Skatteförfarandelagens bestämmelser om omprövning är tillämpliga på Skatteverkets beslut om skatt på alkohol, beslut i ärenden om oegentlighetsbeskattning och de flesta beslut om återbetalning av skatt. Skatteverkets övriga beslut enligt LAS och tidigare LAS samt beslut enligt förordningen om intyg till oberoende små producenter av alkoholdrycker (FIOSP) omfattas inte av skatteförfarandelagens bestämmelser om omprövning.

SFL tillämpas vid omprövning av beslut om skatt och de flesta beslut om återbetalning av skatt

Det är skatteförfarandelagens bestämmelser om omprövning som är tillämpliga på de beslut om punktskatt på alkohol som fattas av Skatteverket i enlighet med bestämmelserna i LAS eller tidigare LAS (13 kap. 2 § LAS respektive 34 och 34 a §§ tidigare LAS). Observera att beslut om återbetalning av skatt enligt någon av bestämmelserna i 12 kap. 2–7 §§ LAS eller 28 §, 29 § eller 30 § tidigare LAS ska anses som beslut om punktskatt (53 kap. 5 § SFL).

Skatteförfarandelagens bestämmelser om omprövning är enligt 13 kap. 8 § första stycket LAS tillämpliga på

Skatteförfarandelagens bestämmelser om omprövning är enligt 34 a § tredje stycket tidigare LAS också tillämpliga på

Vissa utpekade bestämmelser i skatteförfarandelagen tillämpas i ärenden om beskattning vid oegentlighet (13 kap. 8 § första stycket LAS respektive 34 a § tredje stycket tidigare LAS). Bland annat gäller följande bestämmelser i skatteförfarandelagen i tillämpliga delar

På motsvarande sätt som gäller för beslut om ansvar enligt 59 kap. SFL får ett beslut om ansvar för betalning enligt 9 kap. 30 § LAS inte omprövas till nackdel för den som beslutet gäller. Det beror på att 66 kap. 20 § SFL tillämpas på dessa beslut (13 kap. 8 § andra stycket LAS).

Den enskilda får begära omprövning av Skatteverkets beslut om återbetalning av skatt till utländska beskickningar, internationella organisationer, diplomater m.fl. i Sverige som fattas enligt 12 kap. 10 § LAS respektive 31 d § tidigare LAS. Begäran om omprövning ska komma in till Skatteverket inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det. I övrigt gäller 66 kap. SFL vid omprövning av ett sådant beslut (13 kap. 12 § andra stycket LAS respektive 35 § andra stycket tidigare LAS).

Skatteverkets övriga beslut enligt LAS, tidigare LAS eller förordningen om intyg till oberoende små producenter av alkoholdrycker (FIOSP) omfattas inte av skatteförfarandelagens bestämmelser om omprövning. Det finns heller inga särskilda bestämmelser om omprövning i LAS, tidigare LAS eller FIOSP. På dessa beslut tillämpas förvaltningslagens bestämmelser om ändring.

Särskilt om återbetalning av alkoholskatt

Skatteverket ska, om vissa förutsättningar är uppfyllda, medge återbetalning av alkoholskatt efter ansökan från en enskild (12 kap. 2–7 §§ LAS respektive 28 §, 29 § eller 30 § tidigare LAS). Ett ansökningsförfarande är direkt föreskrivet.

Eftersom beslut om återbetalning av alkoholskatt enligt 12 kap. 2–7 §§ LAS samt 28, 29 eller 30 § tidigare LAS är ett beslut om punktskatt kan den enskilda begära omprövning eller överklaga ett beslut om återbetalning i enlighet med reglerna i skatteförfarandelagen.

Att beslutet om återbetalning får omprövas utesluter inte möjligheten för den enskilda att i stället lämna en ny ansökan. Detta innebär att den enskilda kan ha flera möjligheter att välja på för att försöka få till stånd en ändring:

  • lämna en ny ansökan till Skatteverket
  • begära omprövning
  • överklaga beslutet som fattades till följd av den tidigare ansökan.

Möjligheten att ompröva gäller det beslut som har fattats till följd av den tidigare ansökan. Vad som har angetts i ansökan har betydelse för beslutets omfattning. Beslutet individualiseras bland annat av perioden och den förbrukning som man tidigare ansökt om återbetalning för. En begäran om omprövning måste vara inom ramen för den tidigare ansökan. Om den enskilda vill ha återbetalning som inte faller inom ramen för den tidigare ansökan och därmed beslutet, måste en ny ansökan om återbetalning lämnas.

När den enskilda får välja mellan att ansöka på nytt eller begära omprövning behöver hen tänka på att man har kortare tid på sig att komma in med ansökan om återbetalning till Skatteverket, än tiden för att begära omprövning av beslut om punktskatt enligt skatteförfarandelagen (sexårsfristen).

Det som den enskilda har uppgett i sin skrivelse får avgöra om det är en begäran om omprövning av ett tidigare beslut eller en ny ansökan om återbetalning. Om det finns några oklarheter får Skatteverket kontakta den enskilda för att klargöra skrivelsens karaktär. Om det är fråga om en ny ansökan som har kommit in efter det att ansökningstiden har gått ut, så ska Skatteverket avvisa ansökan som för sent inkommen. Det finns dock inget som hindrar att Skatteverket tar kontakt med den enskilda för att fråga om det i stället handlar om en begäran om omprövning som har kommit inom omprövningstiden. Om så är fallet kan skrivelsen därefter hanteras som en begäran om omprövning. Observera att om det förekommer omprövningshinder kan det vara förmånligare för den enskilda att skrivelsen ses som en ansökan i stället för en begäran om omprövning.

Beslut där SFL:s bestämmelser om omprövning inte är tillämpliga

I punktlistorna nedan anges endast bestämmelser och beslut enligt LAS och FIOSP. För information om bestämmelser enligt tidigare LAS hänvisas till tidigare årsutgåva.

Följande typer av beslut omfattas inte av skatteförfarandelagens bestämmelser om omprövning:

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar