OBS: Detta är utgåva 2023.1. Visa senaste utgåvan.

Sidan handlar om vem som är behörig att ansökan om företrädaransvar, till vilken domstol ansökan ska ges in, vad en ansökan om företrädaransvar ska innehålla och vad som händer när domstolen fått in ansökan.

Behörig att ansöka om företrädaransvar

Det är Skatteverket som är behörig myndighet att föra talan om företrädaransvar för annans skulder till det allmänna enligt SFL eller någon annan författning (8 § BorgL). Skatteverkets behörighet omfattar inte bara betalningsansvar för skatter utan även tull enligt tullag (2016:253) och andra avgifter enligt bestämmelser som hänvisar till SFL (prop. 2006/07:99 s.33 och 50).

Vem beslutar om företrädaransvar?

Förvaltningsrätten beslutar om företrädaransvar efter ansökan av Skatteverket (59 kap. 16 § första stycket SFL).

Till vilken domstol ska ansökan ges in?

Ansökan om företrädaransvar ska göras hos den förvaltningsrätt där den juridiska personen enligt 67 kap. SFL kan föra talan om den skatt eller avgift som ansvaret gäller (59 kap. 16 § andra stycket SFL). Läs mer om var Skatteverkets beslut överklagas.

I vissa fall kan det förekomma att den juridiska personens bakomliggande skatteärenden ska prövas vid olika domstolar. Ansökningar om företrädaransvar kan då behöva komma att lämnas till olika förvaltningsrätter. Om det förekommer mål med nära samband med varandra vid mer än en förvaltningsrätt, får målen handläggas vid en av förvaltningsrätterna om det kan ske utan avsevärd olägenhet enligt 14 § LAFD. Det är domstolarna som prövar möjligheten att lägga samman mål.

Mål kan också läggas samman när en person har varit företrädare i flera bolag med säte i olika domkretsar. Skatteverket kan då be att målen läggs samman vid en av förvaltningsrätterna.

Ansökans olika delar

I SFL är det inte reglerat vad en ansökan om företrädaransvar ska innehålla. Det är istället de allmänna reglerna i FPL som gäller. Enligt dessa regler ska en ansökan vara skriftlig (3 § första stycket FPL). Ansökan ska enligt 3 § fjärde stycket FPL innehålla uppgifter om motpartens

 • personnummer
 • postadress
 • adress till arbetsplats samt i förekommande fall annan adress där hen kan anträffas för delgivning genom stämningsman
 • telefonnummer till bostad och arbetsplats
 • mobiltelefonnummer
 • e-postadress
 • förhållanden i övrigt av betydelse för delgivning med hen.

Om någon av dessa uppgifter ändras efter det att ansökan har lämnats in ska Skatteverket snarast anmäla detta till domstolen (3 § femte stycket FPL).

Ett preciserat yrkande

I ansökan ska ett yrkande preciseras. De aktuella skatteskulderna måste specificeras men det är tillräckligt om Skatteverket anger vilka belopp som har förfallit till betalning vid de olika redovisningstillfällena. Skatteverket behöver inte komplettera sin ansökan med mer preciserade uppgifter om vilka skatter eller avgifter som är obetalda vid respektive förfallodag förrän domstolen begär det. Det kan t.ex. handla om att företrädaren gjort en invändning.

Ränta ska inte ingå

Ansökan ska inte omfatta ränta. Det finns en särskild bestämmelse om kostnadsränta för betalningsskyldighet enligt 59 kap. SFL (65 kap. 19 § SFL).

Grunden för betalningsskyldigheten

I ansökan ska också anges de omständigheter som grundar betalningsskyldigheten. En redogörelse för företrädarens ställning och handlande på respektive förfallodag samt en beskrivning av händelseförloppet behöver finnas med.

Begäran om information från utlandet

När en borgenärsutredning genomförs för att utgöra underlag till ansökan om företrädaransvar kan Skatteverket behöva inhämta information från utlandet. En sådan borgenärsutredning är ett skatteärende i SFL:s mening och behörig myndighet inom Skatteverket kan hämta in upplysningar från andra länder enligt samma rutiner som gäller för andra skatteärenden (prop. 2010/11:165 s. 294 f).

Omständigheter som kan leda till delvis befrielse

Det kan i undantagsfall finnas omständigheter som kan utgöra grund för delvis befrielse från företrädaransvaret. Om sådana omständigheter föreligger bör detta framgå och ansökan ska då endast omfatta viss del av skulden. Om det finns befrielsegrunder som är knutna till specifika perioder bör det framgå för vilka perioder det finns skäl för befrielse. Är det i stället så att befrielsegrunden gäller mer allmänna förhållanden, t.ex. företrädarens ålder eller hälsa och inte någon specifik period, bör även det framgå. I skuldsammanställningen ska dock hela skuldbeloppet anges.

Åberopa bevisning och ange bevistema

Bevisning ska åberopas i ansökan och ett så kallat bevistema ska anges (4 § FPL). Med bevistema menas att man behöver förklara vad man vill styrka med varje bevis. Hur mycket bevisning som behöver åberopas beror i viss mån på vilka invändningar som företrädaren gjort under utredningen. Om företrädaren har vitsordat händelseförloppet krävs normalt inga särskilda bevis om hur det har gått till.

En ofullständig ansökan behöver kompletteras

Om en ansökan är så ofullständig att den inte kan läggas till grund för en prövning i sak brukar domstolen förelägga Skatteverket att komplettera sin ansökan. Om Skatteverket inte kompletterar ansökan kan det leda till att domstolen inte tar upp ansökan till prövning (5 § FPL).

Ansökan ska kommuniceras

Domstolen skickar Skatteverkets ansökan om företrädaransvar till företrädaren (10 § FPL). Hen föreläggs samtidigt att yttra sig över ansökan. Om företrädaren inte svarar kan målet ändå avgöras. Domstolen ska även upplysa företrädaren om möjligheten att få muntlig förhandling.

Företrädaren kan begära muntlig förhandling

I allmän förvaltningsdomstol är huvudregeln att handläggningen är skriftlig. Muntlig förhandling ska dock hållas i mål om företrädaransvar om företrädaren begär det (59 kap. 18 § SFL). Det är bara företrädaren som har rätt att få muntlig förhandling men Skatteverket kan framställa ett yrkande om muntlig förhandling. Ett sådant yrkande kan bifallas av domstolen om det är till fördel för utredningen (9 § andra stycket FPL). Om det inte finns anledning att anta att domstolen kommer att fastställa betalningsskyldighet kan begäran om muntlig förhandling avslås (59 kap. 18 § SFL).

Alla mål ska handläggas skyndsamt

I skattebetalningslagen fanns en bestämmelse om att mål om företrädaransvar skulle handläggas skyndsamt. I SFL finns ingen motsvarande bestämmelse. Enligt allmänna grundprinciper ska mål och ärenden handläggas utan onödiga dröjsmål och avgöras så snart som möjligt. Skatteförfarandeutredningen ansåg i sitt betänkande att det redan av dessa principer följer ett krav på skyndsam handläggning och någon särskild bestämmelse om detta infördes därför inte i SFL (SOU 2009:58 s.1357).

Hinder mot ansökan

Ansökan om företrädaransvar får inte ske om statens fordran mot den juridiska personen har preskriberats (59 kap. 17 § första stycket SFL). Ansökan om företrädaransvar ska ha kommit in till förvaltningsrätten innan skattefordringen mot den juridiska personen har preskriberats. Ansökan får enligt samma bestämmelse inte heller ske om det finns en överenskommelse om betalningsskyldighet. En överenskommelse som har upphört hindrar inte att talan väcks (prop. 2010/11:165 s. 1007 f.).

Skatteverket får inte ansöka om företrädaransvar i fråga om skattetillägg, om den felaktighet eller passivitet som ligger till grund för skattetillägget redan omfattas av ett väckt åtal, ett utfärdat strafföreläggande eller ett beslut om åtalsunderlåtelse för brott enligt skattebrottslagen (1971:69) och det avser samma fysiska person som ansökan skulle avse (59 kap. 17 § andra stycket SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Förvaltningsprocesslag (1971:291) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
 • Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar [1]
 • Lag (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter [1]
 • Skattebrottslag (1971:69) [1]
 • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3] [4] [5] [6]
 • Tullag (2016:253) [1]

Propositioner

 • Proposition 2006/07:99 En fristående kronofogdemyndighet m.m. [1]
 • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 1 [1]
 • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]

Övrigt

 • SOU 2009:58 [1]