OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Nytt: 2018-07-02

Den 1 juli trädde den nya förvaltningslagen i kraft. Länkarna till förvaltningslagen på sidan har ändrats och går nu till den nya lagen. I de fall paragrafnumret har ändrats i den nya lagen har även detta justerats. Begreppet ”omprövning” har i förekommande fall bytts ut mot begreppet ”ändring”. Texten har inte ändrats i övrigt. Se sidans tidigare lydelse.

Det finns inga särskilda bestämmelser om ändring av beslut som Skatteverket fattar i samband med registreringen av en bouppteckning. Det är därför förvaltningslagens bestämmelse om ändring av beslut som ska tillämpas på dessa beslut.

Skatteverkets skyldighet att ändra ett beslut enligt 38 § FL gäller däremot normalt inte när ett beslut att registrera en bouppteckning är uppenbart oriktigt. En ändring av ett beslut att registrera en bouppteckning är nämligen oftast till nackdel för någon enskild part och Skatteverket är då inte skyldigt att ändra beslutet.

I vissa fall kan det vara möjligt att ändra ett beslut att inte registrera en bouppteckning. Om samtliga dödsbodelägare är överens om att bouppteckningen ska registreras och Skatteverkets beslut är uppenbart oriktigt, bör det således vara möjligt att genom att ändra beslutet registrera bouppteckningen.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förvaltningslag (2017:900) [1]