OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

För beslut som överklagas med stöd av lagen om skatt på energi (LSE) gäller de allmänna bestämmelserna om överklagande enligt FL. SFL:s bestämmelser om överklagande är tillämpliga på de beslut om skatt på energi som Skatteverket fattar.

Beslut om skatt enligt LSE överklagas enligt SFL

SFL:s bestämmelser om överklagande är tillämpliga på de beslut om punktskatt på energi som fattas av Skatteverket i enlighet med bestämmelserna i lagen om skatt på energi, LSE (6 kap. 1 § och 1a § LSE). Skatteverkets övriga beslut enligt LSE omfattas inte av SFL:s bestämmelser, men dessa beslut kan överklagas med stöd av 12 kap. 1 § LSE.

Vilka beslut får överklagas med stöd av 12 kap. 1 § LSE?

De beslut som får överklagas med stöd av 12 kap. 1 § LSE är följande.

Vem får överklaga?

Beslut enligt LSE får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol av den skattskyldige och sökanden (12 kap. 1 § LSE).

Tiden för överklagande är tre veckor

För beslut som överklagas med stöd av 12 kap. i § LSE gäller de allmänna bestämmelserna om överklagande enligt FL. Tiden för överklagande är därför tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet (23 § FL).

Behörig domstol

Beslut enligt LSE får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol (12 kap. 1 § LSE).

Beslut av Skatteverket som rör punktskatt och som överklagas till en förvaltningsrätt ska tas upp av Förvaltningsrätten i Falun (7 a § 2 förordning [1977:937] om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar