OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

En överlåtelse av tillgångar i en verksamhet anses under vissa förutsättningar inte som en leverans av varor eller ett tillhandahållande av tjänster.

I övrigt beskrivs bestämmelserna för överlåtelse av tillgångar i en verksamhet på sidan Överlåtelse av verksamhet

Verksamhetsöverlåtelser ses inte som en beskattningsbar transaktion

Verksamhetsöverlåtelser ses inte som en leverans av varor eller ett tillhandahållande av tjänster enligt 5 kap. 38 § ML. Bestämmelsen är anpassad till mervärdesskattedirektivet. Motsvarande bestämmelser finns i mervärdesskatte­direktivet, artiklarna 19 och 29. Genom att verksamhetsöverlåtelser inte anses vara en leverans av varor eller ett tillhandahållande av tjänster faller sådana transaktioner utanför mervärdesskattens tillämpningsområde.

Kostnader får anses som allmänna omkostnader

En kostnad för en verksamhetsöverlåtelse som inte bedöms som en leverans av varor eller ett tillhandahållande av tjänster enligt 5 kap. 38 § ML får anses som en allmän omkostnad (se bl.a. EU-domstolens dom i mål C-408/98, Abbey National). Detta innebär att avdragsrätt finns för ingående skatt på kostnader för en verksamhetsöverlåtelse. Detta under förutsättning att det rör sig om en verksamhet som består av beskattade transaktioner eller vissa undantagna transaktioner.

Överlåtelse av blandad verksamhet

I sådana fall där överlåtelse av s.k. blandad verksamhet omfattas av 5 kap. 38 § ML finns rätt till avdrag för en viss andel av den ingående skatten enligt bestämmelserna i 13 kap. 29 och 30 §§ ML.

Avdrag vid övertagen verksamhet

Det finns en särskild bestämmelse för avdrag för den som har övertagit en verksamhet (13 kap. 8 § ML). Läs mer om det på sidan övertagen verksamhet.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • EU-dom C-408/98 [1]

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1] [2]

Lagar & förordningar