OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Avdragsbegränsningen gäller vissa varor som levereras till fartyg på linjer mellan Sverige och Norge eller mellan Sverige och Åland.

Avdragsbegränsning

Avdrag får inte göras för ingående skatt som hänför sig till leveranser, unionsinterna förvärv eller import av varor för försäljning från fartyg på linjer mellan Sverige och Norge eller Sverige och Åland (13 kap. 18 § ML). Avdragsbegränsningen kan sägas medföra att beskattning sker även om försäljningen ombord inte beskattas (prop. 2017/18:16 s. 42).

Avdragsbegränsningen gäller dock inte vid vissa uppräknade varor för försäljning på fartyg på dessa linjer, se nedan. När det gäller punktskattepliktiga varor är det dock en förutsättning att varorna får provianteras utan punktskatt (13 kap. 19 § ML). Detta får särskild betydelse för vissa korta sträckor mellan Sverige och Norge.

Vad menas med varor för försäljning från fartyg?

Med ”varor för försäljning från fartyg” menas varor som är avsedda för försäljning ombord i t.ex. kiosker, affärer eller liknande försäljningsställen. Varor som används vid servering ombord är varor för förbrukning ombord.

Exempel på varor för försäljning ombord kan vara livsmedel inklusive alkohol, tobaksvaror, tidningar och tidskrifter, parfym och kosmetika, kläder och smycken, souvenirer och leksaker.

Varor som inte omfattas av avdragsbegränsningen

Avdragsbegränsningen gäller inte alla varor som är avsedda för försäljning ombord. Följande varor omfattas enligt 13 kap. 19 § ML normalt inte av avdragsbegränsningen om de ska säljas ombord från en kiosk, en affär eller något liknande försäljningsställe:

  • spritdrycker, vin, starköl eller öl
  • tobaksvaror
  • parfymer och kosmetiska preparat
  • toalettmedel
  • choklad- och konfektyrvaror.

De uppräknade varorna är sådana varor som under vissa förutsättningar får provianteras utan mervärdesskatt enligt 5 § lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg, provianteringslagen. För att avdrags­begränsningen inte ska gälla för de varor som är punktskattepliktiga krävs dessutom att varorna får provianteras utan punktskatt enligt 5–9 § provianteringslagen.

De uppräknade varorna är också sådana varor som omfattas av undantaget från skatteplikt i 10 kap. 72 § andra stycket ML. Leverantören tar därför inte ut mervärdesskatt vid leveransen till fartyget men leverantören har rätt till avdrag för ingående skatt vid sitt förvärv av varorna enligt 13 kap. 10 § ML. Det innebär att varorna kan sägas bli obeskattade eftersom försäljningen ombord inte beskattas enligt 6 kap. 20 § ML och 6 kap. 51 § ML.

Genom bestämmelserna i 10 kap. 71–72 §§ ML och 3 § provianteringslagen är möjligheten att proviantera obeskattade varor inte knuten till fartyg som används för utrikes trafik utan till fartyg som används på öppna havet. Om detta skulle medföra att mervärdesskatt tas ut i fler fall än tidigare vid leverans av de nämnda varorna för försäljning ombord på fartyg bör avdragsrätt finnas i den delen. Syftet är att varorna inte ska bli belastade med mervärdesskatt i större omfattning än tidigare (prop. 2017/18:16 s. 42–43).

Exempel: varor som inte omfattas av avdragsbegränsningen

En leverantör säljer spritdrycker, vin och öl till en färja som går mellan Sverige och Norge för kioskförsäljning ombord. Leverantören tar inte ut mervärdesskatt vid försäljningen av varorna till rederiet eftersom det är fråga om varor som omfattas av undantaget i 10 kap. 72 § andra stycket ML. Leverantören har rätt till avdrag av den ingående skatten på sitt förvärv av dessa varor enligt 13 kap. 10 § ML eftersom den undantagna försäljningen är ett s.k. kvalificerat undantag. Rederiet köper alltså obeskattade varor.

Rederiet tar i sin tur inte ut mervärdesskatt vid kioskförsäljningen eftersom den avser leverans av vara mot ersättning på fartyg i utrikes trafik (jfr 6 kap. 20 och 51 §§ ML).

Varor som omfattas av avdragsbegränsningen

Avdragsbegränsningen gäller andra varor än de som räknas upp ovan, d.v.s. i de fall leveransen av varor till fartyg på linjer mellan Sverige och Norge eller mellan Sverige och Åland inte kan ske mervärdesskattefritt på grund av bestämmelserna i 10 kap. 71–72 §§ ML. Det innebär att varor som omfattas av avdragsbegränsningen blir beskattade vid leveransen till fartyget även om rederiet inte ska ta ut mervärdesskatt vid kioskförsäljningen enligt 6 kap. 20 § ML och 6 kap. 51 § ML.

Exempel: varor som omfattas av avdragsbegränsningen

En leverantör säljer kameror, tröjor och läskedrycker till en färja som går mellan Sverige och Norge för kioskförsäljning ombord. Leverantören tar ut mervärdesskatt vid försäljningen till rederiet eftersom det är fråga om varor som inte omfattas av det särskilda undantaget i 10 kap. 72 § andra stycket ML. Rederiet köper alltså beskattade varor.

Rederiet får i dessa fall inte göra avdrag för den ingående skatten enligt 13 kap. 18 § ML. Möjligheten till avdrag enligt 13 kap. 19 § ML är alltså inte tillämplig i denna situation. Rederiet tar inte ut någon mervärdesskatt vid kioskförsäljningen eftersom den avser leverans av vara mot ersättning på fartyg i utrikes trafik (jfr 6 kap. 20 och 51 §§ ML).

Vissa korta linjer mellan Sverige och Norge

För vissa kortare linjer mellan Sverige och Norge kan möjligheten att proviantera spritdrycker, vin eller starköl utan punktskatt och mervärdesskatt vara begränsad. Det gäller linjer mellan svenska hamnar norr om Lysekil och norska hamnar öster om Risör enligt 6 § provianteringslagen.

Tullverket kan dock ge dispens för fartyg som går i regelbunden trafik året runt, om fartyget har kapacitet att transportera fordon och gods i betydande omfattning. Om Tullverket ger dispens till en sådan fartygslinje kan dessa varor provianteras utan punktskatt och mervärdesskatt. Det innebär att förvärvet inte omfattas av avdragsbegränsningen i 13 kap. 18 § ML (se ovan). Undantaget i 13 kap. 19 § ML är alltså tillämpligt.

Om Tullverket inte har gett dispens får de aktuella varorna inte provianteras utan punktskatt och mervärdesskatt. Det innebär att förvärvet omfattas av avdragsbegränsningen i 13 kap. 18 § ML (se ovan).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2017/18:16 Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg samt deklarationstidpunkt i vissa fall [1] [2]