OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Den som levererar vissa varor eller tillhandahåller vissa tjänster vilka är undantagna från skatteplikt, kan ha rätt till avdrag av ingående skatt kopplad till dessa transaktioner.

Kvalificerade undantag

Avdragsrätten för ingående skatt enligt huvudregeln i 13 kap. 6 ML förutsätter bl.a. att en beskattningsbar person använder de förvärvade varorna och tjänsterna för sina beskattade transaktioner. Avdragsrätten för ingående skatt i den bestämmelsen är alltså kopplad till en beskattad transaktion. Det finns dock avdragsrätt även för vissa undantagna transaktioner, s.k. kvalificerade undantag. Ett kvalificerat undantag innebär alltså att ingående skatt kan dras av, trots att den ingående skatten är kopplad till en transaktion som är undantagen från skatteplikt. Det innebär att uttrycket ”en verksamhet där transaktionerna medför avdragsrätt” omfattar avdragsrätt för ingående skatt som både har samband med utgående beskattade transaktioner och transaktioner som inte är beskattade men som trots det medför avdragsrätt, t.ex. kvalificerade undantag.

Bestämmelserna om avdragsbegränsningar och uppdelning av den ingående skatten ska tillämpas även vid avdrag av ingående skatt som avser de kvalificerade undantagen.

13 kap. 10 § ML

En beskattningsbar person får göra avdrag för ingående skatt som är hänförlig till sådana transaktioner som avses i 13 kap. 6 och 8 §§ ML, i den utsträckning den beskattningsbara personen använder varorna och tjänsterna för sina transaktioner inom landet som är undantagna från skatteplikt i enlighet med någon av följande bestämmelser i 10 kap. ML:

13 § om läkemedel,

26 § första stycket 2 om framställning av periodiska publikationer,

34 § 4 om leverans av guld till Sveriges riksbank,

42 eller 46 § om unionsinterna leveranser av varor,

52 § om transporttjänster – Azorerna och Madeira,

63 § om tjänster som ingår i beskattningsunderlaget för import,

64, 65, 66 eller 67 § om export,

- 68 § om tjänster i samband med export eller import av varor,

69 eller 70 § om leverans av fartyg eller luftfartyg och utrustning till dessa,

71 eller 72 § om varor för förbrukning och försäljning ombord på fartyg och luftfartyg,

73 § om varor för förbrukning och försäljning ombord på krigsfartyg,

74 § om tjänster som avser fartyg eller luftfartyg,

75 § om tjänster av mäklare och andra förmedlare,

76 eller 77 § om vissa leveranser av varor avseende fartyg och luft-fartyg,

78 § om leverans av motorfordon till utländska beskickningar m.fl.,

84 § om leverans av varor till beskickningar, konsulat, EU-organ och andra internationella organisationer,

88 § om levereras av varor till Europeiska kommissionen, EU-organ eller byråer för att hantera covid-19-pandemin,

89, 90 eller 91 § om tjänster som tillhandahålls till EU, EU-organ och andra internationella organisationer,

92 § om väpnade styrkor som tillhör ett annat EU-land,

93 § om väpnade styrkor som tillhör part i Nato,

94 § om vissa väpnade styrkor stationerade på Cypern,

95 § om förmedlingstjänster som avser vissa undantagna transaktioner eller transaktioner gjorda utanför EU,

96 § om exportbutiker, eller

97 § om leveranser vid användning av ett elektroniskt gränssnitt.

Detta gäller även sådana transaktioner som är undantagna från skatteplikt i enlighet med 11 kap. 4 och 5 §§ ML om varor i vissa lager.

Motsvarigheten till 13 kap. 10 § ML finns bl.a. i artikel 169 b i mervärdesskattedirektivet.

13 kap. 11 § ML

Rätt till avdrag enligt 13 kap. 6 och 8 §§ ML finns även för ingående skatt som avser

  • tjänster inom försäkringsområdet, (10 kap. 32 § ML)
  • tjänster inom det finansiella området, med undantag för förvaltning av värdepappersfonder m.m. eller liknande verksamhet (10 kap. 33 § ML)
  • sedlar och mynt som är lagligt betalningsmedel, dock inte samlarföremål (10 kap. 34 § 1 ML).

Ovanstående gäller dock endast om någon av följande förutsättningar är uppfyllda:

  • Köparen är en beskattningsbar person som i ett land utanför EU har antingen sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe till vilket tjänsten tillhandahålls eller, om den beskattningsbara personen saknar sådant säte eller etableringsställe i det landet, personen är bosatt eller stadigvarande vistas där.
  • Köparen inte är en beskattningsbar person och denne är bosatt eller stadigvarande vistas i ett land utanför EU.
  • Transaktionerna är direkt kopplade till varor som ska exporteras till ett land utanför EU.

Bestämmelsen i 13 kap. 11 § ML motsvarar artikel 169 c i mervärdesskattedirektivet. Avdragsrätten enligt den artikeln omfattar inte mervärdesskatt som avser undantagen förvaltning av särskilda investeringsfonder enligt artikel 135.1 g i mervärdesskattedirektivet. Det finns därför ingen avdragsrätt för ingående skatt som avser fondförvaltning och liknande verksamhet i den omfattning den kan undantas enligt 10 kap. 33 § första stycket ML för att den utgör värdepappershandel eller liknande verksamhet (prop. 2022/23:46 s. 305).

Rättsfall: skadereglering ansågs ingå i försäkringstjänsten

Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att skadereglering var hänförlig till ett försäkringsbolags tillhandahållande av försäkringstjänster och att bolaget hade rätt till avdrag för ingående skatt som avsåg skaderegleringsverksamheten (RÅ 2007 not. 139).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2007 not. 139, mål nr 3771-05 [1]

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1] [2] [3]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2022/23:46 Ny mervärdesskattelag [1]