Artikeln omfattar inkomster som inte omfattas av någon av artiklarna 6–20 och ger som huvudregel beskattningsrätt endast till den stat där mottagaren av inkomsten har hemvist.

Avtalstext

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.

Beskrivning av artikeln

Punkt 1 – Beskattning endast i hemviststaten

Exempel på inkomster som omfattas av artikel 21 är sådana stipendier som inte omfattas av artikel 20, underhållsbidrag och lotterivinster.

Vid tillämpningen av Sveriges skatteavtal måste det observeras att tillämpningsområdet för denna artikel är beroende av vilka inkomster som omfattas av övriga artiklar. Eftersom detta varierar mellan olika avtal varierar även tillämpningsområdet för artikeln om annan inkomst. Vissa typer av inkomster berörs nedan under Avvikelser i svenska skatteavtal.

Schablonintäkt på uppskovsbelopp

Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att en schablonintäkt på ett uppskovsbelopp enligt 47 kap. IL inte utgör en inkomst i den mening som avses i artikeln om annan inkomst (eller någon annan artikel) i det nordiska skatteavtalet (HFD 2012 ref. 60).

Scablonintäkt på investeringssparkonto, andelar i svenska värdepappersfonder och specialfonder

Skatteverket anser att schablonintäkt på investeringssparkonto omfattas av skatteavtal. Skatteverket anser också att schablonintäkt på andelar i värdepappersfonder och specialfonder omfattas av skatteavtal. I skatteavtal som följer OECD:s modellavtal är artikeln om annan inkomst tillämplig på sådana inkomster. Högsta förvaltningsdomstolen har gjort samma bedömning i HFD 2013 ref. 34. Detta medför att den som är obegränsat skattskyldig i Sverige, men har hemvist i det andra landet enligt ett sådant skatteavtal, inte kan beskattas här för schablonintäkten. Sverige har dock enligt vissa skatteavtal möjlighet att beskatta dessa inkomster i egenskap av källstat.

Inkomster från hemviststaten eller tredje stat

Artikel 21 är tillämplig på vissa inkomster från hemviststaten eller tredje stat eftersom artiklarna 6, 10, 11 och 12 är tillämpliga endast när mottagaren har hemvist i den ena avtalsslutande staten och inkomsten härrör från den andra avtalsslutande staten. Om det gäller inkomst från tredje stat och Sverige har ett skatteavtal även med denna stat blir detta avtal avgörande för vilken stat som slutligen får beskattningsrätten.

Punkt 2 – Beskattningsrätten fördelas enligt artikel 7

Från bestämmelsen om hemviststatens exklusiva beskattningsrätt i punkt 1 görs ett undantag i punkt 2. Om en inkomst, som inte behandlats i de tidigare artiklarna, uppbärs av en person med hemvist i en avtalsslutande stat som har fast driftställe i den andra avtalsslutande staten och inkomsten har verkligt samband med detta fasta driftställe ska beskattningsrätten i stället fördelas enligt artikel 7 (Inkomst av rörelse).

Som framgår av ordalydelsen i punkt 2 (”other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6”) ska dock punkt 1 tillämpas på sådan inkomst av fast egendom som definieras i artikel 6 punkt 2. Innebörden är att artikel 21 punkt 1 (inte artikel 7) ska tillämpas på inkomst av fast egendom som uppbärs av en person med hemvist i en avtalsslutande stat, när den fasta egendomen visserligen ingår i ett fast driftställe som inkomsttagaren har i den andra avtalsslutande staten men är belägen i inkomsttagarens hemviststat eller i en tredje stat. Inkomst av fast egendom som är belägen i inkomsttagarens hemviststat eller i en tredje stat beskattas således alltid i inkomsttagarens hemviststat. Artikel 6 punkterna 1, 3 och 4 omfattar inte sådan inkomst. Se punkt 1 av OECD:s kommentarer till artikel 6, punkt 4 av kommentarerna till artikel 21 och punkt 74 sista meningen av kommentarerna till artikel 7.

Avvikelser i svenska skatteavtal

Socialförsäkringsersättningar

Socialförsäkringspensioner och andra socialförsäkringsersättningar omfattas av artikel 21 i OECD:s modellavtal. I vissa av Sveriges skatteavtal omfattas dock sådana ersättningar av andra artiklar.

Utbetalningar från pensionsförsäkring

Utbetalningar från privat pensionsförsäkring, det vill säga annan pensionsförsäkring än tjänstepensionsförsäkring, omfattas av artikel 21 i OECD:s modellavtal. I vissa av Sveriges skatteavtal omfattas dock sådana utbetalningar av andra artiklar.

FN-modellen

De avtal där artikel 21 har utformats enligt FN:s modellavtal innehåller ytterligare en punkt som lyder:

3. Inkomst som inte behandlas i föregående artiklar i detta avtal, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som härrör från den andra avtalsslutande staten, får utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 beskattas i denna andra stat.

Ett sådant tillägg till artikel 21 innebär att även källstaten får beskattningsrätten till inkomster som inte behandlats i andra artiklar i avtalet. Om det i ett avtal som innehåller en sådan punkt 3 till exempel skulle saknas en artikel som fördelar beskattningsrätten till pensioner så skulle Sverige som källstat kunna beskatta i princip samtliga pensioner som betalas härifrån.

Skatteavtalet med Cypern

Utfallande belopp på tjänstepensionsförsäkringar och det individuella pensionssparandet får vid en tillämpning av skatteavtalet mellan Sverige och Cypern beskattas i Sverige, RÅ 2007 not. 56.

Skatteavtal utan artikel om annan inkomst

I avtalen med Israel, Kenya, Nya Zeeland och Singapore saknas artikel om annan inkomst. Det kan därför inträffa att en inkomst inte omfattas av någon ”inkomstartikel” (t.ex. 15, 18 eller 21). I ett sådant fall kan båda staterna beskatta inkomsten enligt sin interna rätt utan att det strider mot någon ”inkomstartikel”. Avtalets metodartikel kan dock vara tillämplig och innebära att en av staterna ska undanta inkomsten från beskattning eller medge avräkning. Förutsättningarna för detta är olika i de olika metodartiklarna.

Metodartiklarna i avtalen med Israel, Nya Zeeland och Singapore behandlas på sidan Särskilt om vissa skatteavtal.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • HFD 2013 ref. 34 [1]

Ställningstaganden

  • Schablonintäkt på investeringssparkonto omfattas av skatteavtal [1]
  • Skattskyldighet för schablonintäkt och utdelning från värdepappersfond och specialfond vid begränsad skattskyldighet del av beskattningsåret samt tillämpning av skatteavtal [1]

Övrigt

  • OECD:s modellavtal [1]
  • rå 2007 not. 56 [1]