Skatteverket får under vissa förutsättningar föra över skatt till en annan stat. Skatteverket kan också begära att skatt ska föras över till Sverige.

Skatt som har betalats i Sverige men avser inkomst som ska beskattas i ett annat land

Skatteverket får besluta att föra över skatt till en annan stat för att tillgodoräknas en skattskyldig där. Skatteverket får göra en sådan överföring under följande förutsättningar:

  • skatten ska ha betalats genom skatteavdrag i Sverige
  • skatten ska avse en inkomst som ska beskattas i en annan stat
  • den andra staten och Sverige ska ha ingått ett avtal om att ta ut och föra över skatt (64 kap. 7 § SFL).

Bestämmelsen gäller såväl skatteavdrag för preliminär skatt som skatteavdrag för särskild inkomstskatt för utomlands bosatta. Överföring kan ske även om den skattskyldiga har ett underskott på skattekontot (prop. 2010/11:165 s. 1050). I andra fall kan överskott på kontot som har uppkommit efter nedsättning av svensk skatt tas i anspråk för överföring till annan stat genom beslut av Skatteverket. Skatteverket har rätt att innehålla överskjutande belopp på skattekontot om det kan antas att beloppet ska föras över till en annan stat (64 kap. 4 § 4 SFL).

Skatt på inkomst som har beskattats i både Sverige och i ett annat land

Skatteverket får besluta om överföring av skatt till en annan stat om

  • en inkomst har beskattats både i Sverige och i den andra staten, och
  • Sverige har ett skatteavtal med den andra staten.

Beslutet ska gälla skatt som har betalats in för det aktuella beskattningsåret.

Överföringen får bara göras till den del som den svenska skatten sätts ned genom avräkning av den utländska skatten eller genom att inkomsten undantas från beskattning. Överföringen får inte gälla ett belopp som behövs för att betala svensk skatt för beskattningsåret (64 kap. 8 § SFL). Att Skatteverket får meddela beslut om överföring framgår av 14 kap 9 § SFF.

Det nordiska skatteavtalet och trekkavtalet

Det nordiska skatteavtalet (1996:1512) fördelar beskattningsrätten mellan de nordiska länderna. Hur överföringen ska gå till regleras i det så kallade trekkavtalet om handräckning i skatteärenden mellan de nordiska länderna (bilaga 2 till förordning [1997:1157]).

Begäran om överföring av skatt till Sverige enligt trekkavtalet

Om Skatteverket konstaterar att beskattning ska ske i Sverige och att preliminär skatt har betalats i en annan stat, kan Skatteverket begära att skatten förs över till Sverige.

Ett ärende kan påbörjas genom att en förfrågan kommer till behörig myndighet från ett annat nordiskt land eller genom Skatteverkets initiativ. Skatteverket kan initiera ett ärende om verket vid den årliga beskattningen eller vid omprövning uppmärksammar att en inkomst från ett annat nordiskt land ska tas upp till beskattning. En sådan upptäckt kan även göras vid KU-avstämning. Det kan också vara den skattskyldiga som, i deklarationen eller på annat sätt, gör Skatteverket uppmärksam på att preliminär skatt är inbetald i ett annat nordiskt land.

Förfrågan om överföring av skatt till annan stat enligt trekkavtalet

Om för mycket skatt har betalats i Sverige på en inkomst och beskattningsrätten till denna i första hand tillkommer ett annat nordiskt land, ska en förfrågan om att skatten önskas överförd skickas till det andra landet.

Ett ärende påbörjas normalt genom att en begäran om överföring av skatt kommer till behörig myndighet från ett annat nordiskt land. Ett ärende kan också påbörjas genom att Skatteverket vid den årliga beskattningen eller vid omprövning uppmärksammar att preliminärskatt är inbetald i Sverige på en inkomst som ett annat nordiskt land har beskattningsrätten till enligt det nordiska skatteavtalet. En sådan upptäckt kan även göras vid KU-avstämning. Om upptäckten görs i Sverige ska en förfrågan skickas till det andra nordiska landet. Om det andra landet bekräftar att skatten önskas överförd ska så ske.

Kompletterande information om den nordiska uppbördsöverenskommelsen.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (1997:1157) om handräckning i skatteärenden mellan de nordiska länderna [1]
  • Lag (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna [1]
  • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3]

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]