OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete gäller för alla juridiska personer och fysiska personer som bedriver närings­verksamhet.

Lagen gäller däremot inte för staten, regioner, kommuner, kommunalförbund och samverkans­organ. Den gäller inte heller för sådana juridiska personer som dessa offentliga organ, var för sig eller till­sammans, har ett direkt eller indirekt rättsligt bestämmande inflyt­ande över såvida inte verksamheten avser affärsverksamhet. Ett exempel på ett statligt ägt aktiebolag som bedriver affärsverksamhet är Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB).

Från lagen undantas också arbetsgivare som bedriver verksamhet som huvud­sakligen är finansierad av allmänna medel och där det enligt en offentligrättslig reglering ankommer på det allmänna att tillhanda­hålla verksamheten (3 § lagen [2013:948] om stöd vid korttidsarbete). Ett exempel på sådana verksamheter är privata utförare av offentligt finansierade tjänster inom vård, skola och omsorg. En fristående skola vars verksamhet finansieras med bidrag från elevers hemkommuner omfattas sålunda av undantaget (prop. 2013/14:1 s. 492).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete [1]