Före den 1 september 2022 folkbokfördes en person under rubriken utan känd hemvist om bosättningen inte kunde knytas till en fastighet eller en kommun och hen inte skulle avregistreras som utflyttad från Sverige.

Bestämmelsen om folkbokförd utan känd hemvist har upphört att gälla

Före den 1 september 2022 ansågs en person sakna känd hemvist om bosättningen inte kunde knytas till en fastighet eller en kommun och hen inte skulle avregistreras som utflyttad. Personen folkbokfördes då under rubriken utan känd hemvist. Bestämmelserna om utan känd hemvist finns på 2021 års utgåva av sidan Utan känd hemvist.

Personer utan känd hemvist ska avregistreras som försvunna efter 2 år

Den äldre lydelsen av 21 § FOL gäller fortfarande för personer som före den 1 september 2022 ansetts sakna känd hemvist. En sådan person ska avregistreras från folkbokföringen som försvunnen om hen saknat känd hemvist oavbrutet under 2 år (övergångsbestämmelserna till lag [2022:1280] om ändring i FOL och prop. 2021/22:217 s. 61).

Nya regler fr.o.m. 1 september 2022

En person som inte kan knytas till en fastighet eller kommun och inte heller är utflyttad ska från och med den 1 september 2022 i stället direkt avregistreras som försvunnen (21 § första stycket FOL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Folkbokföringslag (1991:481) [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2021/22:217 Stärkt kontroll och kvalitet i folkbokföringen [1]