OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Enligt bestämmelsen i 13 kap. 16 § ML får avdrag inte göras för ingående skatt som avser kostnader vid uttag av sådana tjänster i en fastighetsförvaltande verksamhet där beskattningsunderlaget beräknats enligt 8 kap. 9 § ML.

För att uppnå konkurrensneutralitet i valet mellan upphandlade tjänster och tjänster i egen regi vid icke skattepliktig fastighetsförvaltning har det införts regler om uttagsbeskattning i 5 kap. 33–36 §§ ML. Beskattningsunderlaget vid uttagsbeskattning enligt dessa regler kan beräknas enligt två metoder, (I) eller (II). Vid användning av metod II, enligt 8 kap. 9 § ML, är den ingående skatten på kostnader för material, maskiner etc. inte avdragsgill, till skillnad från vad som gäller vid tillämpning av metod I.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar