OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

När en arbetsgivare blivit godkänd för stöd vid korttidsarbete kan denne inleda sin stödperiod som då varar i högst sex månader. Perioden kan därefter förlängas. När arbetsgivaren fått stöd under en sammanlagd period så hamnar man i karens för ytterligare stöd under en bestämd tid.

Den första stödperioden får vara högst 6 månader

En arbetsgivare som har fått ett godkännande enligt 5 a § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete får beviljas preliminärt stöd för högst sex kalendermånader i följd (6 a § lagen [2013:948] om stöd vid korttidsarbete). Stödperioden ska löpa utan uppehåll för att arbetsgivaren ska kunna få stöd under samtliga sex månader. En ansökan om preliminärt stöd ska ha kommit in till Skatteverket inom två kalendermånader från utgången av stödmånaden. Om en arbetsgivare inkommer med en ansökan för sent innebär det inte att stödperioden upphör utan endast att stöd inte kan lämnas för just den stödmånaden (jämför 18 § första stycket lagen [2013:948] lagen om stöd vid korttidsarbete).

Lagstiftaren har ansett att det är nödvändigt att det permanenta systemet för stöd vid korttidsarbete utformas på ett sådant sätt att det inte motverkar strukturomvandling i ekonomin. Vid en normal konjunkturcykel bör en arbetsgivare bara kunna utnyttja stödet under en mer begränsad tid. En förutsättning för att bli godkänd för stöd är att arbetsgivaren har allvarliga ekonomiska problem som är tillfälliga. Man har därför bedömt att stödperioden bör vara betydligt kortare än för stödet som kan lämnas vid djupa ekonomiska kriser (5 § lagen [2013:948) om stöd vid korttidsarbete). En kortare stödperiod bidrar dessutom till att minska risken för att stödet används av arbetsgivare i verksamheter som har strukturella snarare än tillfälliga problem (prop. 2019/20:132 s. 58).

Förlängning med 3 månader om de ekonomiska svårigheterna förväntas kvarstå

Om arbetsgivaren efter den inledande sexmånadersperioden har behov av att förlänga perioden av korttidsarbete får en ny ansökan och prövning göras. Om arbetsgivaren kan visa att de ekonomiska svårigheter som avses i 5 a § andra stycket lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete förväntas kvarstå när tidsperioden om sex kalendermånader löpt ut får stödet förlängas en gång med tre kalendermånader (7 a § första stycket lagen [2013:948] om stöd vid korttidsarbete).

Arbetsgivaren ska alltså visa att de tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheterna, som legat till grund för ett godkännande för stöd, även förväntas finnas kvar under förlängningsperioden. De ekonomiska svårigheterna ska anses vara tillfälliga endast om de bedöms upphöra senast då den förlängda tidsperioden löper ut (prop. 2019/20:132 s. 58).

En ansökan om förlängning ska ha kommit in till Skatteverket inom fyra kalendermånader från inledningen av stödperioden (6 a § lagen [2013:948] om stöd vid korttidsarbete). Anledningen till detta är att en ansökan om förlängning ska kunna hanteras innan den första sexmånadersperioden har löpt ut. Om en ansökan om förlängning kommer in efter den tiden ska förlängning av stödperioden inte medges (7 a § andra stycket lagen [2013:948] om stöd vid korttidsarbete).

Hur länge får stöd lämnas sammanlagt?

Det kan uppstå en situation där en eller flera arbetsgivare redan får stöd när en synnerligen djup lågkonjunktur inträder och regeringen beslutar att aktivera det generella stödet vid korttidsarbete. I dessa fall ska de olika stöden kunna följa på varandra så att en arbetsgivare som redan beviljats stöd inte hamnar i ett sämre läge vid en synnerligen djup lågkonjunktur.

Den sammanlagda tiden för stöd enligt 5 och 5 a §§ lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete får inte överstiga 24 kalendermånader under en period på 36 kalendermånader (7 b § lagen [2013:948] om stöd vid korttidsarbete). Om en arbetsgivare exempelvis beviljats stöd efter godkännande enligt 5 a § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete med sex månader och därefter förlängning av stöd med tre månader så kan hen endast beviljas stöd enligt 5 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete med ytterligare 15 månader. Detta är en begränsning av den sammanlagda stödperioden som annars skulle kunna bli totalt 33 månader. Begränsningen har införts eftersom en av de viktigaste utgångspunkterna är att endast arbetsgivare som bedöms som långsiktigt konkurrenskraftiga ska kunna beviljas stöd. Det är inte ändamålsenligt om införandet av det permanenta systemet för stöd skulle öppna upp för en så lång sammanlagd stödperiod som 33 månader (prop. 2019/20:132 s. 59).

När kan man söka stöd vid korttidsarbete på nytt?

En arbetsgivare vars verksamhet har en normal konjunkturcykel bör bara kunna utnyttja stödet under en mer begränsad tid. Viss tid ska även gå från det att stödperioden löpt ut till dess att ett nytt beslut om godkännande för stöd får lämnas. När en tidsperiod för stöd vid korttidsarbete löpt ut, enligt 6, 6 a, 7 eller 7 a §§ lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, får ett beslut om godkännande för stöd enligt 5 a § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete därför fattas tidigast 24 kalendermånader efter den tidpunkten (8 a § lagen [2013:948] om stöd vid korttidsarbete). En sådan karensperiod anses tillräcklig för att förhindra att en arbetsgivare använder stödet för att överbrygga strukturella problem i verksamheten (prop. 2019/20:132 s. 58 f.).

Den karenstid som är aktuell vid stöd enligt 5 a § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete är densamma oavsett vilken typ av stöd som lämnats dessförinnan och oavsett vilken tid detta stöd har lämnats för.

Om en arbetsgivare som har fått ett godkännande enligt 5 a § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete valt att inte ansöka om preliminärt stöd innebär det att tidsperioden i 6 a § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete inte har börjat löpa. Den begränsning som följer av 8 a § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete är därmed inte tillämplig.

Särskilt om den tillfälligt slopade karensen

I samband med de förnyade restriktionerna med anledning av smittspridningen av covid-19 som regeringen införde i december 2021 och januari 2022 infördes ett tillfälligt slopande av karenstiden för stöd vid korttidsarbete. Den arbetsgivare som fått stöd för någon stödmånad under perioden mars 2020 till september 2021 kan beviljas stöd om kraven i övrigt är uppfyllda. Den vanliga karenstiden på 24 månader enligt 8 a lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete hindrar inte detta utan ska tillämpas först efter det att den nya stödperioden med eventuell förlängning har löpt ut.

Lagändringarna trädde i kraft den 1 april 2022 och upphör att gälla den 1 januari 2024 (prop. 2021/22:113 s. 40 f.).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2019/20:132 Extra ändringsbudget för 2020 - Åtgärder med anledning av coronaviruset [1] [2] [3] [4]
  • Proposition 2021/22:113 Proposition från Finansdepartementet Extra ändringsbudget för 2022 – Slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete, förstärkt evenemangsstöd och andra åtgärder med anledning av coronaviruset samt kompensation till hushållen för höga elpriser [1]