Vissa ersättningar av detta slag som betalas på grund av lagstiftning i främmande stat är skattefria.

Läs även om skadestånd från utlandet som är skattefria.

Ersättningar vid nationalsocialistisk förföljelse

Vissa ersättningar till offer för nationalsocialistisk förföljelse är skattefria (förordning (1965:29) om skattefrihet för ersättning till offer för nationalsocialistisk förföljelse).

De ersättningar som anges är

  • sådana som betalas ut med anledning av särskild lagstiftning i främmande stat om ersättning till offer för nationalsocialistisk förföljelse
  • ersättning av medel som Förbundsrepubliken Tyskland har överlämnat till annan stat till förmån för dem som utsatts för sådan förföljelse.

Förordningen omfattar varje ersättning av detta slag som betalas ut på grund av särskild lagstiftning i främmande stat. Den är bland annat tillämplig på dem som får skadestånd enligt 1953 års tyska lag ”Bundesentschädigungsgesetz zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung” (Entschädigung).

Även ersättning som betalats eller kan komma att betalas till i Sverige bosatt person av medel som Förbundsrepubliken Tyskland ställt till annan stats förfogande är skattefri enligt förordningen (jfr prop. 1965:8 s. 5).

Ersättning enligt Gesetz (18/3 1952) zur Regelung der Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts für die in Ausland lebenden Angehörigen des öffentlichen Dienstes (Wiedergutmachung) anses dock inte vara ersättning till offer för nationalsocialistisk förföljelse varför skatteplikt föreligger (RÅ 1967 ref. 21). Enligt artikel 18 punkt 3 i lag (1992:1193) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyskland ska gottgörelsen undantas vid beskattning i Sverige. Det är den skattskyldiga som ska visa att det är ett sådant skadestånd eller gottgörelse som hen har fått.

Skattefria ersättningar från Österrike

Från skatteplikt undantas ersättningar till före detta motståndskämpar och offer för politisk förföljelse enligt den lag som den 23 mars 1988 antogs i Österrike till 50-årsminnet av landets ockupation (Ehrengaben- und Hilfsfondsgesetz) (lag (1988:1461) om skattefrihet för vissa ersättningar från Österrike).

Skattefria ersättningar från DDR

Ersättningar som betalas med anledning av ett avtal som den 24 oktober 1986 ingicks mellan Sverige och DDR om reglering av förmögenhetsrättsliga frågor, är skattefria (lag (1988:177) om skattefrihet för viss ersättning från Tyska Demokratiska Republiken (DDR).

Avtalet avser ersättning för sådan egendom som vid andra världskriget fanns inom det område som bildade DDR och som blev föremål för statlig förvaltning och andra tvångsåtgärder i DDR.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 1967 ref. 21 [1]

Lagar & förordningar

  • Förordning (1965:29) om skattefrihet för ersättning till offer för nationalsocialistisk förföljelse [1]
  • Lag (1988:1461) om skattefrihet för vissa ersättningar från Österrike [1]
  • Lag (1988:177) om skattefrihet för viss ersättning från Tyska Demokratiska Republiken [1]

Propositioner

  • Proposition 1965:8 [1]

Övrigt

  • Lag (1992:1193) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyskland [1]