Skattereduktion för installation av grön teknik kan medges i samband med installation av solceller, lagring av egenproducerad el och för installation av en laddningspunkt till elfordon.

Vad avses med grön teknik?

En fysisk person kan få skattereduktion vid installation av s.k. grön teknik. Skattereduktionen ersätter det statliga stödet (bidrag) som fysiska personer tidigare har kunnat ansöka om hos länsstyrelserna och Naturvårdsverket. Det är tre olika arbeten som ger rätt till skattereduktion enligt 67 kap. 38 § IL:

 • installation av nätanslutet solcellssystem
 • installation av system för lagring av egenproducerad elenergi (batteri)
 • installation av laddningspunkt till elfordon.

Installation av nätanslutet solcellssystem

För installation på en bostad under uppförande ska solcellssystemet anslutas till elnätet när byggnaden är färdig.

Om systemet producerar både solel och solvärme ska elproduktionen uppgå till minst 20 procent av systemets beräknade sammanlagda årliga el- och värmeproduktion.

Den el som solcellerna producerar ska enbart komma det aktuella småhuset eller lägenheten till godo (2020/21:1 s. 291 f.).

Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi

Installationen ska vara kopplad till en nätansluten anläggning för egenproduktion av förnybar el. Om bostaden är under uppförande ska anläggningen anslutas till elnätet när byggnaden är färdig (2020/21:1 s. 291 f.).

Nytt: 2024-07-04

Skatteverkets uppfattning är att installation av batteri som helt eller delvis används för att lagra egenproducerad el ger rätt till skattereduktion även om batteriet till viss del utnyttjas för stödtjänster och elprisarbitrage (Skatteverkets ställningstagande Skattereduktion för grön teknik – installation av batteri som helt eller delvis används för att lagra egenproducerad el). Ställningstagandet är framtaget med anledning av Skatterättsnämndens avgöranden SRN 2024-07-03, dnr 14-24/D och SRN 2024-07-03, dnr 11-24/D.

Tidigare:

För att skattereduktion ska kunna medges krävs att de installerade batterierna uteslutande eller så gott som uteslutande används för att lagra egenproducerad el för hushållets användning vid ett senare tillfälle (Skatteverkets ställningstagande Skattereduktion för grön teknik - Installation av batteri som uteslutande eller så gott som uteslutande används för att lagra egenproducerad el). Som framgår av ställningstagandet finns det utrymme för att i någon mån använda batteriet till annat, så länge det uteslutande eller så gott som uteslutande används för lagring av egenproducerad el. Skatteverkets uppfattning är att viss flexibilitet måste finnas. Ställningstagandet ställer inga krav på vad sådan annan användning vid enstaka tillfällen är men det kan handla om underhåll av batteriet när det inte används för att lagra egenproducerad el.

Installation av laddningspunkt till elfordon

Laddningspunkten ska vara förberedd för elmätning och debitering av elkostnad.

Laddningspunkten ska ha med minst de uttag eller anslutningsdon som beskrivs i

 1. standarden EN 62196-2 för elfordon av typ 2
 2. standarden EN 62196-3 för elfordon av typ Combo.

Laddningspunkten ska enbart disponeras av hushållet som äger det aktuella småhuset eller den aktuella ägarlägenheten eller innehar den aktuella lägenheten med bostadsrätt (2020/21:1 s. 291 f.).

En eller flera installationer

För att en utförare av installation av grön teknik ska kunna få en utbetalning från Skatteverket krävs det, förutom slutbetalning, att den aktuella installationen är utförd. Med installation av grön teknik avses följande installationer.

 1. Installation av nätanslutet solcellssystem.
 2. Installation av system för lagring av egenproducerad el.
 3. Installation av laddningspunkt för elfordon.

Även om samtliga installationer görs vid ett och samma tillfälle så har tre installationer gjorts (Skatteverkets ställningstagande Skattereduktion för installation av grön teknik – frågor avseende installation).

Installation av batteri där anläggning för egenproducerad el saknas

Av 67 kap. 38 § första stycket 2 IL framgår att en installation av batterier ska vara kopplad till en anläggning för egenproducerad el som är ansluten till elnätet. För att skattereduktion för installation av batterier ska kunna medges krävs att en anläggning för egenproduktion av förnybar el redan är installerad på fastigheten eller att installation av sådan anläggning sker i samband med installationen av batterierna.

Om batterier installeras utan att det finns en anläggning för egenproduktion av förnybar el på fastigheten eller utan att en installation av anläggning för egenproduktion av förnybar el är påbörjad är kraven för skattereduktion inte uppfyllda. Detta innebär att utföraren inte kan medges utbetalning för installation av batterier (Skatteverkets ställningstagande Skattereduktion för grön teknik - Installation av batteri).

Anläggning som inte är nätansluten

Av förarbetena framgår att om installation av grön teknik görs på en byggnad under uppförande är det avgörande att avsikten är att solcellssystemet och anläggningen för egenproducerad el ska anslutas till elnätet för att det ska anses vara en installation av grön teknik. Det är Skatteverkets uppfattning att samma synsätt kan tillämpas när installationen görs på en befintlig byggnad. Det avgörande blir således att installationen av solceller eller batterier är färdig för nätanslutning för att installationen ska anses utförd. Den omständigheten att nätägaren inte har godkänt anläggningen ska inte påverka rätten till utbetalning. (Skatteverkets ställningstagande Skattereduktion för installation av grön teknik – frågor avseende installation).

En skattereduktion med fakturamodell

Skattereduktion för installation av grön teknik är utformad som ett system med en s.k. fakturamodell med preliminär och slutlig skattereduktion. Fakturamodellen innebär att köparen får sin skattereduktion för installation av grön teknik direkt i samband med betalningen för det utförda arbetet. För att fakturamodellen ska kunna tillämpas krävs att utföraren är godkänd för F-skatt. Utföraren fakturerar köparen som vanligt och köparen betalar endast en viss del av den totala arbets- och materialkostnaden inklusive mervärdesskatt. Skattereduktionen får vara högst 20 procent av de debiterade kostnaderna för installation av solceller (prop. 2022/23:15). För installation av system för lagring av egenproducerad el eller installation av en laddningspunkt för elfordon får skattereduktionen vara högst 50 procent av de debiterade kostnaderna.

När arbetet är utfört och köparen har betalat sin del av arbets- och materialkostnaden kan utföraren ansöka om utbetalning av den resterande delen av arbets- och materialkostnaden hos Skatteverket (prop. 2020/21:1 s. 288). Skatteverket gör utbetalningen till utföraren och samtidigt tillgodoförs köparen en preliminär skattereduktion. Den preliminära skattereduktionen är förifylld i inkomstdeklarationen. När köparen lämnar sin inkomstdeklaration begär denna slutlig skattereduktion genom att underteckna deklarationen.

Om köparen har tillräckligt mycket skatt att betala påverkar skattereduktionen inte den beräknade slutskatten. Köparen har i praktiken redan fått sin skattelättnad i och med den reducerade betalningen till utföraren. Skulle däremot köparen ha mindre skatt att betala än det belopp som den preliminära skattereduktionen uppgår till resulterar det i en tillkommande post vid beräkningen av slutskatten.

Även för installation av grön teknik som utförs på bostäder som ligger inom EES-området och Schweiz tillämpas fakturamodellen. Om arbetet utomlands har utförts av en näringsidkare som inte bedriver näringsverksamhet i Sverige ska utföraren i stället för F-skatt ha ett intyg eller liknande (skuldfrihetsintyg) som visar att utföraren genomgår motsvarande kontroll av skatter och avgifter som den som är godkänd för F-skatt (67 kap. 43 § IL).

Fakturamodellen måste tillämpas för att skattereduktion enligt reglerna för installation av grön teknik ska kunna ges. Det är därför viktigt, om köparen vill ha skattereduktion för grön teknik på det planerade arbetet, att utföraren och köparen är överens om att fakturamodellen ska tillämpas innan arbetet påbörjas. Det är inte möjligt att få skattereduktionen i efterhand genom ett yrkande i inkomstdeklarationen.

Skattereduktionens storlek

Vilka arbeten som ger rätt till skattereduktion för grön teknik regleras i 67 kap. 38 § IL. I propositionen har man utvecklat vilka arbeten som ska omfattas (2020/21:1 s. 289 f.). Det är tre olika arbeten som ger rätt till skattereduktion för installation av grön teknik och skattereduktion ges vid:

 • installation av nätanslutet solcellssystem med högst 20 procent av kostnaden för arbete och material (inklusive mervärdesskatt)
 • installation av system för lagring av egenproducerad elenergi med högst 50 procent av kostnaden för arbete och material (inklusive mervärdesskatt)
 • installation av laddningspunkt till elfordon med högst 50 procent av kostnaden för arbete och material (inklusive mervärdesskatt).

Underlag för skattereduktionen

Det finns vissa grundläggande krav om vad som får ingå i underlaget för skattereduktionen för grön teknik.

Utgifter för arbete och material

Skattereduktion för installation av grön teknik omfattar utgifter för arbete och material. Som arbets- och materialkostnader räknas även mervärdesskatten på arbete och material. I kostnaderna för arbete och material ingår också utförarens vinstpålägg.

Det är arbetet med installationen av grön teknik som ger rätt till skattereduktion. Kostnad för material kan enbart ingå i underlaget för skattereduktion för installation av grön teknik om utföraren debiterar denna kostnad tillsammans med kostnaden för arbetet med installationen. I de fall köparen av installationen köper materialet av någon annan än den som utför installationen kan skattereduktion inte medges för materialkostnaden. En säljare som enbart tillhandahåller material kan inte anses som en sådan utförare som kan begära utbetalning från Skatteverket, jfr 6 § GRÖNFL och 67 kap. 43 § IL. Däremot kan arbetskostnaden för installation av material som köparen själv köpt ligga till grund för skattereduktion (Skatteverkets ställningstagande Skattereduktion för installation av grön teknik – förskottsbetalning respektive materialköp).

Hyra eller leasingkostnader får inte ingå i underlaget

I de fall en köpare väljer att hyra eller leasa nödvändigt material kan skattereduktion för installation av grön teknik enbart medges för den del av kostnaden som är hänförlig till den faktiska installationen, d.v.s. arbetskostnaden. Vid hyra eller leasing sker inte någon övergång av äganderätten varför köparen inte kan anses ha haft en kostnad för material i inkomstskattelagens mening. Köparen har i stället en kostnad för hyra eller leasing som inte omfattas av reglerna om skattereduktion för installation av grön teknik (Skatteverkets ställningstagande Skattereduktion för grön teknik – materialkostnader).

Resor, utrustning och projektering får inte ingå i underlaget

I underlaget för skattereduktionen för grön teknik får inte utgifter för t.ex. resor, utrustning och projektering ingå (prop. 2020/21:1 s. 292). Eftersom dessa kostnader inte ger rätt till skattereduktion är det lämpligt att de särskiljs från kostnaderna för arbete och material.

Schablon vid totalentreprenad

Vid installation av grön teknik till fast pris (totalentreprenad) kan kostnader som inte ger rätt till skattereduktion, exempelvis projekterings- och resekostnader, schablonmässigt beräknas till tre procent av det totala priset för installationen. Med totalentreprenad menas att kunden erbjuds ett i förväg uppgjort pris från en utförare för en tjänst som omfattar samtliga kostnader för entreprenaden, d.v.s. kostnader för arbete, material, transporter, resor och projektering m.m. Detta innebär att vid totalentreprenad kan underlaget för beräkning av skattereduktion för installation av grön teknik schablonmässigt beräknas till 97 procent av totalpriset.

För att den schabloniserade beräkningen ska kunna användas krävs det att det är fråga om en totalentreprenad till fast pris. Schablonberäkningen kan inte kombineras med andra schablonberäknade kostnader. Även vid utbyten av nätanslutet solcellssystem, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkt till elfordon kan schablonberäkningen användas.

Om de schablonberäknade kostnaderna i en begäran om utbetalning från Skatteverket är lägre än tre procent måste utföraren vid förfrågan kunna visa hur kostnaderna har räknats fram (Skatteverkets ställningstagande Skattereduktion för installation av grön teknik – kostnader som inte ger skattereduktion).

Rotavdrag får inte ha gjorts

Skattereduktion för installation av grön teknik medges inte när rotavdrag har gjorts (67 kap. 40 § 1 IL). Det är inte möjligt att t.ex. få rotavdrag för arbetskostnader för en åtgärd och dessutom skattereduktion för installation av grön teknik för materialkostnader för samma åtgärd.

Försäkringsersättning får inte ha betalats ut

Skattereduktion för installation av grön teknik medges inte där en försäkringsersättning har betalats ut (67 kap. 40 § 2 IL).

Bidrag får inte ha betalats ut

Skattereduktion för grön teknik medges inte när stat, kommun eller region har betalat ut bidrag (67 kap. 40 § 3 IL).

Krav på köparen

Det finns vissa grundläggande krav på köparen för att denna ska få skattereduktion för grön teknik.

Vem kan få skattereduktionen?

Rätt till skattereduktion för grön teknik har fysiska personer som enligt 67 kap. 36 § IL uppfyller följande krav:

 • vid beskattningsårets utgång har fyllt 18 år
 • är obegränsat skattskyldiga under någon del av året
 • har haft utgifter för installation av grön teknik.

Det finns även möjlighet för en person som är begränsat skattskyldig att få skattereduktion. En person som enbart äger ett småhus i Sverige och av den anledningen enbart betalar kommunal fastighetsavgift eller statlig fastighetsskatt här i landet kan inte få skattereduktion för grön teknik.

Ett dödsbo kan också få skattereduktion för grön teknik, men enbart för arbete som är utfört före dödsfallet.

Krav på bostaden

Nytt: 2024-03-22

Avsnittet har förtydligats med underrubriker för installation av solceller på jordbruksfastighet och installation av solceller på fastighet där det bedrivs aktiv näringsverksamhet. Det har också tillkommit tre nya exempel. Dessa är markerade med gula rutor.

Installationen för grön teknik ska vara hänförlig till (67 kap. 39 § IL)

 • ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av den som begär skattereduktion
 • en lägenhet som upplåts med bostadsrätt och som innehas av den som begär skattereduktion
 • en byggnad under uppförande som ägs av den som begär skattereduktion.

När det gäller skattereduktion för grön teknik är lagtexten utformad på det sättet att kravet är att installationen ska vara hänförlig till ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av den som begär skattereduktionen. Installationen behöver inte vara i eller på småhuset eller lägenheten. Detta innebär att en installation kan göras i nära anslutning till en ägarlägenhet eller en lägenhet som innehas med bostadsrätt. Ett exempel kan vara en laddningspunkt som installeras vid en parkeringsplats som disponeras av en innehavare av en lägenhet som upplåts med bostadsrätt. Vidare kan ett solcellssystem eller en laddningspunkt t.ex. byggas på tomtmark till ett småhus (prop. 2020/21:1 s. 292–293).

Installation av solceller på jordbruksfastighet

Skattereduktion kan medges för installation av solceller på en privatbostad som ligger på en jordbruksfastighet även om själva solcellsanläggningen placeras på taket till en ekonomibyggnad, ett komplementhus eller på tomtmark i nära anslutning till småhuset. Förutsättningen är att installationen är placerad på en byggnad eller mark som ägs av den som yrkar skattereduktionen.

Installationen ska vara hänförlig till småhuset vilket innebär att den el som produceras i anläggningen i princip enbart ska komma småhuset (privatbostaden) till del.

Nytt: 2024-03-22

För att säkerställa att elen som produceras enbart kommer småhuset till del krävs normalt två elabonnemang; en för småhuset och en för övriga byggnader.

Om det finns andra byggnader på fastigheten förutom småhuset, till exempel ekonomibyggnad, industribyggnad eller hyreshus, kan skattereduktion medges om solcellerna i princip endast förser småhuset med egenproducerad el.

Exempel: solcellerna förser småhus men inte ekonomibyggnad med el

Alva installerar solceller på en jordbruksfastighet där det finns ett bostadshus och en äldre ekonomibyggnad. Ekonomibyggnaden är oisolerad och ouppvärmd och används som kallförråd. Det finns el indragen till en taklampa och ett eluttag. Solcellerna förser samtliga byggnader på fastigheten med egenproducerad el. Det finns bara ett elabonnemang.

Alva kan få skattereduktion för installationen eftersom solcellerna i princip endast förser fastighetens småhus med el.

Exempel: solcellerna förser småhus och ekonomibyggnad med el

Bojan installerar solceller på en jordbruksfastighet där det finns ett bostadshus och en ekonomibyggnad. Ekonomibyggnaden används som hönsgård för Bojans åtta hönor, och ibland har han även får där. Ekonomibyggnaden har ett flertal lysarmaturer och eluttag. Solcellerna förser samtliga byggnader på fastigheten med egenproducerad el. Det finns bara ett elabonnemang.

Bojan kan inte få skattereduktion eftersom solcellerna inte enbart förser hans småhus utan även ekonomibyggnaden med el. Om ekonomibyggnaden hade varit kopplad till en egen elanslutning till elnätet med eget elabonnemang och inte fått sin el från solcellerna hade Bojan kunnat få skattereduktion för installationen.

Tidigare:

Om den egenproducerade elen endast i ringa omfattning, högst fem procent, av den totala produktionen används i näringsdelen exempelvis för belysning i ekonomibyggnader som används som förråd av ägaren kan den egenproducerade elen anses enbart komma småhuset till del.

Installation av solceller på fastighet där det bedrivs aktiv näringsverksamhet

För den som bedriver aktiv näringsverksamhet på fastigheten där privatbostaden är belägen och solcellerna installeras måste privatbostaden ha en egen elanslutning skild från näringsverksamheten för att säkerställa att den egenproducerade elen enbart kommer privatbostaden tillgodo. Detta innebär att det måste finnas två olika elabonnemang, dels ett för småhuset, dels ett för näringsdelen, för att en skattereduktion för installation av solcellsanläggning i dessa fall ska kunna ska kunna medges.

Nytt: 2024-03-22

Exempel: solcellerna förser småhus och industribyggnad med egenproducerad el

Chanel installerar solceller på en småhusfastighet där hennes bostadshus och en industribyggnad finns. Industribyggnaden, som Chanel använder i sin näringsverksamhet, är inredd och isolerad. Det finns gott om belysning och eluttag. Solcellerna förser samtliga byggnader på fastigheten med egenproducerad el och det finns bara ett elabonnemang.

Chanel kan inte få skattereduktion eftersom solcellerna inte enbart förser fastighetens småhus utan även en industribyggnad med den egenproducerade elen. Om industribyggnaden hade varit kopplad till en egen elanslutning till elnätet med eget elabonnemang och inte fått sin el från solcellerna hade Chanel kunnat få skattereduktion för installationen.

Krav på var installationen utförs

För att få skattereduktion för grön teknik krävs att den utförda installationen är hänförlig till hushållet för den som begär skattereduktion eller dennas förälder (67 kap. 41 § IL). Det innebär att den som begär skattereduktion för grön teknik måste äga bostaden där installationen utförs.

Skattereduktion för grön teknik kan även medges för arbete som utförs i en förälders hushåll. Föräldern ska vara bosatt i Sverige. Det krävs också att den som begär skattereduktionen måste äga hela eller delar av den bostad som föräldern bor i.

Om installationen avser en byggnad under uppförande krävs att den utförda installationen ska vara hänförlig till hushållet för den som begär skattereduktionen eller dennas förälder när byggnaden är uppförd.

Skattereduktion för installation av laddningspunkt på en parkeringsplats som hör till en lägenhet som innehas med bostadsrätt kan godkännas om parkeringsplatsen är kopplad till bostadsrätten och inte kan sägas upp vid en eventuell försäljning av bostadsrätten. Detta gäller även om parkeringsplatsen ligger på mark som tillhör bostadsrättsföreningen (samfälld mark). Det ska klart framgå att den angivna parkeringsplatsen alltid följer med vid en försäljning av bostadsrätten.

Skattereduktion för installation av laddningspunkt på en parkeringsplats som hör till ett småhus eller en ägarlägenhet kan godkännas även om den aktuella parkeringsplatsen är belägen på en samfällighet som ägaren av småhuset är delägare i. För att skattereduktion ska kunna medges krävs att den angivna parkeringsplatsen är kopplad till det aktuella småhuset eller ägarlägenheten och att den följer med vid en försäljning av småhuset eller ägarlägenheten.

Krav på betalningen

För att utföraren ska få begära utbetalning för skattereduktion för grön teknik krävs att arbetet är såväl utfört som betalt (8 § GRÖNFL).

Det är den dag som köparen betalar för installationen för grön teknik som styr vilket år som köparen kan medges skattereduktion.

Elektronisk betalning

För att få rätt till skattereduktion för grön teknik krävs att köparen betalar utföraren för installationen för grön teknik genom en elektronisk betalning. En betalning anses vara elektronisk om den är förmedlad av en betaltjänstleverantör enligt lagen (2010:751) om betaltjänster och innehåller uppgifter om avsändare, mottagare, belopp och tidpunkt. Exempel på elektronisk betalning är betalning med kontokort, betalning med stöd av bankID och betalning med Swish.

Factoring

Om utföraren använder ett factoringbolag kan ansökan om utbetalning hos Skatteverket inte göras förrän köparen har betalat sin del av fakturan till factoringbolaget.

Skatterättsnämnden har prövat frågan om vilket beskattningsår en person kan få skattereduktion i samband med factoring. Förhandsbeskedet går emot Skatteverkets synsätt men Skatteverket vidhåller sin uppfattning (Skatteverkets rättsfallskommentar Skattereduktion för hushållsarbete respektive installation av grön teknik).

Förskottsbetalning

För att en utförare av installation av grön teknik ska kunna få en utbetalning från Skatteverket krävs det att den aktuella installationen är utförd och betalad. Om köparen av installationen har gjort en förskottsbetalning kan utbetalning inte medges förrän arbetet har färdigställts och slutbetalats (Skattereduktion för installation av grön teknik – förskottsbetalning respektive materialköp).

Utföraren kan begära utbetalning för skattereduktion först när arbetet med installation av grön teknik har utförts och betalats. Utförarens begäran ska också ha kommit till Skatteverket senast den 31 januari året efter det beskattningsår då arbetet betalades (8 § GRÖNFL). Detta kan resultera i problem vid förskottsbetalning före ett årsskifte. Om betalningen har skett i förskott år 1 och arbetet ska utföras först år 2, krävs att arbetet utförs och utföraren ansöker om utbetalning från Skatteverket senast den 31 januari år 2. Skattereduktion kan medges för år 1 om betalning sker både för arbete och material år 1 och installationen färdigställs senast den 31 januari år 2 samt att ansökan sker senast den 31 januari år 2. Om arbetet slutbetalats år 1 men arbetet inte slutförts senast den 31 januari år 2 ska begäran om utbetalning avvisas.

Särskilt om installation vid försening av växelriktare

Av reglerna om skattereduktion för grön teknik framgår att installationen ska vara utförd och betald för att utbetalning ska kunna göras till utföraren. Det innebär att utbetalning inte kan ske till utföraren när en påbörjad installation av solceller har blivit fördröjd på grund av leveransförseningar av exempelvis solceller eller nödvändigt material för montering även om slutbetalning för anläggningen har skett.

Om hela solcellsanläggningen har installerats och det enbart är växelriktaren som har blivit fördröjd bör utbetalning kunna ske under förutsättning att

 • avsikten är att anläggningen ska vara nätansluten
 • hela solcellsanläggningen utom växelriktaren är installerad
 • växelriktaren på grund av oförutsedda omständigheter gällande leverans inte har kunnat installeras
 • installationen avseende solcellsanläggningen i övrigt är klar och slutbetald år 1 men växelriktaren inte kan installeras förrän februari år 2 eller senare. I slutbetalningen ska även kostnaden för växelriktaren ingå.

Läs mer i Skatteverkets ställningstagande Skattereduktion för installation av grön teknik – frågor avseende installation.

Krav på utföraren

Det ställs vissa krav på utföraren för att köparen ska få skattereduktion för grön teknik.

Utföraren ska vara godkänd för F-skatt

När man tillämpar fakturamodellen ska utföraren vara godkänd för F-skatt vid endera av följande tidpunkter:

 • köparen och utföraren avtalar om arbetet
 • när köparen betalar arbetet till utföraren.

Detta gäller även utländska företag som utför installationer av grön teknik i Sverige.

Undantag: arbete utfört på bostad utomlands

Om installation av grön teknik utförs utomlands inom EES-område eller Schweiz och utföraren inte bedriver näringsverksamhet i Sverige krävs inte F-skatt. Utföraren ska istället ha ett aktuellt, gällande intyg eller någon annan handling som visar att företaget i sitt hemland genomgår motsvarande kontroll som den som är godkänd för F-skatt i Sverige, när det gäller skatter och avgifter (67 kap. 43 § IL).

Skattereduktionens omfattning

Skattereduktionen för grön teknik får uppgå till högst 50 000 kronor per person och beskattningsår.

För rätt till maximal skattereduktion ska köparen betala 80 procent för arbete och material vid installation av solceller och 50 procent av kostnaden för arbete och material vid installation av system för lagring av egenproducerad el och laddningspunkter. Utföraren kan sedan begära utbetalning från Skatteverket med ett belopp motsvarande den del av installationen av grön teknik som köparen inte har betalat. Utbetalning begärs först när installationen har utförts och betalats.

En utbetalning från Skatteverket får dock högst uppgå till en fjärdedel av det belopp som köparen har betalat om det är fråga om installation av solceller, vilket motsvarar 20 procent av underlaget för skattereduktionen (prop. 2022/23:15). Om det är fråga om installation av lagring av egenproducerad el eller installation av laddningspunkt får utbetalningen högst uppgå till samma belopp som köparen har betalat, vilket motsvarar 50 procent av underlaget för skattereduktionen (7 § GRÖNFL).

Preliminär skattereduktion

En köpare ska löpande under året tillgodoräknas preliminär skattereduktion med det belopp som Skatteverket beslutat att betala ut till en utförare (fakturamodellen) under beskattningsåret.

Slutlig skattereduktion

Slutlig skattereduktion medges i inkomstdeklarationen och uppgår till ett belopp motsvarande den preliminära skattereduktionen enligt den s.k. fakturamodellen.

Den slutliga skattereduktionen för installation av grön teknik kan aldrig bli större än summan av kommunal och statlig inkomstskatt, fastighetsskatt och fastighetsavgift. Dessutom avräknas skattereduktionerna för kommunal fastighetsskatt, sjöinkomst, allmän pensionsavgift, arbetsinkomst, sjukersättning och aktivitetsersättning, boende i vissa områden, underskott av kapital och hushållsarbete före installation av grön teknik.

Om skattebeloppet efter övriga skattereduktioner är lägre än den preliminära skattereduktionen kan detta resultera i ytterligare skatt att betala. Observera att skattereduktion för grön teknik inte avräknas mot allmän pensionsavgift, begravningsavgift och kyrkoavgift till Svenska kyrkan eller övriga trossamfund. Dessa avgifter ska därför alltid betalas.

Köparens ansvar

Köparen ska i sin inkomstdeklaration begära skattereduktion. Detta är principiellt viktigt eftersom det är köparen som själv är ytterst ansvarig för att uppgifterna är korrekta (2020/21:1 s. 306). Köparen ansvarar följaktligen för att de förifyllda uppgifterna i inkomstdeklarationen är korrekta och att det är fråga om ett arbete som kan ge skattereduktion för grön teknik. En köpare som godkänner förifyllda uppgifter om skattereduktion för grön teknik för ett arbete som inte är underlag för skattereduktion eller sådant som rätteligen avser t.ex. resekostnader kan inte medges slutlig skattereduktion. Köparen kan också få skattetillägg.

Det är endast köparen som har vetskap om huruvida alla villkor för skattereduktionen för grön teknik är uppfyllda, t.ex. att köparen inte har fått försäkringsersättning eller bidrag för installationen eller att installationen är hänförligt till en förälders hushåll.

Det är Skatteverkets uppfattning att det är köparen som slutligen är ansvarig för en eventuell för hög preliminär skattereduktion. Krav på återbetalning sker i sådana fall vid beslutet om årlig beskattning. Köparen blir återbetalningsskyldig för skillnaden mellan den preliminära skattereduktionen och den slutliga skattereduktion som har medgetts.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2020/21:1 Budgetpropositionen för 2021 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
 • Proposition 2022/23:15 Förstärkt skattereduktion för installation av solceller [1] [2]

Rättsfallskommentarer

 • SRN 2023-07-07, dnr 83-22/D, Skattereduktion för hushållsarbeten respektive installation av grön teknik [1]

Ställningstaganden

 • Skattereduktion för grön teknik - Installation av batteri [1]
 • Skattereduktion för grön teknik - Installation av batteri som uteslutande eller så gott som uteslutande används för att lagra egenproducerad el [1]
 • Skattereduktion för grön teknik – installation av batteri som helt eller delvis används för att lagra egenproducerad el [1]
 • Skattereduktion för grön teknik – materialkostnader [1]
 • Skattereduktion för installation av grön teknik – frågor avseende installation [1] [2] [3]
 • Skattereduktion för installation av grön teknik – förskottsbetalning respektive materialköp [1] [2]
 • Skattereduktion för installation av grön teknik – kostnader som inte ger skattereduktion [1]

Referenser inom grön teknik, installation