Skatteverket fattar beslut enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för installation av grön teknik (GRÖNFL).

Beslut om utbetalning och preliminär skattereduktion

Den som har haft utgifter för installation av grön teknik kan få en skattereduktion. Det är Skatteverket som fattar beslut om utbetalning till utförare av installationen (4 och 10 §§ GRÖNFL). Beslutet innebär att köparen får preliminär skattereduktion med motsvarande belopp.

Om köparen inte har betalat hela utgiften för installationen får en utförare som anges i 67 kap. 43 § IL begära utbetalning från verket enligt 8 § GRÖNFL (6 § GRÖNFL). Begäran om utbetalning kan därför endast bli aktuell i två fall. Det första fallet avser att utföraren är godkänd för F-skatt. Det andra fallet avser sådana situationer när installationen har utförts utomlands och utföraren inte har bedrivit någon näringsverksamhet i Sverige. I det senare fallet krävs att utföraren har ett intyg eller någon annan handling som visar att företaget i fråga om skatter och avgifter i sitt hemland genomgår motsvarande kontroll som den som är godkänd för F-skatt. I båda fallen krävs att köparen inte har betalat hela utgiften för installationen av den gröna tekniken.

Skatteverket ska betala ut ett belopp som motsvarar mellanskillnaden mellan vad köparen faktiskt betalat till utföraren och vad utföraren debiterat köparen för installationen inklusive mervärdesskatt (7 § GRÖNFL). Köparen ska ha betalat innan begäran om utbetalning har kommit in till Skatteverket (8 § första stycket GRÖNFL).

För att få rätt till skattereduktion för installation av grön teknik krävs att köparen betalat utföraren för installationen genom en elektronisk betalning.

Utbetalningen får uppgå till högst

 • samma belopp som köparen har betalat om den avser installation av lagring av egenproducerad el eller installation av laddningspunkt
 • en fjärdedel av det belopp som köparen har betalat om den avser installation av solceller.

Om köparen har tillgodoräknats maximal preliminär skattereduktion om 50 000 kr ska ingen utbetalning till utföraren göras (7 § tredje stycket GRÖNFL). Det kan innebära att en utbetalning vägras helt eller delvis (prop. 2020/21:1 s. 416).

Utföraren får begära utbetalning efter det att installationen har utförts och betalats (8 § första stycket GRÖNFL). Skatteverket ska ha fått begäran om utbetalning, som ska lämnas elektroniskt, senast den 31 januari året efter det beskattningsår då köparen betalade för arbetet (8 § andra stycket GRÖNFL). Om begäran om utbetalning kommer in för sent ska Skatteverket avvisa begäran (prop. 2020/21:1 s. 299).

Skatteverket ska snarast fatta beslut om utbetalning ska ske eller inte (10 § GRÖNFL).

En utbetalning ska alltid ske till utförarens bank- eller kreditmarknadsföretagskonto (11 § GRÖNFL). Har utföraren inte anmält ett sådant konto är utbetalning inte möjlig. I begreppet utförarens bank- eller kreditmarknadsföretagskonto inryms även ett koncernkonto som är avsett för bl.a. utföraren, även om kontot tillhör ett annat företag i koncernen (prop. 2020/21:1 s. 417).

Köparen ska tillgodoräknas preliminär skattereduktion med ett belopp motsvarande den utbetalning som Skatteverket enligt 10 § GRÖNFL beslutat om till utföraren (16 § första stycket GRÖNFL).

Den preliminära skattereduktionen får sammanlagt uppgå till högst 50 000 kr för ett beskattningsår (16 § tredje stycket GRÖNFL).

Den preliminära skattereduktionen ska tillgodoräknas i den ordning som beloppen har registrerats av Skatteverket (17 § GRÖNFL). Regeln har praktisk betydelse i de fall den preliminära skattereduktionen inte har passerat det högsta tillåtna beloppet på 50 000 kr och det ungefär samtidigt kommer in en begäran om utbetalning från flera utförare och detta gör att den totala preliminära skattereduktionen kommer att överstiga 50 000 kr (prop. 2020/21:1 s. 418).

Formkrav på begäran om utbetalning

Begäran om utbetalning ska lämnas elektroniskt och vara undertecknad av utföraren eller av dennes ombud eller annan behörig företrädare för utföraren. Om det inte är uppenbart att den som begär utbetalning saknar behörighet att företräda en utförare, som är juridisk person, ska en sådan begäran anses lämnad av utföraren (8 § GRÖNFL).

Den som vill ha utbetalning ska, enligt 9 § GRÖNFL, lämna uppgifter om

 • namn, adress och, om sådant nummer finns, organisationsnummer, personnummer, samordningsnummer eller motsvarande registreringsnummer för utföraren
 • personnummer eller samordningsnummer i de fall sådant nummer finns för köparen
 • småhusets eller ägarlägenhetens beteckning
 • beteckningen på lägenhet som upplåtits med bostadsrätt samt även föreningens eller bolagets organisationsnummer
 • debiterad ersättning för installation av grön teknik, debiterad ersättning för annat än grön teknik
 • betalt belopp för installation av grön teknik och den dag som betalningen för installationen kommit utföraren tillhanda
 • vad installationen av grön teknik avsett och antalet arbetade timmar
 • det belopp som utföraren begär som utbetalning från Skatteverket.

Avskrivningsbeslut

Skatteverket ska meddela ett avskrivningsbeslut om en utförare återkallar sin begäran om utbetalning. Då avskrivningsbeslut p.g.a. utförarens återkallelse av begäran inte anses ha gått utföraren emot behöver Skatteverket inte bifoga någon överklagandehänvisning.

Avvisningsbeslut

Skatteverket ska pröva om en utförares begäran om utbetalning kommit in i rätt tid (8 § andra stycket GRÖNFL). Har begäran inte kommit in i rätt tid fattas ett avvisningsbeslut. Köparen ska underrättas om beslutet eftersom även hen har rätt att överklaga beslutet (prop. 2020/21:1 s. 307).

Återbetalning

Om Skatteverket har gjort en utbetalning av ett belopp utan att mottagaren har varit berättigad till det är den som mottagit utbetalningen skyldig att så snart som möjligt meddela Skatteverket om felaktigheten (12 § första stycken GRÖNFL). Det kan t.ex. handla om att utbetalningen skett till någon som inte alls utfört någon installation av grön teknik eller att mottagaren visserligen är korrekt men att det utbetalade beloppet är felaktigt.

Om utföraren betalar tillbaka ett belopp till köparen ska utföraren genast meddela Skatteverket om återbetalningen (12 § andra stycket GRÖNFL).

Om det visar sig att mottagaren inte har haft rätt till ett utbetalt belopp, ska Skatteverket snarast besluta att det felaktigt utbetalda beloppet ska betalas tillbaka (13 § första stycket GRÖNFL). Det felaktigt utbetalda beloppet kan, beroende på felets omfattning, utgöras av en gjord utbetalning i dess helhet eller av endast en del av en utbetalning. En utbetalning är felaktig så snart någon av förutsättningarna för utbetalningen brister, t.ex. att Skatteverket har gjort en felregistrering av belopp eller personnummer (prop. 2020/21:1 s. 417).

Skatteverket ska också besluta om återbetalning, om utföraren betalar tillbaka ett belopp till köparen som tidigare legat till grund för Skatteverkets beslut om utbetalning. Återbetalning ska då ske med ett belopp som motsvarar vad som har betalats tillbaka till köparen (13 § andra stycket GRÖNFL).

Skatteverkets beslut om återbetalning måste meddelas före utgången av det sjätte året efter det beskattningsår som utbetalningen avser (13 § tredje stycket GRÖNFL). Efter denna tid kan Skatteverket inte längre fatta beslut om återbetalning.

Återbetalningen ska göras genom insättning på ett särskilt konto. Återbetalningen anses ha gjorts den dag då betalningen har bokförts på det särskilda kontot (14 § GRÖNFL). När Skatteverket har fattat ett beslut om återbetalning ska denna göras senast den sista dagen i månaden efter den månad som beslutet om återbetalning fattades i (15 § GRÖNFL).

Beslut om återbetalning gäller omedelbart (22 § GRÖNFL). Det innebär att beslutet inte behöver få laga kraft för att gälla eller för att verkställas enligt utsökningsbalken. Det innebär vidare att skyldigheten att betala den fordran som har fastställts i ett beslut om återbetalning inte påverkas av ett överklagande (prop. 2020/21:1 s. 419).

Anstånd

Eftersom Skatteverkets beslut om återbetalning gäller omedelbart, påverkar till exempel ett överklagande inte skyldigheten att betala. Skatteverket kan dock under vissa förutsättningar besluta om anstånd med återbetalningen (23 § GRÖNFL och prop. 2020/21:1 s. 419). Det kan till exempel handla om att utföraren vill skjuta upp återbetalningen medan hen överklagar beslutet eller begär en ändring.

Beslut att avstå från ränta

Skatteverket ska ta ut kostnadsränta på belopp som enligt 13 § GRÖNFL ska betalas tillbaka efter beslut av verket. Skatteverket får besluta att helt eller delvis avstå från räntan om det finns särskilda skäl (21 § GRÖNFL).

Meddelande till köparen

När Skatteverket beslutar om utbetalning till utföraren ska verket så snart som möjligt skriftligen meddela köparen detta. Så ska också ske om verket beslutar om att utföraren ska återbetala ett belopp (18 § första stycket 1 och 2 GRÖNFL).

Meddelandet ska, enligt 18 § andra stycket GRÖNFL, innehålla uppgifter om

 • namn, adress och, om sådant nummer finns, organisationsnummer, personnummer, samordningsnummer eller motsvarande registreringsnummer för utföraren eller annan mottagare som avses i 12 § första stycket GRÖNFL
 • utbetalt belopp till eller återbetalt belopp från respektive utförare eller annan mottagare som avses i 12 § första stycket GRÖNFL
 • den totala preliminära skattereduktionen som tillgodoräknats köparen enligt 16 § GRÖNFL.

Köparen kommer alltså i ett meddelande att få information om att Skatteverket har nekat en utbetalning till utföraren eller beslutat att utföraren ska återbetala ett belopp. Ett sådant beslut får anses ha gått köparen emot. Eftersom köparen har rätt att överklaga beslutet får hen begära hos Skatteverket att ta del av det fullständiga innehållet i beslutet och hur ett överklagande går till (34 § FL).

Utredning och kommunikation

Den som begär utbetalning eller underrättar Skatteverket om en felaktig utbetalning ska ge verket tillfälle att granska underlaget för utbetalning eller återbetalning och lämna de uppgifter som behövs för granskningen (19 § GRÖNFL). Syftet med bestämmelsen är att möjliggöra för Skatteverket att vid behov kunna göra vissa kontroller för att säkerställa att utbetalningar sker på korrekta grunder (prop. 2020/21:1 s. 301).

Skatteverket uppfattning är att det inte finns något formellt hinder mot att en utredning av utbetalning enligt GRÖNFL sker samtidigt som en utredning av uppgiftsskyldigheten enligt SFL (jfr prop. 2020/21:1 s. 285). Uppgifter som framkommer vid en utredning av utförarens uppgiftsskyldighet kan t.ex. ge anledning att ifrågasätta om förutsättningarna för utbetalning enligt GRÖNFL har varit uppfyllda.

Innan Skatteverket kan fatta beslut till nackdel för utföraren eller annan mottagare, som avses i 12 § första stycket GRÖNFL i ett ärende om utbetalning, återbetalning, anstånd eller avstående från kostnadsränta ska Skatteverket ge hen möjlighet att yttra sig om det inte är uppenbart obehövligt (20 § första stycket GRÖNFL). Med att det är uppenbart obehövligt att kommunicera inför ett beslut till nackdel avses en situation när beslutet är av så självklar karaktär att ett yttrande från den enskilda inte skulle kunna medföra ett bättre beslutsunderlag (prop. 2020/21:1 s. 419).

Om ett ärende har tillförts uppgifter av någon annan, får det inte avgöras utan att den som ärendet gäller har underrättats om uppgifterna och fått tillfälle att yttra sig över dem (20 § andra stycket GRÖNFL). Det som menas är uppgifter som har tillförts av Skatteverket eller av tredje man (prop. 2020/19:1 s. 419).

Andra stycket gäller inte om

 • avgörandet inte är till nackdel för den som ärendet gäller
 • uppgiften saknar betydelse eller om det av någon annan anledning är uppenbart obehövligt att den som ärendet gäller underrättas och får tillfälle att yttra sig
 • det finns risk att en underrättelse skulle göra det avsevärt svårare att genomföra beslutet i ärendet, eller
 • avgörandet inte kan skjutas upp (20 § tredje stycket GRÖNFL).

Kommunikationsskyldigheten gäller med de begränsningar som framgår av 10 kap. 3 § OSL (20 § fjärde stycket GRÖNFL).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner