Internetinkomster beskattas enligt allmänna regler. Om inkomsten inte är näringsverksamhet eller kapital ska den tas upp i inkomstslaget tjänst. I inkomstslaget tjänst skiljer man dels på det som är ett uppdrag eller en anställning, dels på det som är en självständig verksamhet.

Allmänna regler gäller

Det finns inga särskilda skatteregler som gäller för internetinkomster m.m. Det är de allmänna reglerna som ska tillämpas både när det gäller inkomstslag (tjänst, kapital eller näringsverksamhet), beskattning, socialavgifter och pensionsgrundande inkomst (PGI).

Till inkomst av näringsverksamhet räknas förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt (13 kap. 1 § IL). Med förvärvsverksamhet menas att det ska finnas ett vinstsyfte. Med yrkesmässigt menas att verksamheten ska bedrivas regelbundet, varaktigt och med viss omfattning. Det är i första hand vinstsyftet som avgör om inkomsten från en självständig verksamhet hör till tjänst (hobby) eller näringsverksamhet. Det måste alltid göras en prövning i det enskilda fallet när det gäller gränsen mellan tjänst och näringsverksamhet.

Till inkomstslaget kapital räknas inkomster och utgifter på grund av innehav av tillgångar och skulder, och i form av kapitalvinster och kapitalförluster, om det inte är inkomst av näringsverksamhet. Det är i första hand innehavet av tillgångar som avgränsar mot sådan inkomst som kommer från en arbetsprestation. En inkomst som kommer från en arbetsprestation ska i stället beskattas i inkomstslaget tjänst.

Det är bara om en inkomst inte hör till inkomstslaget näringsverksamhet eller kapital som den ska tas upp i inkomstslaget tjänst. Med tjänst menas anställning, uppdrag och annan inkomstgivande verksamhet av varaktig eller tillfällig natur (10 kap. 1 § första och andra styckena IL). Skatteplikt uppkommer även om arbetsprestationen är minimal.

Redovisning i inkomstslaget tjänst kan göras på olika sätt

I inkomstslaget tjänst kan en inkomst redovisas på olika sätt beroende på om det är en arbets- eller uppdragsinkomst eller en inkomst från en självständigt bedriven verksamhet. Det har också betydelse om inkomsten är pensionsgrundande och vem som i sådant fall ska betala socialavgifter.

Om det finns en arbetsgivare eller en uppdragsgivare som betalar ut ersättning för arbete så ska denna redovisa ersättningen i en arbetsgivardeklaration och lämna individuppgift eller kontrolluppgift. Ersättningen kommer då att förtryckas på inkomstdeklarationen. I de fall det handlar om en självständig verksamhet så ska i stället den som bedriver verksamheten själv redovisa inkomsten på blankett T2.

Vad är internetinkomster?

Det finns ingen heltäckande beskrivning av vad som menas med internetinkomster. Nedan kommenteras några olika slag av inkomster som kan förekomma i en sådan verksamhet. En allmän förutsättning för beskattning i inkomstslaget tjänst är att det varken är näringsverksamhet eller inkomst av kapital.

Prenumerationer

Den som har ett digitalt medium på internet kan i vissa fall få prenumerationsintäkter av personer som följer det som sänds eller publiceras där. Prenumerationsintäkter från läsare, tittare m.fl. är skattepliktiga inkomster för den som har verksamheten.

Intäkten ska normalt tas upp som självständig verksamhet i inkomstslaget tjänst, på blankett T2, om verksamheten inte har sådan omfattning att den betraktas som näringsverksamhet.

Om man får prenumerationsintäkterna i en anställning eller ett uppdrag, så ska de i stället tas upp som lön i inkomstslaget tjänst.

Donationer

Den som har ett digitalt medium på internet kan få frivilliga donationer från personer som följer det som sänds eller publiceras där. Om någon får en donation på grund av det arbete som denna gör i en blogg, videoblogg, streamingkanal etc. får personen det för en prestation som denna utför eller har utfört. En förutsättning för att gåvor är skattefria är att de inte ges som ersättning för någon prestation (8 kap. 2 § IL). Eftersom donationen i detta fall ges för en prestation så är det inte en skattefri gåva utan en skattepliktig inkomst av tjänst. Detta gäller även om den som ger donationen gör det frivilligt.

