Hobbyverksamhet beskattas i inkomstslaget tjänst. Utmärkande för hobbyverksamhet är att den är självständig och utövas av hobbyidkaren själv, men att varaktighet och vinstsyfte kan saknas.

Beskattning av hobbyverksamhet i inkomstslaget tjänst

Hobbyverksamhet beskattas i inkomstslaget tjänst som annan inkomstgivande verksamhet av varaktig eller tillfällig natur (10 kap. 1 § andra stycket 3 IL).

En sådan verksamhet

  • utövas av hobbyidkaren själv för att tillgodose personliga intressen,
  • bedrivs inte yrkesmässigt, dvs. den kan sakna varaktighet och vinstsyfte.

Om verksamheten ger intäkter som kommer från egen arbetsprestation och det uppkommer ett överskott, är överskottet skattepliktigt och avgiftspliktigt. Avgifterna betalas i form av egenavgifter. Överskottet redovisas på blankett T2.

Till hobbyverksamhet räknas försäljning i mindre skala av produkter som förädlats av hobbyidkaren, t.ex. hemslöjd, trädgårdsodling, biodling, jakt och fiske, djuruppfödning, kulturell verksamhet och hästsport. Även andra inkomster räknas som hobbyverksamhet om verksamheten saknar vinstsyfte och därför inte uppfyller kraven på näringsverksamhet, och inte heller är inkomster från en anställning eller ett uppdrag.

Gränsdragning mellan hobby och näringsverksamhet

Vinstsyftet är gränsdragningen mellan hobbyverksamhet och näringsverksamhet.

Gränsdragning mellan hobby och kapital

I vissa fall, t.ex. vid hobbyverksamhet, kan det uppstå gränsdragningsproblem mellan inkomstslagen tjänst och kapital.

Avdrag för kostnader i hobbyverksamheten

Utgifter för hobbyverksamhet är i princip personliga levnadskostnader som inte är avdragsgilla. Avdrag medges dock för de kostnader som är direkt hänförliga till hobbyverksamheten, som avser utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster (12 kap 1 § IL). Avdrag medges för kostnader under beskattningsåret och de fem åren närmast före beskattningsåret, till den del dessa överstiger respektive års intäkter.

För hobbyverksamhet bör kostnaderna avse verksamheten i sin helhet under beskattningsåret. Den skattskyldiga ska också ha haft utgiften under beskattningsåret.

Avdrag medges endast för faktiska kostnader i hobbyverksamheten. Det innebär att de schablonavdrag som gäller för inkomst av anställning för ökade levnadskostnader vid tjänsteresor (traktamenten och schablonavdrag för logikostnader) inte gäller i hobbyverksamhet. Kostnader som avser övriga utgifter får dras av från första kronan, kostnaden behöver alltså inte överstiga 5 000 kr (12 kap. 2 § tredje stycket IL).

Avdrag för resekostnader medges för faktisk resekostnad. För egen bil medges avdrag med 25 kr/mil. För förmånsbil medges avdrag med 12 kr/mil, med undantag för förmånsbilar som helt drivs med elektricitet, för vilka avdrag medges med 9,50 kr/mil.

Avdrag för räntor i hobbyverksamhet medges i inkomstslaget kapital

Kostnader för räntor som kan hänföras till hobbyverksamheten dras av i inkomstslaget kapital. Det kan t.ex. vara ränta på upplånat kapital för anskaffning av tillgångar i hobbyverksamheten (10 kap. 4 § IL och 42 kap. 1 § IL).

Direktavdrag eller förslitningsavdrag?

Avdrag för kostnader för tillgångar som köpts in för att användas i hobbyverksamheten medges beroende på anskaffningskostnad och användningstid m.m. Avdrag medges antingen genom direktavdrag eller genom förslitningsavdrag.

Särskilt om byggnader

Förslitningsavdrag på byggnader (privatbostadsfastigheter) medges inte eftersom kostnader för en privatbostad är privata levnadskostnader som inte är avdragsgilla.

Däremot får avdrag i hobbyverksamheten ske för reparations- och underhållsutgifter på en byggnad när utgifterna är direkt hänförliga till den hobbyverksamhet som bedrivs på fastigheten.

Avdrag för egenavgifter

Om hobbyverksamheten ger överskott ska man betala egenavgifter på överskottet. Dessa är avdragsgilla vid beräkningen av årets överskott. Den exakta storleken av egenavgifterna är inte känd vid deklarationstidpunkten, därför får man göra ett schablonavdrag med en viss procent av överskottet.

I kommande inkomstdeklaration ska avstämning göras mellan schablonavdraget och de slutligt påförda egenavgifterna (12 kap. 36 § IL). Om schablonavdraget överstiger de påförda avgifterna ska man redovisa en intäkt vid den särskilda inkomstberäkningen för hobby, det vill säga ett överskott ökar eller ett underskott minskar. Om schablonavdraget är lägre än de påförda avgifterna medges avdrag från överskott av hobby.

Om det inte finns något överskott eller om avdraget är större än det befintliga överskottet, medges avdrag från övriga tjänsteinkomster. Ett sådant avdrag berörs inte av avdragsbegränsningen om 5 000 kr för övriga utgifter (12 kap. 2 § IL).

Resultatet av hobbyverksamheten

Resultatet av varje hobbyverksamhet beräknas för sig. Den som bedriver hobbyverksamheten får inte dra av utgifter i en hobbyverksamhet från andra tjänsteinkomster eller från någon annan hobbyverksamhet.

Underskott får sparas men inte rullas vidare

Eftersom kontantprincipen gäller i inkomstslaget tjänst skulle rätten till avdrag gå förlorad i de fall utgifter och inkomster hamnar på olika år. Detta har i viss mån lösts genom att underskott får sparas upp till fem år efter beskattningsåret och dras av mot eventuellt kommande års överskott av samma verksamhet (12 kap. 37 § andra stycket IL). Om verksamheten går med underskott även under de följande fem beskattningsåren efter underskottsåret, faller rätten till avdrag bort för det första årets underskott.

Avdraget för tidigare års underskott får inte överstiga årets överskott och på så sätt skapa ett nytt underskott. Reglerna om att rulla underskott på det sätt som gäller för näringsverksamhet gäller alltså inte för hobbyverksamhet. Reglerna om avdrag med 70 procent av verksamhetens slutliga underskott mot inkomst av kapital, om verksamheten upphör, är inte heller tillämpliga på hobbyverksamhet (42 kap. 34 § IL).

En person som begär avdrag för tidigare års underskott, ska redovisa både inkomster och utgifter för underskottsåret och fram till överskottsåret om verksamheten inte har deklarerats under dessa år. Vid beskattning för beskattningsåret 2023 kan avdrag göras för underskott som uppkommit tidigast beskattningsåret 2018.

Exempel: underskott får sparas i fem år

Person A deklarerar sin hobbyverksamhet på följande sätt under beskattningsåren 1–7:

  • år 1 underskott 20 000 kr
  • år 2 underskott 15 000 kr
  • år 3 underskott 10 000 kr
  • år 4 underskott 5 000 kr
  • år 5 överskott 10 000 kr
  • år 6 underskott 10 000 kr
  • år 7 underskott 5 000 kr.

A kan inte göra avdrag för underskott förrän år 5 då verksamheten första gången ger ett överskott. A kan då göra avdrag med 10 000 kr av det underskott som uppstod år 1.

Eftersom det uppstår ett underskott igen år 6 kan resterande del (10 000 kr) av underskottet från år 1 inte utnyttjas och inte heller sparas längre, utan faller bort. Underskott uppstår igen år 7 varför inte heller underskottet från år 2 kan utnyttjas. Underskottet från år 3 kan dock utnyttjas vid ett eventuellt överskott år 8.

Dokumentationsskyldighet

När verksamheten inte är någon näringsverksamhet finns ingen bokföringsskyldighet enligt bokföringslagens bestämmelser. För en hobbyverksamhet gäller i stället den generella dokumentationsskyldigheten.

Skyldigheten gäller även kostnaderna i verksamheten eftersom det finns en avdragsrätt för både beskattningsårets kostnader och kostnaderna under de fem år som närmast föregått beskattningsåret.

Hobbyverksamhet som ger underskott behöver inte deklareras.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar