Skatteförfarandelagens bestämmelser är tillämpliga på de beslut om skatt på alkohol som fattas av Skatteverket. Skatteverkets övriga beslut enligt LAS och tidigare LAS samt beslut enligt förordningen om intyg till oberoende små producenter av alkoholdrycker (FIOSP) omfattas inte av skatteförfarandelagens bestämmelser.

SFL:s bestämmelser är tillämpliga på beslut om skatt enligt LAS eller tidigare LAS

Skatteförfarandelagens bestämmelser är tillämpliga på de beslut om punktskatt på alkohol som fattas av Skatteverket i enlighet med bestämmelserna i LAS eller tidigare LAS (13 kap. 2 § LAS respektive 34 § och 34 a § tidigare LAS). Observera att beslut om återbetalning av skatt enligt någon av bestämmelserna i 12 kap. 2–7 §§ LAS respektive 28 §, 29 § eller 30 § tidigare LAS ska anses som beslut om punktskatt (53 kap. 5 § SFL).

Vissa utpekade bestämmelser i skatteförfarandelagen gäller i tillämpliga delar vid handläggning av ärenden om beskattning vid oegentligheter (13 kap. 5–9 §§ LAS respektive 34 a § andra och tredje stycket tidigare LAS).

Övriga beslut som Skatteverket fattar enligt LAS, tidigare LAS eller förordningen om intyg till oberoende små producenter av alkoholdrycker (FIOSP) omfattas inte av skatteförfarandelagens bestämmelser.

Vilka beslut fattas med stöd av LAS och FIOSP?

De beslut som fattas med stöd av LAS eller FIOSP är följande:

För information om beslut fattade med stöd av tidigare LAS hänvisas till tidigare årsutgåva.

Förfarande vid oegentligheter

Skatt kan behöva betalas i Sverige när varor avviker från en uppskovsflyttning genom en oegentlighet (9 kap. 25–26 §§ LAS), när beskattade varor som flyttas till eller via Sverige inte når angiven mottagare (9 kap. 27 § LAS), eller när beskattade varor som flyttas till eller via Sverige inte omfattas av elektroniskt förenklat administrativt dokument (9 kap. 28 § LAS).

Skatteverket fattar beslut om skatt vid oegentligheter enligt 9 kap. 25–28 §§ LAS och beslut om ansvar för betalning enligt 9 kap. 30 § LAS (13 kap. 4 § första stycket LAS).

Om skatten enligt någon av bestämmelserna i 9 kap. 25–28 §§ LAS inte kan beräknas tillförlitligt, ska skatten bestämmas till vad som framstår som skäligt med hänsyn till uppgifterna i ärendet, s.k. skönsbeskattning (13 kap. 4 § andra stycket LAS).

Skatteverket har möjlighet att besluta om ansvar för delägare i handelsbolag för det belopp som har bestämts i ett beslut om skatt vid oegentligheter eller beslut om ansvar för betalning vilket riktats mot handelsbolaget. Skatteverket har även möjlighet att ansöka om företrädaransvar för företrädare för en juridisk person som beslut om skatt eller beslut om ansvar för skatt avser. Bestämmelserna i 59 kap. 11, 13, 15–21, 26 och 27 §§ SFL gäller i tillämpliga delar för det belopp som omfattas av beslutet (13 kap. 5 § LAS).

Skatteverket får enligt 13 kap. 6 § första stycket LAS förelägga

  • den som är eller kan antas vara skattskyldig på grund av oegentlighet att lämna uppgift som är av betydelse för beslut om skatt
  • den som omfattas eller kan antas omfattas av 9 kap. 25, 27 eller 28 § LAS att lämna uppgift som är av betydelse för beslut om ansvar enligt 9 kap. 30 § LAS.

Skatteverket har befogenhet att förelägga någon annan än den som uppgifterna gäller, d.v.s. tredje man, att lämna uppgift om rättshandling med annan när det gäller förhållanden som är av betydelse för ett beslut om skatt enligt 9 kap. 25, 26, 27 eller 28 § LAS eller beslut om ansvar enligt 9 kap. 30 § LAS. Bestämmelserna i 37 kap. 9 § första stycket och 10 § SFL tillämpas då (13 kap. 6 § andra stycket LAS). Läs mer om vad som gäller vid tredjemansföreläggande.

Skatteverket får enligt 13 kap. 7 § första stycket LAS besluta om revision för att kontrollera

  • skattskyldighet enligt bestämmelserna om oegentlighetsbeskattning i 9 kap. 25, 26, 27 eller 28 § LAS
  • om det finns förutsättningar för att besluta om ansvar för betalning enligt 9 kap. 30 § LAS.

Skatteverket får besluta om revision också för att inhämta uppgifter av betydelse för kontroll av någon annan än den som revideras (13 kap. 7 § andra stycket LAS).

Bestämmelserna i 41 kap. 3–14 §§ SFL gäller i tillämpliga delar vid revision (13 kap. 7 § tredje stycket LAS). Läs mer om vad som gäller vid revision.

Vissa utpekade bestämmelser i skatteförfarandelagen gäller i tillämpliga delar i ärenden om oegentlighetsbeskattning (13 kap. 8 § första stycket LAS). Bland annat tillämpas följande bestämmelser i skatteförfarandelagen

För information om regleringen enligt tidigare LAS hänvisas till tidigare årsutgåva.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar