OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

Resekostnader i samband med tjänsteresor medges enligt schablon när man gör resan med egen bil, motorcykel eller mopedbil. I övriga fall medges avdrag med faktiska kostnader.

Resor med bil

När man kör bil i tjänsten medges avdrag med schablonbelopp. Avdragsschablonen gäller även för resor med bil i tjänsten som görs helt eller delvis utanför Sveriges gränser.

Av lagstiftningen eller förarbetena framgår inte närmare vilken typ av bilar som ska omfattas av avdragsschablonen, men Skatteverkets uppfattning är att det är personbilar. En personbil är en bil som är inrättad huvudsakligen för personbefordran, dock för högst åtta passagerare plus förare (2 § lag [2001:559] om vägtrafikdefinitioner).

Skatteverket anser att även husbil innefattas i begreppet personbil, vilket innebär att avdragsschablonen innefattar husbilar. Schablonbeloppen är olika för egen bil och förmånsbil.

Egen bil

Vid körning med egen bil i tjänsten medges avdrag med 18,50 kr per mil (12 kap. 5 § första stycket IL).

Med egen bil avses att en anställd kör en bil som inte arbetsgivaren tillhandahåller. Som egen bil räknas därför också bl.a. bil som den anställda har lånat, hyrt eller leasat. Beräkningen av avdraget bygger på antagandet att den anställda skulle ha haft bilen även om hen inte hade kört i tjänsten. Avdrag medges därför endast för den merkostnad som uppkommer på grund av tjänsteresan.

Exempel: lånar makens förmånsbil för tjänsteresor

Eva lånar sin makes bil för tjänsteresor. Makens bil är en förmånsbil. Eva har rätt till avdrag med 18,50 kr per mil eftersom bilen anses vara hennes egen; Evas arbetsgivare har ju inte tillhandahållit den. Det saknar betydelse att bilen är en förmånsbil för maken.

Förmånsbil

En anställd som använder sin förmånsbil för tjänsteresan får avdrag med 6,50 kr per mil för diesel och med 9,50 kr för övriga drivmedel (t.ex. bensin, etanol eller el) (prop. 1996/97:19 s. 68). Förutsättningen för avdrag är att den anställda har betalat samtliga drivmedelsutgifter för tjänsteresan (12 kap. 5 § andra stycket IL). Om arbetsgivaren betalar ut kostnadsersättning för tjänsteresorna med högre belopp, t.ex. med stöd av den anställdas tankningskvitton, ska överskjutande belopp behandlas som lön.

Avdrag för tjänsteresor medges inte en anställd med bilförmån som enbart delvis bekostar bilens drivmedel. Det kan t.ex. gälla den som har en laddhybridbil och själv bekostar laddning av el vid bostaden medan arbetsgivaren bekostar bensin till bilen eller laddning av el vid arbetsplatsen. Arbetsgivaren kan i sådant fall inte ersätta den anställde med någon skattefri milersättning för tjänstekörning, utan eventuell ersättning redovisas som lön.

Avdrag medges också med 6,50 kr respektive 9,50 kr när den anställda har endast delvis fri bil, t.ex. själv betalar för bilen via nettolöneavdrag.

Avdrag medges även med 6,50 kr respektive 9,50 kr när en anställd använder sin förmånsbil för tjänstekörning hos en annan arbetsgivare än den som har tillhandahållit förmånsbilen. Ett krav är att den anställda själv har betalat drivmedlet. Fritt drivmedel från arbetsgivaren, som tillhandahåller bilförmånen, jämställs med betalning för drivmedlet eftersom den anställda beskattas för drivmedelsförmån. Den anställda har därför rätt till avdrag med 6,50 kr respektive 9,50 kr. Något avdrag i övrigt bör inte medges.

Avdrag medges med 9,50 kr per mil för laddhybridbil som kan drivas med både el och diesel.

Motorcykel och mopedbil

Avdrag medges med 9 kr per mil för körning med motorcykel i tjänsten. Det är samma belopp som medges för arbetsresor (SKV A 2019:23).

Skatteverket anser att avdrag för tjänsteresor med mopedbil kan medges med belopp motsvarande schablonbeloppet för motorcykel.

Andra fordon

För andra fordon som typiskt sett används uteslutande i tjänsten medges avdrag med den del av fordonets totala faktiska kostnader (inklusive värdeminskningsavdrag) som avser tjänstekörningen. Det kan t.ex. vara buss, tung lastbil eller fiskebåt. Avdrag för värdeminskning medges eftersom dessa fordon är rena tjänstefordon.

Vid beräkning av de totala kostnaderna får man ta med viss värdeminskning. Värdeminskningsavdraget för egen bil beräknas enligt plan för helt år till 15 procent av anskaffningsvärdet om fordonet under året har körts högst 3 000 mil och till 20 procent om körsträckan har varit längre. Av värdeminskningsplanen ska framgå anskaffningsår och anskaffningsvärde för fordonet samt tidigare gjorda värdeminskningsavdrag.

En buss är en bil som är inrättad för befordran av fler än åtta personer utöver föraren, även om bilen dessutom är inrättad för annat ändamål. Lastbil är en bil som varken är personbil eller buss (2 § lag om vägtrafikdefinitioner).

När det gäller andra fordon som typiskt sett köps för privat användning medges däremot inte avdrag för värdeminskning, som t.ex. fritidsbåt och snöskoter. Avdrag medges med de faktiska kostnader (drivmedel, reparation och underhåll) som avser tjänsteresorna.

Merkostnader utöver schablonen

Avdragsschablonen avser att täcka alla kostnaderna för bilen. Dessa kostnader ökar när t.ex. passagerare, tung last eller släpvagn medförs. Enligt vissa bilersättningsavtal får anställda också särskild ersättning i dessa fall. Eftersom det är fråga om merkostnader som är direkt hänförliga till bilen får dessa anses ingå i avdragsschablonen. Något särskilt avdrag ska därför inte medges.

Egen släpvagn

Ett förslitningsavdrag kan medges med skäligt belopp om den anställda har använt egen släpvagn under tjänsteresor. Kostnaden för den egna släpvagnen bedöms separat från bilen.

Parkeringsavgifter

Avdrag medges för parkeringsavgifter som den anställda har haft under tjänsteresan om hen kan göra sannolikt storleken av avgifterna och att de har samband med tjänstekörningen.

Trängselskatt

Avdrag medges med den faktiska kostnaden för den trängselskatt som har uppkommit det år då den anställda har gjort tjänsteresan. Detta gäller även om hen har betalat trängselskatten först året därpå.

För närvarande är den maximala trängselskatten per dygn och bil i Stockholm 135 kronor och i Göteborg 60 kronor. När en anställd samma dygn har gjort tjänsteresor, arbetsresor och andra privata resor i sådan omfattning att den maximala trängselskatten per dygn och bil har uppnåtts anser Skatteverket att betalning för trängselskatt i första hand hör till tjänsteresorna, i andra hand till arbetsresorna och sist till andra privata resor.

Exempel: avdrag för trängselskatt när det maximala beloppet per dygn och bil har betalats

Felix har under ett dygn gjort körningar som medfört följande trängselskatter:

2 tjänsteresor taxa 45 kr = 90 kr

2 arbetsresor taxa 30 kr = 60 kr

2 övriga privata resor taxa 15 kr = 30 kr

Resor har således gjorts i Stockholm till ett sammanlagt värde av 180 kr. Maxbeloppet 135 kr har betalats. Det innebär att avdrag medges i första hand för tjänsteresor, 90 kr, och i andra hand för arbetsresor, 60 kr. Eftersom den anställda endast betalat maximibeloppet, 135 kr, för resorna blir avdraget för arbetsresor 45 kr (135 kr – 90 kr).

Utredning om körda mil

Skatteverket har alltid rätt att begära in utredning om antalet körda mil i tjänsten. Den anställda ska kunna styrka körsträckan med t.ex. reseräkningar eller en löpande förd körjournal.

Om hen inte kan visa tjänstekörningens omfattning ska avdrag medges med ett efter omständigheterna skäligt belopp.

Resor mellan ett tillfälligt boende och en tillfällig arbetsplats

Skatteverket anser att avdrag ska göras enligt reglerna för tjänsteresor när en anställd i samband med en tjänsteresa har utgifter för resor mellan en tillfällig bostad på arbetsorten och den tillfälliga arbetsplatsen.

Politikers resor

Uppdraget att vara riksdagsledamot omfattar inte bara arbetet i riksdagen utan även arbetet i den egna valkretsen. En riksdagsledamot har därför rätt att få avdrag för kostnaderna för alla resor som hen gör i tjänsten (RÅ 1986 ref. 130 I och II).

Denna avdragsrätt gäller även för landstingsledamot och kommunal förtroendeman (RÅ 1989 ref. 98).

Allmänna kommunikationer och taxi

Avdrag för utgifter för allmänna kommunikationer och taxi vid tjänsteresa medges med faktiska kostnader.

Tjänsteresa med eget periodkort

Skatteverket anser att ett privat köpt periodkort i första hand normalt är köpt för privata resor. Det kan vara t.ex. årskort på SJ, lokala eller regionala periodkort. Avdrag för enstaka tjänsteresor med dessa kort bör inte medges eftersom den anställda inte har haft några merutgifter för tjänsteresan.

En anställd kan dock få göra avdrag för tjänsteresor med utgiften för ett periodkort, t.ex. ett månads- eller årskort, om hen kan visa att tjänsteresorna har varit så många att det varit motiverat att köpa ett periodkort. Detta kan exempelvis gälla en person som arbetar på frilansbasis och som saknar en arbetsgivare i vanlig mening.

Även anställda som har sitt tjänsteställe i bostaden kan få göra avdrag för tjänsteresor för ett privat periodkort. Anställda som har sitt tjänsteställe i bostaden har normalt inte några kostnader för arbetsresor. Anställda som i de fallen betalar ett periodkort själv kan få avdrag för de tjänsteresor som hen gör. Kostnaden för periodkortet kan då proportioneras schablonmässigt och att en månad består av 20 arbetsdagar. En anställd som själv har betalat ett periodkort, ett månadskort för 500 kr, och gör tjänsteresor fem dagar under en månad kan få avdrag med 125 kr (5x500/20).

Läs mer om periodkort som förmån. drivas med både el och diesel.

Tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort i högst en månad

Från och med 1 januari 2022 medges avdrag för resekostnader på samma sätt som för tjänsteresa vid tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort i högst en månad.

Referenser på sidan

Allmänna råd

 • Skatteverkets allmänna råd om avdrag för utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2020 [1]

Domar & beslut

 • RÅ 1986 ref. 130 I och II [1]
 • RÅ 1989 ref. 98 [1]

Lagar & förordningar

 • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]
 • Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner [1] [2]

Propositioner

 • Proposition 1996/97:19 Beskattning av bilförmån, m.m. [1]

Ställningstaganden

 • Avdrag för hemresor m.m. i samband med årskort [1]
 • Avdrag för resor mellan tillfällig bostad och arbetsplats i samband med tjänsteresa [1]
 • Avdrag för tjänsteresor med husbil [1]
 • Avdrag för tjänsteresor och arbetsresor med mopedbil [1]
 • Avdrag under tjänst för trängselskatt [1]