Inkomsten ska tas upp som självständig verksamhet i inkomstslaget tjänst, på blankett T2, om verksamheten inte har sådan omfattning att den betraktas som näringsverksamhet.

Crowdfunding

Crowdfunding eller gräsrotsfinansiering innebär att pengar samlas in från allmänheten till ett visst projekt eller ändamål genom små eller stora bidrag. Bidragsgivare kan vara både företag och enskilda personer. Insamlingen sker ofta via särskilda plattformar på internet. Om ersättningen ges för en prestation så är det inte en skattefri gåva utan en skattepliktig inkomst av tjänst.

Inkomsten ska i sådana fall tas upp som självständig verksamhet i inkomstslaget tjänst, på blankett T2, om verksamheten inte har sådan omfattning att den betraktas som näringsverksamhet

Sponsring

Sponsring innebär att ett företag eller en annan organisation ersätter en person för att använda och profilera företagets logotyp och produkter eller tjänster. Syftet med sponsringen är att företaget får reklam och goodwill genom anknytningen till den sponsrade. När det gäller internetinkomster så kan företag vilja marknadsföra sina varor och tjänster på en blogg eller annan digital kanal.

Det finns inga särskilda skatteregler för ersättningar från sponsorer. Inkomsten beskattas normalt som inkomst av tjänst, som lön, om personen inte bedriver näringsverksamhet. Beskattningen gäller sponsring både i form av kontanter, varor och tjänster.

Reklam och trafikstyrning eller affiliate

Den som har en webbplats eller en annan digital kanal kan använda den för att t.ex. göra reklam eller för att länka över sina besökare till andra webbplatser. De inkomster som uppkommer är skattepliktiga som inkomst av tjänst.

Hur inkomsten ska redovisas beror på om det finns ett uppdragsförhållande med företaget som annonserar eller inte.

Om en person säljer annonsutrymme på sin webbplats eller i sin digitala kanal så kan detta vara en intäkt i en självständigt bedriven verksamhet, som beskattas i inkomstslaget tjänst på blankett T2.

Ovanstående gäller under förutsättning att verksamheten inte har sådan omfattning att den betraktas som näringsverksamhet.

Tävlingsvinster och prispengar

Tävlingsvinster är normalt skattepliktiga. Med tävlingsvinst menas i detta sammanhang ett pris som någon får för en prestation i en tävling, t.ex. en e-sportturnering.

Om det är en vinst i form av pengar så är den skattepliktig från första kronan. Prispengarna har i dessa fall erhållits för en prestation i ett uppdrag och inkomsten ska redovisas som vanlig lön.

Ovanstående gäller under förutsättning att verksamheten inte har sådan omfattning att den betraktas som näringsverksamhet.

En tävlingsvinst som inte är i form av pengar är bara skattepliktig om värdet är 1 700 kr eller mer. Om tävlingsvinsten består av ett minnesföremål som medalj, bägare eller pokal så är den skattefri.

Streaming m.m.

Inkomst från streaming, inspelade klipp m.m. ska tas upp till beskattning.

Inkomster från streaming m.m. kan man få på olika sätt. Det kan t.ex. vara så att en person har en egen webbplats där hen får olika slags intäkter för det som streamas.

Det finns även olika plattformar på internet där en person kan direktsända (live-streama) från en egen kanal när hen t.ex. spelar dataspel eller tv-spel. Det finns också plattformar där man kan ladda upp olika slags filmklipp m.m. som visas i efterhand. Innan man kan direktsända eller lägga ut material på en sådan plattform avtalar man med det företag som tillhandahåller plattformen. Det är alltid avtalet i det enskilda fallet som måste bedömas, när det gäller att avgöra om det är ett avtal om att utföra ett arbete åt den som har plattformen, eller om det är en självständigt bedriven verksamhet.

Om den som direktsänder eller laddar upp ett filmklipp m.m. utför ett arbete åt någon annan är det lön.

Om arbetet inte sker på uppdrag av någon annan ska inkomsterna från streaming m.m. beskattas som en självständig verksamhet i inkomstslaget tjänst, på blankett T2. Den som bedriver den självständiga verksamheten ska själv betala egenavgifter på överskottet.

Ovanstående gäller under förutsättning att verksamheten inte har en sådan omfattning att den betraktas som näringsverksamhet.

Se exempel om ersättning för att spela dataspel nedan.

Influerare och bloggare

En bloggare är en person som kommunicerar med sina läsare och tittare på webbsidor, sociala medier m.m. Om en person har många följare så kan företag avtala om att använda kanalerna för att nå ut med sin marknadsföring. En sådan person benämns ofta influerare (influencer).

En bloggare eller influerare kan ha många olika slags inkomster, både kontant ersättning och förmåner av olika slag.

Inkomsterna från verksamheten tas antingen upp som lön eller som självständigt bedriven verksamhet i inkomstslaget tjänst. Detta gäller under förutsättning att verksamheten inte har en sådan omfattning att den betraktas som näringsverksamhet.

En person som får ersättning från ett företag för att skriva blogginlägg m.m. på en webbplats beskattas som huvudregel för ersättningen som inkomst av tjänst. Ersättningen grundar sig på ett avtal om ersättning för utfört arbete åt företaget och är lön.

Om någon får en ersättning för att i en blogg eller på sociala medier nämna eller skriva om ett företag och deras varor eller tjänster så är det en ersättning för utfört arbete åt företaget och ersättningen är lön. Detsamma gäller för ersättning i form av gratis produkter och tjänster från företag, där man i förväg har avtalat med företaget om att skriva om produkterna eller tjänsterna. Intäkten är i det fallet produktens eller tjänstens marknadsvärde och den ska tas upp som lön.

Om det inte är ett arbete som har utförts på uppdrag av någon annan, ska intäkterna beskattas som en självständigt bedriven verksamhet i inkomstslaget tjänst, på blankett T2. Detta gäller både kontant ersättning och förmåner i form av gratis varor och tjänster. Om en förmån redovisas av utgivaren i en arbetsgivardeklaration för mottagaren eller i en kontrolluppgift efter årets slut sker beskattning så som för vanlig lön och tas då inte upp på blankett T2.

Lån av produkter är en skattepliktig förmån om det inte är ett skattefritt arbetsredskap

Bloggare och influerare erbjuds ibland att disponera eller låna en produkt för privat bruk på grund av ett uppdrag eller en bedriven verksamhet. Detta är i grunden en skattepliktig förmån, om det handlar om produkter som typiskt sett köps av konsumenter för privat bruk. Det kan till exempel handla om klädesplagg, märkesväskor, klockor, hemutrustning och teknik- och it-produkter. Förmånen värderas till vad det hade kostat en konsument att själv bekosta ett motsvarande innehav. I vissa fall kan det finnas en hyresmarknad för privatpersoner som kan ge ledning om ett skäligt förmånsvärde. Om det saknas en hyresmarknad kan förmånen beräknas till ett skäligt värde som motsvarar värdeminskning, slitage och räntekostnad m.m. under en motsvarande period.

Möjligheten att disponera en sådan produkt kan i vissa fall vara skattefri enligt reglerna om skattefria arbetsredskap (11 kap. 8 § IL). De allmänna krav som då ska vara uppfyllda är att produkten är av väsentlig betydelse för att mottagaren ska kunna utföra sina arbetsuppgifter, d.v.s. i dessa fall marknadsföra produkten. Förmånen ska vidare vara av begränsat värde för mottagaren och svår att särskilja från nyttan i uppdraget. Det finns inget krav för skattefriheten att mottagaren även får en kontant ersättning för uppdraget.

För parter som exempelvis ett mediaföretag och en influerare bör följande gälla för att reglerna om skattefritt arbetsredskap ska bli tillämpliga:

  • Parterna har avtalat att produkten aktivt ska marknadsföras av mottagaren, d.v.s. användas i dennas verksamhet genom att visas upp i sociala medier, omnämnas i reklamsyfte eller exponeras i andra sammanhang som ger reklamvärde och goodwill till produkten.
  • Det handlar om enstaka och avgränsade perioder, som exempel att en klocka lånas under två veckor. Mottagaren ska alltså inte ges fortlöpande tillgång till varor av liknande karaktär, t.ex. genom kontinuerliga lån av olika klockor som avlöser varandra.
  • Mottagaren ska dokumentera och kunna visa omfattningen av marknadsföringen.

Om det handlar om lån av en lägenhet, fordon eller andra större inventarier eller dyrbara produkter är reglerna om skattefritt arbetsredskap normalt inte tillämpliga. I stället gäller vanliga regler om förmånsbeskattning. t.ex. för bostadsförmån eller bilförmån.

Försäljning av produkter som man har fått

I vissa fall kan den som har fått en produkt och som har tagit upp den som intäkt senare sälja produkten. Om produkten säljs till ett pris som högst motsvarar det redovisade marknadsvärdet blir det ingen skattepliktig inkomst, eftersom det skattepliktiga förmånsvärdet är en avdragsgill anskaffningskostnad. Försäljning av sådana redan beskattade produkter behöver därför inte redovisas. I vissa fall kan produkter säljas till ett högre pris än det redovisade marknadsvärdet. Vid en sådan försäljning ska vinsten redovisas och avdrag får göras för det redan beskattade värdet.

Retur av produkter som man har fått

När bloggare eller influerare utan onödigt dröjsmål returnerar produkter som de har fått så uppkommer normalt ingen skatteplikt. Undantag från skatteplikt bör även gälla för produkter som uppenbart saknar värde för dem både privat och i verksamheten, och produkten inte heller har använts för något ändamål.

E-sport och onlinespel

E-sport är en förkortning av ”elektronisk sport” och är ett samlingsnamn för tävlingar som utförs i en virtuell miljö, på datorer eller spelkonsoler.

En spelare inom e-sport och andra onlinespel kan ha olika slags inkomster. Det kan t.ex. handla om inkomster från direktsändning (streaming) och inspelade klipp, om prispengar i tävlingar och om sponsorersättningar.

Inkomsterna från verksamheten tas antingen upp som lön eller som självständigt bedriven verksamhet i inkomstslaget tjänst.

Om en spelare utför ett arbete åt någon annan är det lön. Detta gäller även för tävlingsvinster till en e-sportare. I andra fall ska inkomsterna från e-sportverksamheten beskattas som självständigt bedriven verksamhet i inkomstslaget tjänst, på blankett T2. Den som bedriver den självständiga verksamheten ska själv betala egenavgifter på överskottet.

Ovanstående gäller under förutsättning att verksamheten inte har sådan omfattning att den betraktas som näringsverksamhet.

Exempel: ersättning för att spela dataspel

E-sportaren Alma har ett partneravtal med en plattformsinnehavare om en egen kanal där hon spelar tv-spel och dataspel i direktsändning. Allt arbete utförs i Sverige. Av avtalet framgår att Alma får följande intäkter från företag och privatpersoner, som förmedlas via plattformsinnehavaren:

  • reklamintäkter från företag
  • prenumerationsintäkter från tittare
  • donationsintäkter från tittare.

Plattformsinnehavaren behåller en viss del av intäkterna innan betalningarna förmedlas till Alma. Det är inte fråga om näringsverksamhet. Hur ska inkomsterna beskattas?

Alma bestämmer själv vilket arbete som utförs och när det utförs. Företaget som tillhandahåller en plattform eller sändningskanal kan snarare ses som en betalningsförmedlare av inkomster från annonsörer och privatpersoner. En person som får ersättningar genom en sådan plattform, oavsett om det är direktsändning eller inspelade klipp, anses inte utföra arbete eller uppdrag åt någon. Alma bedriver en självständig verksamhet som ska tas upp i inkomstslaget tjänst, på blankett T2, och ska själv betala egenavgifter på överskottet.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar