OBS: Detta är utgåva 2015.3. Visa senaste utgåvan.

Personer som arbetar på en annan ort än bostadsorten kan få avdrag för en hemresa i veckan om avståndet mellan arbetsorten och hemorten är längre än 50 km och orterna ligger inom EES.

Vad är en hemresa?

En hemresa är den resa man gör till hemorten, när man på grund av sitt arbete under viss tid bor på en annan ort än den där man har sin bostad. Hemresor kan bli aktuella när man är på tjänsteresa, har tagit ett tillfälligt arbete eller vid dubbel bosättning.

Kostnaden för hemresor är egentligen en privat levnadskostnad och avdrag borde därför inte medges. Av sociala skäl och för att främja rörligheten på arbetsmarknaden medges ändå avdrag för hemresor under vissa förutsättningar.

Vad krävs för att få avdrag för utgiften för hemresan?

För att få avdrag för utgiften för hemresan krävs att

 • avståndet mellan arbetsorten och hemorten ska överstiga 50 km
 • den anställde ska göra resan mellan två platser inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
 • den anställde gör resan högst en gång per vecka (12 kap. 24 § första stycket IL).

Avståndet på 50 km ska avse närmaste färdväg.

EES-området omfattar samtliga EU:s medlemsländer, som förutom Sverige är Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike samt EFTA-länderna Island, Norge och Liechtenstein.

HFD anser att avdrag även ska medges för hemresor till och från Schweiz eftersom landet har ingått ett avtal med EU om fri rörlighet för personer (HFD 2014 ref. 29).

Om den anställde påbörjar eller avslutar resan utanför EES-området eller Schweiz får han eller hon inte göra något avdrag alls.

Vem kan få avdrag?

En person som på grund av sitt arbete under viss tid bor på en annan ort än den där han eller hans familj har sin bostad kan få avdrag. Både ensamstående personer och personer med familj kan alltså få avdrag.

Avdrag medges däremot inte för resor som personens familj gör för att besöka honom eller henne på arbetsorten.

Avdrag kan medges även i de fall där familjen flyttar med till den nya arbetsorten om förutsättningarna för avdrag för dubbel bosättning är uppfyllda. Avdrag medges dock endast för personens resor och inte för familjens.

Skatteverket anser att en person som arbetar både på den nya arbetsorten och på hemorten har rätt att göra avdrag för en hemresa i veckan. En förutsättning för avdragsrätt är att de generella reglerna om avdrag för hemresor är uppfyllda.

Skatteverket anser att en person som tar med sig familjen till den nya arbetsorten och hyr ut bostaden på den tidigare hemorten inte ska få avdrag för hemresor. Anledningen är att han eller hon anses vara bosatt på den nya arbetsorten eftersom han eller hon inte disponerar någon bostad på den gamla bostadsorten.

Vad räknas som familj?

Skatteverket anser att med familj avses i detta sammanhang personer som personen har hushållsgemenskap och ekonomisk gemenskap med, t.ex. make, sambo och barn med vilka det finns en avsikt att återförenas.

Även om man inte avser att återförenas med ett barn som är bosatt på annan ort p.g.a. studier så räknas ändå barnet som ens familj så länge det går på gymnasiet.

Som familj i detta sammanhang avses däremot inte

 • ett barn som man har gemensam vårdnad om eller umgängesrätt med, när barnet bor på annan ort än den där man själv bor
 • en person som man inte har gemensamt barn med, när man som ensamstående förälder bor med minderårigt barn på annan ort än där den andra personen bor.

Hur länge kan man få avdrag?

Gifta och sambor som bor på olika orter kan få avdrag utan tidsgräns, d.v.s. så länge som det skilda boendet pågår. Avdrag för hemresor kan alltså medges även om man inte får avdrag för ökade levnadskostnader.

Skatteverket anser att ensamstående kan få avdrag för hemresor endast så länge som den ensamstående har rätt till avdrag för ökade levnadskostnader, d.v.s. högst två år.

Personal i väpnad tjänst utomlands

Svensk personal i militär tjänst som arbetar för fredsbevarande verksamhet utomlands får inte avdrag för hemresor om arbetsgivaren har betalat dessa. Anledningen är att förmånen av hemresorna är skattefri (11 kap. 3 § IL).

Personal vid statlig myndighet utomlands

För utomlands stationerad personal vid en statlig myndighet är förmånen av fyra hemresor per kalenderår skattefri (11 kap. 21 § 4 IL). Avdrag medges därför inte för utgifterna för dessa resor.

Pendlingsstöd vid hemresor

Pendlingsbidrag kan lämnas för två hemresor i månaden till den som är arbetslös och som tar ett arbete som medför långa pendlingsresor. Bidraget är ett flyttningsbidrag som är skattefritt (11 kap. 27 § IL). Avdrag medges därför inte för den kostnad som bidraget är avsett att täcka.

Närståendepenning och vård av sjukt barn

Vid vård av bl.a. anhörig kan man under vissa omständigheter få närståendepenning. Denna är skattepliktig. Den kan dock inte jämställas med arbetsinkomst eftersom den utbetalas till någon som på eget initiativ vårdar en närstående. Kostnader som man har haft i samband med vården (t.ex. för hemresor) är därför personliga levnadskostnader som man inte får avdrag för.

Avdrag för hemresor medges inte heller om man vårdar sjukt barn hemma hos förälder som är bosatt på annan ort och får ersättning för detta av Försäkringskassan.

Hur stort avdrag får man?

Avdrag medges normalt för det billigaste sättet att resa (12 kap. 24 § andra stycket IL).

När den anställde har rest med flyg eller tåg (även första klass och snabbtåg) anser Skatteverket dock att han eller hon alltid ska medges avdrag för denna kostnad om villkoren för avdragsrätt för hemresor är uppfyllda. Detta gäller alltså även om flyg- respektive tågresan inte är det billigaste resealternativet och den anställde inte gör någon tidsvinst jämfört med att resa med andra kommunikationer. För flygresor medges avdrag endast med det billigaste alternativet på den aktuella flygsträckan vid resetillfället.

Godtagbara allmänna kommunikationer saknas

Avdrag för resa med egen bil medges med 18:50 kr per mil när godtagbara allmänna kommunikationer saknas (12 kap. 24 § tredje stycket IL).

Om den anställde gör hemresan med sin förmånsbil medges avdrag med 6:50 kr per mil för en dieselbil och med 9:50 kr per mil för övriga bilar. Detta gäller också om det är hans eller hennes sambo eller någon annan närstående som är skattskyldig för förmånsbilen. Även om förmånsbilen i princip bara används för hemresor medges ändå inte högre avdrag.

Avdrag medges dessutom med faktisk kostnad för väg-, bro- och färjeavgifter samt för trängselskatt.

Personer som är funktionshindrade medges inte högre avdrag. Den särskilda regel som finns för funktionshindrade om förhöjt avdrag för arbetsresor saknas för hemresor.

Bedömning om godtagbara allmänna kommunikationer finns

När man bedömer om det finns godtagbara allmänna kommunikationer bör hänsyn tas till om dessa passar den anställdes arbetstider så att vistelsetiden i bostaden blir meningsfull. Det har också betydelse om den anställdes bostad ligger avsides eller på sådant avstånd från tåg- eller busstation att han eller hon ändå måste använda bil för anslutningsresor.

Godtagbara allmänna kommunikationer finns men egen bil har använts

Om det finns godtagbara allmänna kommunikationer och den anställde ändå har använt egen bil medges avdrag med belopp som motsvarar kostnaden för en resa med buss eller med tåg i andra klass. Oftast är det billigast att resa med buss. Om sträckan är lång och resan med bussen innebär täta stopp och lång restid kan avdrag i stället medges för kostnaden för en resa med tåg i andra klass.

Årskort

Skatteverket anser att det är en skattepliktig förmån om en anställd har fått ett årskort för tåg eller flyg av sin arbetsgivare och får använda detta för både tjänsteresor och privata resor.

Den anställde får dock göra avdrag för de hemresor och arbetsresor som han eller hon har gjort. Avdrag medges med vad det hade kostat att köpa enkelbiljetter. Avdraget kan dock inte vara högre än förmånsvärdet för årskortet.

Förmånligast för den anställde är att först göra avdrag för hemresor, eftersom dessa saknar avdragsbegränsning, och därefter för arbetsresor.

Fria hemresor

Om arbetsgivaren har betalat hemresor för den anställde ska han eller hon redovisa värdet av hemresorna i sin inkomstdeklaration. Den anställde har sedan rätt till avdrag under samma förutsättningar som om han eller hon själv hade betalat resorna.

Tjänsteresa eller hemresa under pågående tjänsteresa?

Ibland kan det vara svårt att avgöra om en resa under en pågående tjänsteresa är en tjänsteresa eller en hemresa. Du kan läsa mera om detta på sidan Vad är en tjänsteresa?

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • HFD 2014 ref. 29 [1]

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

 • Avdrag för hemresor m.m. i samband med årskort [1]
 • Avdrag för hemresor med flyg eller tåg [1]
 • Avdrag för hemresor till familj [1]
 • Avdrag för ökade levnadskostnader och hemresor vid tillfälligt arbete och dubbel bosättning [1]
 • Hemresor eller arbetsresor? [1]
 • Hemresor eller resor för tillsyn av uthyrd bostad? [1]