De förfaranderegler som har betydelse vid fastställelse av PGI finns i socialförsäkringsbalken (SFB). I den mån förfarandet för beslut om PGI inte regleras i SFB gäller bestämmelserna i förvaltningslagen (FL).

Bestämmelser om handläggningen

Bestämmelserna om handläggning finns i 110 kap. SFB och ska tillämpas hos Skatteverket i de fall det är särskilt angivet (110 kap. 3 § SFB). Att ärenden om PGI ska handläggas av Skatteverket framgår av 53 kap. 5 § SFB.

Om Skatteverket i en utredning av ett PGI-ärende behöver uppgifter från andra myndigheter, arbetsgivare, uppdragsgivare, försäkringsinrättningar och arbetslöshetskassor ska sådana uppgifter lämnas om det har betydelse för tillämpningen av balkens bestämmelser (110 kap. 31 och 32 §§ SFB).

Kommunikationsskyldighet

Det saknas egna bestämmelser om kommunikation i SFB. Bestämmelsen i 25 § FL om kommunikation, dvs. att underrätta parten om allt material av betydelse och låta hen yttra sig över det, gäller därför i PGI-ärenden.

Normalt följer PGI beskattningsändringen och den utredning som har gjorts i beskattningsfrågan är oftast tillräcklig. Om Skatteverket däremot har gjort en utredning särskilt om PGI, så kan det finnas behov av att hämta in den enskildas synpunkter på Skatteverkets rättsliga argumentation i ett förslag till beslut för att berika utredningen. På samma sätt bör Skatteverket kommunicera när verket omprövar underlaget för PGI på eget initiativ till nackdel för den enskilda.

Skatteverket fattar beslut om PGI

PGI ska fastställas av Skatteverket (8 § förordning (2017:154) med instruktion för Skatteverket). Beräkningen av PGI sker på de inkomster den försäkrade har haft och som är pensionsgrundande (59 kap. 2 § SFB). De inkomster som är pensionsgrundande är inkomster av anställning och inkomster av annat förvärvsarbete. Det finns också inkomster som inte är pensionsgrundande.

Motivering av beslut

Skatteverket ska motivera sina beslut om PGI (32 § FL) om det inte är uppenbart obehövligt. Vid en beskattningsändring som sker utifrån obligatoriska kontrolluppgifter följer PGI beskattningen till statlig inkomstskatt. Det kan då vara uppenbart obehövligt att lämna en särskild motivering av PGI-beslutet om det inte finns något i det enskilda fallet som talar emot en sådan bedömning.

Automatiserad behandling

I de fall skälen i ett beslut får utlämnas får Skatteverket fatta beslut om PGI genom automatiserad behandling (112 kap. 6 § SFB).

Underrättelse av beslut

Om en försäkrad har debiterats slutlig skatt ska Skatteverket underrätta den försäkrade om PGI-beslutet på beskedet om slutlig skatt. I annat fall ska Skatteverket underrätta om beslutet genom ett särskilt besked senast den 15 december det år fastställelsen sker (58 kap. 9 § första stycket SFB). Av underrättelsen ska det framgå hur man begär omprövning av beslutet.

Skatteverket behöver inte sända någon underrättelse till den som inte är bosatt i Sverige och vars adress är okänd (58 kap. 9 § tredje stycket SFB).

Beslut om följdändring

Om Skatteverket ändrar ett beskattningsbeslut eller ett beslut om avgifter ska även PGI ändras i den mån den påverkas (70 kap. 2 § SFB). En sådan följdändring av PGI ska göras oavsett av vilken anledning ett beskattningsbeslut eller beslut om avgifter har ändrats, t.ex. om Skatteverket har beslutat om efterbeskattning eller efter en domstols dom.

När Skatteverket omprövar beskattning eller egenavgifter som medför att PGI ändras, ska verket lämna en skriftlig underrättelse om PGI och även upplysa om hur man begär omprövning av beslutet (70 kap. 3 § SFB). Underrättelsen om ändringen görs lämpligen i samma beslutshandling som för beslutet i beskattningsfrågan.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar