Avtalet begränsar inte skattemässiga privilegier för medlemmar av diplomatisk beskickning eller konsulat.

Avtalstext

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Beskrivning av artikeln

Bestämmelsen klargör att avtalet inte begränsar skattemässiga privilegier som medlemmar av diplomatisk beskickning eller konsulat har enligt folkrättens allmänna regler eller bestämmelser i särskilda internationella överenskommelser.

För Sveriges del följer detta redan av IPL. Främmande stats beskickning och beskickningsmedlemmar jämte deras familjer och betjäning samt diplomatiska kurirer åtnjuter immunitet och privilegier enligt den i Wien den 18 april 1961 avslutade konventionen om diplomatiska förbindelser (2 § IPL). Motsvarande gäller främmande stats konsulat och konsulatsmedlemmar jämte deras familjer och betjäning samt konsulära kurirer enligt den i Wien den 24 april 1963 avslutade konventionen om konsulära förbindelser (3 § IPL). Detta ska gälla trots bestämmelser i andra författningar (1 § IPL). ”Bestämmelser i andra författningar” omfattar även bestämmelser i skatteavtal som har införlivats i svensk rätt genom författning.

En person som tillhör främmande makts beskickning eller karriärkonsulat i Sverige anses under vissa förutsättningar vara begränsat skattskyldig i Sverige oavsett eventuell bosättning här (3 kap. 17 § 2 IL). En sådan person har inte heller hemvist i Sverige enligt ett skatteavtal (artikel 4 punkt 1).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]
  • Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall [1] [2] [3]