Skatteförfarandelagens bestämmelser är tillämpliga på de beslut om skatt på tobak som fattas av Skatteverket. Skatteverkets övriga beslut enligt LTS eller tidigare LTS omfattas inte av skatteförfarandelagens bestämmelser.

SFL:s bestämmelser är tillämpliga på beslut om skatt enligt LTS eller tidigare LTS

Skatteförfarandelagens bestämmelser är tillämpliga på de beslut om punktskatt på tobak som fattas av Skatteverket i enlighet med bestämmelserna i LTS eller tidigare LTS (13 kap. 2 § LTS respektive 34 § och 34 a § tidigare LTS). Observera att beslut om återbetalning av skatt enligt någon av bestämmelserna i 12 kap. 2–7 §§ LTS respektive 29 §, 30 § eller 40 a § tidigare LTS ska anses som beslut om punktskatt (53 kap. 5 § SFL).

Vissa utpekade bestämmelser i skatteförfarandelagen gäller i tillämpliga delar vid handläggning av ärenden om beskattning vid oegentligheter (13 kap. 5–9 §§ LTS respektive 34 a § andra och tredje stycket tidigare LTS).

Skatteverkets övriga beslut enligt LTS och tidigare LTS omfattas inte av skatteförfarandelagens bestämmelser.

Vilka beslut fattas med stöd av LTS?

De beslut som fattas med stöd av LTS är följande:

För information om beslut fattade med stöd av tidigare LTS hänvisas till tidigare årsutgåva.

Förfarande vid oegentligheter

Skatt kan behöva betalas i Sverige när varor som flyttas under uppskovsförfarandet inte når angiven destination (9 kap. 25–26­ § LTS), när varor som flyttas under förfarandet för beskattade varor eller som har avsänts av en distansförsäljare inte når mottagaren (9 kap. 27 § LTS) eller när beskattade varor som flyttas till eller via Sverige inte omfattas av elektroniskt förenklat administrativt dokument (9 kap. 28 § LTS).

Skatteverket fattar beslut om skatt vid oegentligheter enligt 9 kap. 25–28 §§ LTS och beslut om ansvar för betalning enligt 9 kap. 30 § LTS (13 kap. 4 § första stycket LTS).

Om skatten enligt någon av bestämmelserna i 9 kap. 25–28 §§ LTS inte kan beräknas tillförlitligt, ska skatten bestämmas till vad som framstår som skäligt med hänsyn till uppgifterna i ärendet, s.k. skönsbeskattning (13 kap. 4 § andra stycket LTS).

Skatteverket har möjlighet att besluta om ansvar för delägare i handelsbolag för det belopp som har bestämts i ett beslut om skatt vid oegentligheter eller beslut om ansvar för betalning vilket riktats mot handelsbolaget. Skatteverket har även möjlighet att ansöka om företrädaransvar för företrädare för en juridisk person som beslut om skatt eller beslut om ansvar för skatt avser. Bestämmelserna i 59 kap. 11, 13, 15–21, 26 och 27 §§ SFL gäller i tillämpliga delar för det belopp som omfattas av beslutet (13 kap. 5 § LTS).

Skatteverket får enligt 13 kap. 6 § första stycket LTS förelägga

  • den som är eller kan antas vara skattskyldig på grund av oegentlighet att lämna uppgift som är av betydelse för beslut om skatt
  • den som omfattas eller kan antas omfattas av 9 kap. 25, 27 eller 28 § LTS att lämna uppgift som är av betydelse för beslut om ansvar enligt 9 kap. 30 § LTS.

Skatteverket har befogenhet att förelägga någon annan än den som uppgifterna gäller, d.v.s. tredje man, att lämna uppgift om rättshandling med annan när det gäller förhållanden som är av betydelse för ett beslut om skatt enligt 9 kap. 25, 26, 27 eller 28 § LTS eller beslut om ansvar enligt 9 kap. 30 § LTS. Bestämmelserna i 37 kap. 9 § första stycket och 10 § SFL tillämpas då (13 kap. 6 § andra stycket LTS). Läs mer om vad som gäller vid tredjemansföreläggande.

Skatteverket får enligt 13 kap. 7 § första stycket LTS besluta om revision för att kontrollera

  • skattskyldighet enligt bestämmelserna om oegentlighetsbeskattning
  • om det finns förutsättningar för att besluta om ansvar för betalning.

Skatteverket får besluta om revision också för att inhämta uppgifter av betydelse för kontroll av någon annan än den som revideras (13 kap. 7 § andra stycket LTS).

Bestämmelserna i 41 kap. 3–14 §§ SFL gäller i tillämpliga delar vid revision (13 kap. 7 § tredje stycket LTS). Läs mer om vad som gäller vid revision.

Vissa utpekade bestämmelser i skatteförfarandelagen gäller i tillämpliga delar i ärenden om oegentlighetsbeskattning (13 kap. 8 § första stycket LTS). Bland annat tillämpas följande bestämmelser i skatteförfarandelagen

För information om regleringen enligt tidigare LTS hänvisas till tidigare årsutgåva.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar