Skatteverkets meddelanden (SKV M) innehåller information om hur lagar påverkar privatpersoner och företag. Vidare tas i meddelandena in information om internationella överenskommelser. S.k. aktieråd och den ytterligare information som ges i meddelanden finns på sidan Allmänna råd & meddelanden - aktier. Här finns alla meddelanden som rör 2012 eller senare. Under fliken Alla år visas samtliga meddelanden och under respektive årsflik visas de meddelanden som är tillämpliga för det året..

SKV M 2005:1 Skatteverkets information om anmälan om förvaring av maskinläsbara medier m.m. utomlands
SKV M 2011:23 Skatteverkets information om tillstånd till omläggning av räkenskapsår enligt 3 kap. 6 § bokföringslagen
SKV M 2005:2 Skatteverkets informationom tillåtelse i vissa fall för företag att förvara maskinläsbara medier m.m. utomlands
SKV M 2008:1 Skatteverkets information om tillstånd, dispens, att i räkenskapsinformation som företaget självt upprättar använda annat språk än svenska, danska, norska eller engelska
SKV M 2005:5 Skatteverkets information om beräkning av värdeminskningsavdrag på byggnader i näringsverksamhet
RSV M 2002:21 Riksskatteverkets information om avtal den 30 april 2001 om användande av förenklat förfarande för vissa ofta och regelbundet förekommande förflyttningar av punktskattepliktiga varor mellan Sverige och Finland
SKV M 2007:12 Skatteverkets information om beskattning av ersättningar m.m. i samband med idrottslig verksamhet att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag, arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2007 samt fr.o.m. 2008 års taxering
SKV M 2007:33 Skatteverkets information om beskattning av traktorer, motorredskap och tunga terrängvagnar m.m.
SKV M 2017:18 Skatteverkets information om var information om skattereduktion för rot- och rutarbete m.m. kommer att lämnas
SKV M 2012:20 Skatteverkets information om skattefri kostnadsersättning till dagbarnvårdare i familjedaghem att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2013
SKV M 2015:18 Skatteverkets information om avtal mellan de behöriga myndigheterna i Amerikas förenta stater och Sverige
SKV M 2017:13 Skatteverkets information om avtal mellan de behöriga myndigheterna i Amerikas förenta stater och Sverige gällande land-för-land-rapportering
SKV M 2010:3 Skatteverkets information om begäran om tilldelning av samordningsnummer
SKV M 2014:21 Skatteverkets information om resevering för förlustrisker vid export
SKV M 2017:16 Skatteverkets information om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2018
SKV M 2019:19 Skatteverkets information om var information kommer att lämnas om tillstånd för kommuner, kommunalförbund och landsting att i förtid förstöra räkenskapsinformation
SKV M 2017:17 Skatteverkets information om vissa förmåner för beskattningsåret 2018
SKV M 2013:4 Skatteverkets information om skattereduktion för husarbete fr.o.m. 2013
SKV M 2017:15 Skatteverkets information om avdrag för ökade levnadskostnader fr.o.m. beskattningsåret 2018
SKV M 2014:5 Skatteverkets information om tillstånd för företag att i förtid förstöra räkenskapsinformation
SKV M 2016:2 Skatteverkets informationom beskattning av idrottsersättningar att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2016
SKV M 2019:2 Skatteverkets information om var information om beskattning av idrottsersättningar kommer att lämnas
SKV M 2019:1 Skatteverkets information om var information om avdrag för ökade levnadskostnader kommer att lämnas
SKV M 2019:3 Skatteverkets information om var information om vissa förmåner kommer att lämnas
SKV M 2019:5 Skatteverkets information om var information om skattefri kostnadsersättning till dagbarnvårdare i familjehem kommer att lämnas
SKV M 2005:26 Skatteverkets information om tillstånd för kommuner, kommunalförbund och landsting att i förtid förstöra räkenskapsinformation
SKV M 2008:14 Skatteverkets information om anstånd med att lämna skattedeklaration, punktskattedeklaration, särskild skattedeklaration och förenklad skattedeklaration samt anstånd med att betala skatt som ska redovisas i sådana deklarationer
SKV M 2004:12 Skatteverkets information om inkomstuppdelning mellan makar och avdrag för ersättning till barn vid beräkning av inkomst av näringsverksamhet att tillämpas fr.o.m. 2005 års taxering
SKV M 2005:24 Skatteverkets information om skattebefriade förbrukares lagerbokföring och lagerinventering enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi