Innehållet i en förvaltningsberättelse och hur den ska utformas regleras i årsredovisningslagen, men är också beroende på vilken normgivning företaget följer. En förvaltningsberättelse är inte en del av ett årsbokslut eller ett förenklat årsbokslut.

Du får här veta de viktigaste principerna i respektive regelverk och du behöver läsa regelverken för en fullständig bild.

Förvaltningsberättelsens innehåll

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat. När det behövs för att förstå årsredovisningen ska översikten även innehålla hänvisningar till och ytterligare upplysningar om de belopp som tas upp i andra delar av årsredovisningen (6 kap. 1 § första stycket ÅRL).

Upplysningar ska, enligt 6 kap. 1 § andra stycket ÅRL, även lämnas om

 1. sådana förhållanden som inte ska redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna, men som är viktiga för bedömningen av utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat
 2. sådana händelser av väsentlig betydelse för företaget som har inträffat under räkenskapsåret
 3. företagets förväntade framtida utveckling inklusive en beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför
 4. företagets verksamhet inom forskning och utveckling
 5. företagets filialer i utlandet
 6. antal och kvotvärde för de egna aktier som innehas av företaget, den andel av aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt storleken av den ersättning som har betalats för aktierna
 7. antal och kvotvärde för de egna aktier som har förvärvats under räkenskapsåret, den andel av aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt storleken av den ersättning som har betalats
 8. antal och kvotvärde för de egna aktier som har överlåtits under räkenskapsåret, den andel av aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt storleken av den ersättning som har erhållits
 9. skälen för de förvärv eller överlåtelser av egna aktier som har skett under räkenskapsåret.

Mindre företag behöver inte lämna uppgifter om punkterna 3−5 (6 kap. 1 § femte stycket ÅRL).

Större företag

Därutöver ska förvaltningsberättelsen för större företag innehålla sådana icke-finansiella upplysningar som behövs för att förstå företagets utveckling, ställning eller resultat och som är relevanta för den aktuella verksamheten, däribland upplysningar om miljö- och personalfrågor.

Företag som bedriver verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken ska alltid lämna upplysningar om verksamhetens påverkan på den yttre miljön (6 kap. 1 § fjärde stycket ÅRL). Om det är väsentligt för bedömningen av företagets ställning och resultat, ska större företag även lämna upplysningar om användningen av finansiella instrument (6 kap. 1 § tredje stycket ÅRL).

Aktiebolag och ekonomiska föreningar

Aktiebolag och ekonomiska föreningar ska även lämna förslag till dispositioner av bolagets eller föreningens vinst och förlust. Aktiebolag och ekonomiska föreningar ska i förvaltningsberättelsen eller i egen räkning specificera förändringar i eget kapital jämfört med föregående års balansräkning (6 kap. 2 § ÅRL).

Ekonomiska föreningar ska även lämna uppgifter om väsentliga förändringar i medlemsantal, insatsbelopp som ska återbetalas, rätt till utdelning på förlagsinsatser samt uppsagda förlagsinsatser (6 kap. 3 § ÅRL).

I ett aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför europeiska samarbetsområdet finns ytterligare krav på upplysningar som ska lämnas i förvaltningsberättelsen (6 kap. 1 a och 2 a §§ ÅRL).

Stiftelser

Stiftelser ska i förvaltningsberättelsen även lämna uppgift om hur stiftelsens ändamål har främjats under räkenskapsåret (6 kap. 4 § ÅRL).

Bostadsrättsföreningar

Bostadsrättsföreningar ska upprätta årsredovisning årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens normgivning. I Bokföringsnämndens allmänna råd om kompletterande upplysningar m.m. i bostadsrättsföreningars årsredovisning (BFNAR 2023:1) finns den samlade normgivningen för bostadsrättsföreningar. Det allmänna rådet gäller från och med den 12 december 2023 och ska tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2022.

Med sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat enligt 6 kap. 1 § andra stycket årsredovisningslagen (BFNAR 2023:1 punkt 2) avses om föreningen

 • är eller inte är privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229)
 • innehar marken med tomträtt eller med äganderätt
 • fastighet eller tomträtt har del i en samfällighet
 • har en aktuell underhållsplan.

Bostadsrättsföreningar ska enligt 6 kap. 3a § första stycket ÅRL även lämna upplysningar om sådana nyckeltal som kan underlätta förståelsen av föreningens verksamhet, ställning och resultat, däribland:

 • årsavgift per kvadratmeter upplåten med bostadsrätt
 • skuldsättning per kvadratmeter
 • sparande per kvadratmeter
 • räntekänslighet
 • energikostnad per kvadratmeter.

En bostadsrättsförening ska, utöver de nyckeltal som ska lämnas enligt 6 kap. 3 a § första stycket, lämna upplysningar i förvaltningsberättelsen om nyckeltalen skuldsättning per kvadratmeter upplåten med bostadsrätt och årsavgifternas andel i procent av totala rörelseintäkter (BFNAR 2023:1, punkt 3).

Bokföringsnämnden har i Allmänt råd om Kompletterande upplysningar m.m. i bostadsrättsföreningars årsredovisning (BFNAR 2023:1) punkterna 6 - 11 beskrivit hur de olika nyckeltalen ska beräknas.

K1: förenklat årsbokslut

Ett företag som tillämpar reglerna om förenklat årsbokslut ska inte upprätta någon förvaltningsberättelse (6 kap. 6 § BFL).

Årsbokslut

Ett företag som tillämpar BFNAR 2017:3 Årsbokslut ska inte upprätta någon förvaltningsberättelse (6 kap. 4 § BFL).

BFL saknar bestämmelser om att en förvaltningsberättelse ska ingå i årsbokslutet. En förvaltningsberättelse får därför inte ingå i ett årsbokslut. Årsbokslutet ska innehålla information om företagets ekonomiska ställning och resultat. Annan information än ekonomisk ska inte lämnas i årsbokslutet. Sådan information kan t.ex. lämnas i en verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen är inte en del av årsbokslutet ( BFNAR 2017:3 kommentaren till punkt 3.2)

K2: årsredovisning i mindre företag

Ett mindre företag ska enligt BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag upprätta förvaltningsberättelsen enligt den uppställningsform och med de rubriker och underrubriker som anges i kapitel 4 (BFNAR 2016:10 punkt 3.4). Ett företag ska upprätta förvaltningsberättelsen med beaktande av de särskilda regler som gäller den företagsform som företaget tillhör (BFNAR 2016:10 punkt 4.2).

Vad som företag ska redogöra för i förvaltningsberättelsen finns närmare preciserat i kapital 5 i det allmänna rådet. Där framgår bl.a. att företaget ska ange den faktiska bedrivna verksamheten, beslutade viktiga förändringar i verksamheten och viktiga externa faktorer som påverkar företagets ställning och resultat.

K3: årsredovisning och koncernredovisning

I kapitel 3 BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning finns regler om vad förvaltningsberättelsen ska innehålla. En förvaltningsberättelse ska bl.a. innehålla verksamhetens art och inriktning, viktiga förändringar i verksamheten och speciella omständigheter som i särskild grad berör företaget.

Företag som följer internationella redovisningsregler

Företag som följer internationella redovisningsregler ska tillämpa IAS 1 Utformning av finansiella rapporter med de tillägg och undantag som ges i RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Företag som tillämpar Finansinspektionens föreskrifter

För kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag finns bestämmelser om förvaltningsberättelsen i ÅRKL respektive ÅRFL.

Kreditinstitut och värdepappersbolag

Företag som upprättar årsredovisning enligt ÅRKL ska tillämpa 6 kap. 1 § första–fjärde styckena, 1 a §, 2 §, 2 a § samt 3 § första stycket ÅRL (6 kap. 1 § ÅRKL). Därutöver ska förvaltningsberättelsen innehålla en kapitaltäckningsanalys (6 kap. 3 § ÅRKL).

Kreditinstitut och värdepappersbolag ska som huvudregel tillämpa de internationella redovisningsreglerna eller alternativa regler i RFR 2 Redovisning för juridiska personer, om det är förenligt med ÅRKL och Finansinspektionens föreskrifter. Läs om hur kreditinstitut och värdepappersbolag ska tillämpa föreskrifterna.

Försäkringsföretag

Företag som upprättar årsredovisning enligt ÅRFL ska tillämpa 6 kap. 1 § första–fjärde styckena, 1 a §, 2 § samt 2 a § ÅRL (6 kap. 1 § ÅRFL). Därutöver ska företaget lämna upplysningar i förvaltningsberättelsen om skadeförsäkringsrörelsens respektive livförsäkringsrörelsens tekniska resultat för vart och ett av de fem senaste räkenskapsåren och företagets konsolidering med avseende på kapitalstyrkan vid utgången av vart och ett av de fem senaste räkenskapsåren (6 kap. 2 § ÅRFL).

Försäkringsföretag får tillämpa de internationella redovisningsreglerna eller alternativa regler i RFR 2 Redovisning för juridiska personer, om det är förenligt med ÅRFL och Finansinspektionens föreskrifter Läs om hur försäkringsföretag ska tillämpa Finansinspektionens föreskrifter.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Bokföringslag (1999:1078) [1] [2]
 • Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag [1] [2]
 • Lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag [1] [2]
 • Årsredovisningslag (1995:1554) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Övrigt

 • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) [1]
 • BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) [1] [2] [3]
 • BFNAR 2017:3 Årsbokslut [1]
 • BFNAR 2023:1 Kompletterande upplysningar m.m. i bostadsrättsföreningars årsredovisning [1] [2] [3] [4]
 • IAS 1 Utformning av finansiella rapporter [1]
 • RFR 2 Redovisning för juridiska personer [1]