OBS: Detta är utgåva 2015.14. Visa senaste utgåvan.

Om Skatteverket ska meddela ett beslut om efterbeskattning på en person som avlidit så måste det ske före utgången av det andra året efter det kalenderår då bouppteckningen efter den avlidne gavs in för registrering.

Bouppteckningen styr tidsfristen för efterbeskattning

Ett beslut om efterbeskattning som gäller en person som avlidit får inte meddelas efter utgången av det andra året efter det kalenderår då bouppteckningen efter den avlidne gavs in för registrering (66 kap. 29 § SFL).

Denna bestämmelse om efterbeskattning kan endast leda till en kortare frist för efterbeskattning, aldrig utsträcka fristen till att gälla längre än t.ex. sexårsfristen.

Efterbeskattning vid dödsfall och tidigare skattebrott

Om det är aktuellt med efterbeskattning i samband med skattebrott finns det regler om förlängd tid för efterbeskattning i 66 kap. 32 § första stycket SFL. Förlängningstiden förkortas i de fallen om den ärendet gäller avlider innan Skatteverket meddelar beslut om efterbeskattning (66 kap. 32 § andra stycket SFL).

Exempel: efterbeskattning vid dödsfall

Antonia har år 2016 lämnat en oriktig uppgift i en inkomstdeklaration för beskattningsåret 2015. Oriktigheten uppmärksammas först i september 2020. Antonia avled i maj 2020. Bouppteckningen gavs in i juli 2020. Skatteverket måste då meddela ett beslut om efterbeskattning senast före utgången av 2021, d.v.s. när sexårsfristen går ut.

Om uppgifterna i exemplet ändras så att den oriktiga uppgiften upptäcks under september 2018, Antonia avled i maj 2016 och att bouppteckningen gavs in under sommaren 2016 så måste beslut om efterbeskattning meddelas före utgången av 2018. Om den oriktiga uppgiften skulle ha upptäckts först under 2019 kan efterbeskattning alltså inte ske, såvida inte bestämmelserna om förlängd tid vid skattebrott är tillämpliga.

Tilläggsbouppteckning kan påverka tidsfristen

Skulle en tilläggsbouppteckning komma att upprättas torde, beroende på dess innehåll, tidsfristen få räknas från det år då denna gavs in för registrering.

Förkortad tid gäller inte beskattning av dödsbo

Observera att efterbeskattning som avser en avliden person och efterbeskattning av ett dödsbo är två olika saker, även om beslut i bägge fallen normalt ska skickas till dödsboet. Förkortad tid för efterbeskattning vid dödsfall gäller alltså inte beskattning av dödsbo.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar