommer ett s.k. obeaktat fast driftställe.

Nytt: 2024-02-01

Sidan har uppdaterats då skatteavtalet med Grekland upphörde att gälla 1 januari 2022. I det tidigare gällande skatteavtalet med Grekland tillämpades också exemptmetoden för att undvika dubbelbeskattning av inkomst från fast driftställe, se utgåva 2023 av Rättslig vägledning.

Vad avses med obeaktat fast driftställe?

En hybrid missmatchning uppkommer om ett företag får avdrag för utgifter samtidigt som motsvarande inkomster inte beskattas därför att två stater gör olika bedömning av om det mottagande företaget har fast driftställe i annat land. Ett obeaktat fast driftställe uppkommer därför om stat A anser att företag A:s inkomst är hänförlig till ett fast driftställe i stat B medan stat B anser att företag A inte har något fast driftställe där.

Två situationer med obeaktat fast driftställe kan förekomma. Den ena innebär att ett svenskt företag inte får avdrag för utgifter till ett annat företag när betalningen anses hänförlig till ett obeaktat fast driftställe. Den situationen har beskrivits i redogörelsen för avdragsförbudet i 24 b kap. 10 § IL. Den andra situationen tas upp här och gäller betalningar till ett svenskt företag med obeaktat fast driftställe i en annan stat.

Obeaktat fast driftställe vid exemptavtal

Eftersom obegränsat skattskyldiga juridiska personer är skattskyldiga för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet uppkommer normalt sett inte en situation där det svenska företaget inte beskattas för en inkomst som anses hänförlig till ett fast driftställe i en annan stat. I ett fåtal skatteavtal med andra länder tillämpas emellertid den s.k. exemptmetoden (undantagandemetoden) för att undanröja dubbelbeskattning av inkomst från fast driftställe. Ett svenskt företags inkomst kan i så fall bli obeskattad. Situationen kan illustreras på följande sätt:

  • X AB bedriver verksamhet i stat A. Verksamheten uppfyller definitionen av fast driftställe i skatteavtalet med stat A och metodartikeln anger att Sverige ska undanta inkomsten från svensk skatt.
  • Stat A har en definition i intern rätt av vad som utgör ett fast driftställe som inte överensstämmer med skatteavtalets. Stat A anser därför inte att X AB har något fast driftställe där som stat A kan beskatta.
  • X AB:s verksamhet i stat A blir inte beskattad vare sig i Sverige eller i stat A.

Enligt EU:s direktiv mot skatteundandraganden får en sådan situation som beskrivs ovan inte förekomma mellan EU:s medlemsstater. Däremot innehåller direktivet ingen regel som motverkar missmatchningar som uppkommer p.g.a. ett skatteavtal mellan en EU-medlemsstat och ett tredjeland. OECD:s BEPS-rekommendationer innehåller ingen bestämmelse motsvarande den i direktivet.

Exemptmetoden i skatteavtalen med Bulgarien och Cypern ska inte tillämpas vid obeaktat fast driftställe

I skatteavtalen med två av EU:s medlemsstater tillämpas exemptmetoden för att undvika dubbelbeskattning av inkomst från fast driftställe. Den finns i skatteavtalet med

I det uppsagda skatteavtalet med Grekland tillämpades också exemptmetoden för att undvika dubbelbeskattning av inkomst från fast driftställe, se utgåva 2023 av Rättslig vägledning.

För att förhindra att det uppkommer en hybrid missmatchning ska exemptmetoden inte tillämpas på inkomst från fast driftställe hos en svensk juridisk person om den andra staten inte anser att den juridiska personen bedriver verksamhet från fast driftställe där och därför inte beskattar inkomsten.

Undantaget från tillämpningen av exemptmetoden har införts i

  • 4 § i lagen (1988:1614) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bulgarien
  • 4 § i lagen (1989:686) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cypern

Bestämmelserna beskrivs närmare i förarbetena (prop. 2019/20:12 s. 43–46).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1988:1614) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bulgarien [1] [2]
  • Lag (1989:686) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cypern [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2019/20:12 Genomförande av regler om beskattning av inkomst från obeaktat fast driftställe i EU:s direktiv mot skatteundandraganden [1]