OBS: Detta är utgåva 2023.14. Visa senaste utgåvan.

Syftet med uppgiftslämnande om inkomster från digitala plattformar är att plattformsoperatörer ska lämna uppgifter om säljare och uthyrare på plattformarna och vilka inkomster de fått av den verksamheten. Uppgifterna ska främst användas för automatiskt informationsutbyte med andra EU-länder. Uppgifterna kan även användas av Skatteverket som underlag för skattekontroll.

Gemensamma EU-regler för plattformsoperatörers rapportering av säljare

Reglerna bygger på rådets direktiv (EU) 2021/514 av den 22 mars 2021 om ändring av direktiv 2011/16/EU, vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning (DAC 7). DAC 7 är den sjätte ändringen av direktiv 2011/16/EU och innebär att det införs gemensamma EU-regler om rapportering av upplysningar om säljare och uthyrare och vilka inkomster de fått genom försäljning och uthyrning via digitala plattformar. DAC 7 innehåller även regler om ett automatiskt utbyte av upplysningarna mellan behöriga myndigheter i medlemsstaterna. Vissa uppgifter ska även Europeiska kommissionen underrättas om (prop. 2022/23:6 s. 1).

Behörig myndighet är den myndighet i ett medlemsland som har utsetts som sådan av medlemslandet eller ett centralt kontaktkontor, ett kontaktorgan eller en behörig tjänsteman som agerar på det sätt som avses i direktiv 2011/16/EU. I Sverige är Skatteverket behörig myndighet (4 § LASEU).

Om en plattformsoperatör som har hemvist utanför EU bedriver verksamhet med anknytning till EU måste operatören registrera sig i en medlemsstat i EU, exempelvis Sverige, och lämna uppgifter till den behöriga myndigheten i det landet.

I DAC 7 finns även bestämmelser som syftar till att ytterligare förbättra det redan väl fungerande administrativa samarbetet mellan medlemsstaterna. Exempelvis införs en ny form av revision som kan utföras gemensamt mellan myndigheter i olika medlemsstater, s.k. gemensamma revisioner. Ytterligare förändringar som DAC 7 medför är exempelvis att det befintliga automatiska informationsutbytet inom unionen utvidgas till att även omfatta royaltyer. Det är även möjligt för Skatteverket att stoppa utbyte av information med länder där en uppgiftsincident inträffat, till exempel vid en dataläcka.

Vad innebär DAC 7?

Bestämmelserna i DAC 7 innebär en skyldighet för medlemsländerna att automatiskt utbyta upplysningar om rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer och rapporteringspliktiga säljare. Rapporteringsskyldigheten omfattar både gränsöverskridande och icke gränsöverskridande verksamhet (prop. 2022/23:6 s. 75). Uppgifterna som avser personer med hemvist i ett annat land ska sedan överföras av Skatteverket till berörda EU-länder. Upplysningarna som utbyts ska bland annat ge skattemyndigheterna i de olika länderna möjlighet att lägga uppgifterna till grund för beskattningen av enskilda personer.

En rapporteringsskyldig plattformsoperatör med anknytning till Sverige ska årligen lämna uppgifter om alla rapporteringspliktiga säljare. Det innebär att en rapporteringsskyldig plattformsoperatör ska identifiera vilka säljare som är rapporteringspliktiga, d.v.s. genomföra en kundkännedomsprocess. Berörda verksamheter som uppgifter ska lämnas för är försäljning av varor, tjänster och uthyrning av fast egendom och transportmedel.

Svensk lagstiftning med anledning av DAC 7

För att DAC 7 ska bli tillämpligt i svensk rätt krävs att det införs en skyldighet för rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer att lämna uppgifter till Skatteverket om bl.a. rapporteringspliktiga säljare och vilka inkomster de haft. Det krävs även att det införs en skyldighet för Skatteverket att automatiskt utbyta uppgifter om dessa rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer och rapporteringspliktiga säljare med de behöriga myndigheterna i de andra medlemsstaterna.

Utöver direktivet införs även OECD:s motsvarande modellregler för rapportering av plattformsoperatörer avseende säljare i delnings och gigekonomin (DPI MR) som ska tillämpas vid informationsutbyte mellan Sverige och tredjeländer avseende samma typ av uppgifter, förutsatt att det finns ett avtal mellan Sverige och ett land utanför EU. Reglerna i DAC 7 och DPI MR överensstämmer i stort sett med varandra men det finns vissa skillnader. Regeringen har därför valt att införa dessa regler gemensamt i svensk lagstiftning.

Nytt: 2023-06-01

OECD har utarbetat kommentarer till modellreglerna (DPI MR) där innebörden av bestämmelserna preciseras. Den svenska lagstiftningen ska därför tolkas i enlighet med OCED:s modellregler, så länge någon annan avsikt inte framgår av den svenska lagstiftningen eller förarbetena. OECD har dessutom gett ut modellregler för rapportering av plattformsoperatörer, ramverk för informationsutbyte och valfri modul för försäljning av varor som kan bli aktuella att beakta vid tolkningen av den svenska lagstiftningen.

I lagstiftningen används begreppet ”stater eller jurisdiktioner” eftersom den är anpassad till att omfatta områden som normalt inte betecknas som egna stater. På sidorna om utbyte av uppgifter om inkomster från digitala plattformar (DAC 7) används ”land” när regelverket beskrivs.

Följande lagar och förordningar införts:

Följande ändringar har bl.a. införts:

De nya lagarna och förordningarna samt förändringarna i befintlig lagstiftning träder i kraft den 1 januari 2023. Bestämmelserna om gemensamma revisioner träder dock i kraft först den 1 januari 2024.

Automatiskt utbyte av upplysningar

Den lag (LAUP) som reglera det automatiska utbytet av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar kommer inte enbart gälla utbytet enligt DAC 7 utan även utbytet enligt gällande avtal mellan Sverige och ett land utanför EU (DPI MR).

Begreppet rapporteringspliktig jurisdiktion har därför betydelse för med vilka länder som upplysningar ska utbytas med. Med en rapporteringspliktig jurisdiktion avses antigen

 • ett land inom EU, eller
 • ett land utanför EU med vilken Sverige har ett gällande avtal mellan behöriga myndigheter om automatiskt utbyte av upplysningar om inkomster som erhållits genom digitala plattformar och landet har identifierats som en rapporteringspliktig jurisdiktion i en lista som publicerats av det koordineringsorgan som avses i artikel 24.3 i bilaga 1 till lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden. (3 § tredje stycket LAUP)

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Förordning (2012:848) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning [1]
 • Förordning (2022:1692) om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet [1]
 • Förordning (2022:1693) om automatiskt utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar [1]
 • Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden [1]
 • Lag (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning [1] [2]
 • Lag (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton [1]
 • Lag (2017:182) om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet [1]
 • Lag (2022:1681) om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet [1]
 • Lag (2022:1682) om automatiskt utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar [1] [2]
 • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) [1]
 • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]

Propositioner

 • Proposition 2022/23:6 Rapportering och utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar och vissa andra ändringar i Eu:s direktiv om administrativt samarbete på direktskatteområdet [1] [2]

Övrigt

 • Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy Published 3 July 2020 [1] [2]
 • OECD:s modellregler DPI MR [1]