OBS: Detta är utgåva 2023.15. Visa senaste utgåvan.

När Skatteverket beslutar om underhandsackord eller om en domstol fastställer en skulduppgörelse som ingår i en rekonstruktionsplan under företagsrekonstruktion lyfts hela fordran bort från skattekontot och och avräkning inom skattekontot blir inte aktuellt.

Företagsrekonstruktioner som inleddes från och med den 1 augusti 2022

Avräkning efter underhandsackord och fastställd rekonstruktionsplan

Bestämmelsen i SFL om avräkning efter ackord har ändrats så att den även omfattar skatter och avgifter som ingår i en rekonstruktionsplan i en företagsrekonstruktion som påbörjades från och med 1 augusti 2022.

Om Skatteverket beslutar om underhandsackord eller om en domstol fastställer en skulduppgörelse som ingår i en rekonstruktionsplan under företagsrekonstruktion lyfter Skatteverket bort hela skulden från skattekontot genom en registrering. Den skattskyldiga ska därefter istället betala i enlighet med villkoren för ackordet eller skulduppgörelsen till ett särskilt konto. Någon avräkning inom skattekontot blir då inte aktuell.

Vad händer om fordran sätts ned?

Ett beslut om underhandsackord ska innehålla ett villkor om att nedsättning av en skuld som ingår i ackordet ska avräknas mot den skatte- eller avgiftsskuld som ackordet avsåg. Den ursprungliga fordran kan ändras genom omprövning eller dom. Samma sak gäller för skatter och avgifter som omfattas av en rekonstruktionsplan som fastställts under en företagsrekonstruktion. Även här ska det tillgodoräknade beloppet i första hand räknas av mot den skuld som planen avsåg (62 kap. 14 § SFL).

Företagsrekonstruktioner som inleddes till och med den 31 juli 2022

Avräkning efter ackord

Om Skatteverket eller en domstol beslutar om ackord lyfter Skatteverket bort hela den ackorderade skulden från skattekontot genom en registrering. Den skattskyldiga betalar därefter ackordslikviden till ett särskilt konto. Någon avräkning inom skattekontot blir då inte aktuell.

Vad händer om en bortackorderad fordran sätts ned?

Ett ackordsbeslut ska innehålla ett villkor om att nedsättning av en skuld som ingår i ackordet ska avräknas mot den skatte- eller avgiftsskuld som ackordet avsåg. Det ursprungliga kravet kan ändras genom omprövning eller dom. Om kravet sätts ned så skulle det kunna uppkomma ett överskott på skattekontot. Överskottet skulle återbetalas automatiskt om det inte hindrades. För att undvika en sådan automatisk återbetalning ska Skatteverket fånga upp dessa fall redan när nedsättningen aktualiseras. Skatteverket ska därför ta tillbaka den bortackorderade skulden till skattekontot samtidigt som nedsättningen registreras. På så vis kommer debitering och kreditering att möta varandra (62 kap. 14 § SFL).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]