OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Beslut om trängselskatt och tilläggsavgift kan omprövas, både på initiativ av den enskilde och på initiativ av Skatteverket. Det finns olika tidsfrister inom vilka ett beslut enligt LTS kan omprövas. En begäran om omprövning av ett beslut enligt LTS påverkar inte skyldigheten att betala den skatt eller avgift som begäran gäller.

Nytt: 2018-07-01

Den 1 juli trädde den nya förvaltningslagen i kraft. Länkarna till förvaltningslagen på sidan har ändrats och går nu till den nya lagen. I de fall paragrafnumret har ändrats i den nya lagen har även detta justerats. Begreppet ”omprövning” har i förekommande fall bytts ut mot begreppet ”ändring”. Texten har inte ändrats i övrigt. Se sidans tidigare lydelse.

Vilka beslut kan omprövas?

Beslut om trängselskatt och beslut om tilläggsavgift kan omprövas enligt LTS (15 a § första stycket LTS). Omprövning ska göras om den enskilde begär det eller om det finns andra skäl. Både den enskilde och Skatteverket kan alltså ta initiativ till en omprövning.

Observera att eftersom det inte går att överklaga Transportstyrelsens automatiserade beslut om trängselskatt och tilläggsavgift så ska ett överklagande av ett sådant beslut ses som en begäran om omprövning i de fall beslutet inte har omprövats av Skatteverket och inte heller är föremål för verkets omprövning.

Ett beslut om befrielse från skatteplikt enligt 6 § LTS anses som ett beslut om trängselskatt när det är fråga om omprövning på sökandes initiativ.

Ett beslut om anstånd med betalning av trängselskatt eller tilläggsavgift anses däremot inte vara ett beslut om trängselskatt eller tilläggsavgift och omprövas alltså inte enligt LTS. Detsamma gäller ett beslut om undantag från användningsförbud enligt 18 a § fjärde stycket LTS. För dessa beslut får bestämmelserna om ändring av beslut i FL tillämpas.

Observera att bestämmelserna om rättelse och ändring av beslut i 36-39 §§ FL inte ska tillämpas i fråga om Transportstyrelsens beslut enligt LTS (3 a § LTS).

Vilken tidsfrist gäller när Skatteverket initierar en omprövning?

När Skatteverket på eget initiativ omprövar ett beslut ska omprövningsbeslutet fattas senast 60 dagar efter dagen för det första beslutet som fattats i frågan (15 b § första stycket LTS). Fristen räknas alltså från och med dagen efter dagen för det först fattade beslutet.

Exempel 1

Transportstyrelsen fattade ett automatiserat beslut om trängselskatt den 16 november 2017. Sista dag för Skatteverket att fatta beslut om omprövning av frågan är den 15 januari 2018, d.v.s. 60 dagar efter det att det första beslutet fattades.

Exempel 2

Skatteverket fattade beslut om tilläggsavgift den 11 januari 2018. Sista dag för Skatteverket att fatta beslut om omprövning av frågan är den 12 mars 2018, d.v.s. 60 dagar efter att det första beslutet fattades.

Vilken tidsfrist gäller när den enskilde initierar en omprövning?

När den enskilde vill begära omprövning av ett beslut ska en begäran om omprövning ha kommit in till Skatteverket senast 60 dagar efter dagen för det första beslutet som fattats i frågan (15 b § andra stycket LTS). Fristen räknas alltså från och med dagen efter dagen för det först fattade beslutet.

Om Transportstyrelsen har beslutat om rättelse eller Skatteverket på eget initiativ har omprövat ett beslut, ska en begäran om omprövning av beslutet ha kommit in senast 60 dagar efter denna beslutsdag (15 b § andra stycket LTS).

En handling anses inkommen till myndigheten den dag den anländer till myndigheten eller kommer behörig tjänsteman till handa (22 § FL).

Exempel

Transportstyrelsen fattade ett automatiserat beslut om trängselskatt den 16 november 2017. Sista dagen för den enskilde att komma in med en begäran om omprövning av detta beslut är den 15 januari 2018, d.v.s. 60 dagar efter det att det första beslutet fattades.

Särskilt vid begäran om omprövning av ett beslut om tilläggsavgift

När Skatteverket på den enskildes begäran omprövar ett beslut om tilläggsavgift får verket samtidigt till den enskildes fördel ompröva det beskattningsbeslut som föregått avgiften. Detta även om tiden för att begära omprövning av beskattningsbeslutet har gått ut (15 b § tredje stycket LTS).

Bestämmelsen ger alltså Skatteverket förutsättningar att ändra ett felaktigt beskattningsbeslut till fördel för den enskilde, även om han eller hon endast begärt omprövning av ett efterföljande beslut om tilläggsavgift. Omprövningen av beskattningsbeslutet ska göras samtidigt som omprövningen av beslutet om tilläggsavgift (prop. 2007/08:52 s. 31).

Förbud mot omprövning när en fråga har prövats av allmän förvaltningsdomstol

Att en fråga har omprövats av Skatteverket och att inget nytt har tillkommit utgör inte hinder för en ny omprövning. Samma fråga kan alltså omprövas flera gånger inom den gällande tidsramen.

Om begäran om omprövning avser en fråga som har avgjorts av allmän förvaltningsdomstol eller är föremål för prövning i sådan domstol ska någon omprövning inte ske.

Observera att om en fråga om trängselskatt eller tilläggsavgift är avgjord genom ett lagakraftvunnet domstolsbeslut så kan någon omprövning inte heller göras på den grunden att avgörandet strider mot ett senare avgörande av Högsta förvaltningsdomstolen. En bestämmelse motsvarande den i exempelvis 4 kap. 3 § andra stycket VSL saknas i LTS.

Formella krav

Det finns inget krav på att en begäran om omprövning av ett beslut enligt LTS ska göras skriftligen. Vid en muntlig begäran om omprövning av ett beslut är det viktigt att noggranna anteckningar görs i ärendet, jfr 27 § FL.

Begäran om omprövning kan göras genom ombud. En person som uppger att han företräder någon annan ska i princip kunna styrka detta med en fullmakt. Myndigheten avgör i vilka fall en fullmakt ska begäras.

En begäran om omprövning påverkar inte skyldigheten att betala

En begäran om omprövning av ett beslut enligt LTS påverkar inte skyldigheten att betala den skatt eller avgift som begäran gäller (22 § LTS). Det innebär att även om den enskilde begär omprövning av ett beslut om trängselskatt så ska skatten betalas inom den tid som anges i beslutet.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2007/08:52 Nya regler om beslut och betalning avseende trängselskatt m.m. [1]