OBS: Detta är utgåva 2023.14. Visa senaste utgåvan.

En plattformsoperatör kan vara rapporteringsskyldig på olika grunder, exempelvis baserat på skatterättslig hemvist i Sverige. I vissa fall kan en plattformsoperatör vara undantagen från rapporteringsskyldighet. Det finns flera begrepp som har betydelse för om en plattformsoperatör är rapporteringsskyldig.

Grunder för rapporteringsskyldighet

I 2 kap. 2 och 3 §§ POL finns definitionen av begreppet rapporteringsskyldig plattformsoperatör. Som en grundläggande förutsättning anges att plattformsoperatören inte ska vara en undantagen plattformsoperatör, se nedan. En plattformsoperatör kan vara rapporteringsskyldig på grund av

 • plattformsoperatörens inregistrering, hemvist, ledning och fasta driftställe
 • säljarens verksamhet.

Rapporteringsskyldighet på grund av plattformsoperatörens inregistrering, hemvist, ledning och fasta driftställe

Plattformsoperatören är rapporteringsskyldig om den har skatterättslig hemvist i Sverige (2 kap. 2 § första stycket 1 POL).

En plattformsoperatör är enligt 2 kap. 2 § andra stycket 2 POL rapporteringsskyldig även om den inte har skatterättslig hemvist i någon stat eller jurisdiktion, men

Med att en plattformsoperatör är inregistrerad i en medlemsstat i EU menas att den är skapad där, genom registrering i enlighet med medlemsstatens nationella associationsrättsliga regler. Svenska aktiebolag och svenska handelsbolag bildade i Sverige enligt svensk associationsrätt anses exempelvis inregistrerade i Sverige i detta sammanhang. Att ett bolag som är skapat utanför EU har registrerats för mervärdesskatt i en medlemsstat innebär exempelvis inte att det är inregistrerat i en medlemsstat på det sätt som avses här. Både platsen för företagsledning och platsen för den faktiska företagsledningen i Sverige kan medföra rapporteringsskyldighet i Sverige (2 kap. 2 § första stycket 2 b POL). Med faktisk företagsledning menas verklig ledning (prop. 2022/23:6 s. 219).

Företagsledningen bör enligt förarbetena rimligen ofta finnas på den plats där företaget har sitt huvudkontor eller säte, d.v.s. där styrelsen normalt sammanträder och fattar beslut samt den verkställande direktören i huvudsak arbetar. Det kan då finnas fall då den verkliga ledningen finns på en annan plats. Så skulle t.ex. kunna vara fallet om företagets styrelse under en period sammanträder och fattar beslut på en annan plats än den där detta normalt sker. Då kan även den andra platsen vara att betrakta som en plats för företagsledningen eftersom det kan tänkas innebära att platsen för den verkliga ledningen finns där. Frågan om var den verkliga ledningen finns måste dock avgöras utifrån samtliga omständigheter i det specifika fallet. (prop. 2022/23:6 s. 219)

En plattformsoperatör som uppfyller kriterierna enligt 2 kap. 2 § första stycket POL i både Sverige och en annan medlemsstat i EU är en rapporteringsskyldig plattformsoperatör om den väljer att fullgöra rapporteringskraven för rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer enligt DAC 7 i Sverige i stället för i en annan medlemsstat (2 kap. 2 § andra stycket POL). Om en sådan plattformsoperatör väljer att fullgöra uppgiftsskyldigheten i en annan medlemsstat är den inte en rapporteringsskyldig plattformsoperatör (prop. 2022/23:6 s. 218–219).

Rapporteringsskyldighet på grund av säljarens verksamhet

En plattformsoperatör som inte är undantagen är, enligt 2 kap 3 § första stycket POL, rapporteringsskyldig om den förmedlar berörd verksamhet där en eller flera rapporteringspliktiga säljare har hemvist i en medlemsstat i EU eller förmedlar en berörd verksamhet som innefattar uthyrning av fast egendom som är belägen i en medlemsstat i EU och plattformsoperatören inte

 • har skatterättslig hemvist i en medlemsstat i EU
 • är inregistrerad i en medlemsstat i EU
 • har sin plats för företagsledning eller faktiska företagsledning i en medlemsstat i EU,
 • har ett fast driftställe i en medlemsstat i EU
 • är en kvalificerad plattformsoperatör utanför EU.

Denna rapporteringsskyldighet grundar sig alltså på säljarnas verksamhet och inte på plattformsoperatörens anknytning till EU eller Sverige.

Med att en plattformsoperatör inte är inregistrerad i en medlemsstat i EU menas att den inte är skapad där, genom registrering i enlighet med medlemsstatens nationella associationsrättsliga regler. Svenska aktiebolag och svenska handelsbolag bildade i Sverige enligt svensk associationsrätt anses exempelvis inregistrerade i Sverige i detta sammanhang. Att ett bolag som är skapat utanför EU har registrerats för mervärdesskatt i en medlemsstat innebär exempelvis inte att det är inregistrerat i en medlemsstat på det sätt som avses här (prop. 2022/23:6 s. 220). En plattformsoperatör som är rapporteringsskyldig på grund av att den förmedlar berörd verksamhet där en eller flera rapporteringspliktiga säljare har hemvist i Sverige eller förmedlar en berörd verksamhet som innefattar uthyrning av fast egendom som är belägen i Sverige, är en rapporteringsskyldig plattformsoperatör om den inte registrerar sig och lämnar uppgifter i någon annan medlemsstat i EU (2 kap. 3 § andra stycket POL och prop. 2022/23:6 s. 219–220).

Kvalificerad plattformsoperatör utanför EU

En plattformsoperatör är enligt 2 kap. 7 § POL en kvalificerad plattformsoperatör utanför EU om den berörda verksamhet som plattformsoperatören förmedlar endast består av kvalificerad berörd verksamhet och

 • plattformsoperatören har skatterättslig hemvist i en kvalificerad jurisdiktion utanför EU, eller
 • plattformsoperatören
  • är registrerad i enlighet med lagstiftningen i en kvalificerad jurisdiktion utanför EU, eller
  • har sin plats för företagsledning eller faktiska företagsledning i en kvalificerad jurisdiktion utanför EU.

Som en grundläggande förutsättning, utöver villkoren i punkterna ovan, måste det röra sig om en plattformsoperatör som endast förmedlar kvalificerad berörd verksamhet. Detta innebär att all berörd verksamhet som plattformsoperatören förmedlar ska vara kvalificerad berörd verksamhet för att plattformsoperatören ska kunna ses som en kvalificerad plattformsoperatör utanför EU. Om plattformsoperatören även förmedlar verksamhet som inte är berörd verksamhet, t.ex. gräsrotsfinansiering, behöver den verksamheten dock inte vara kvalificerad berörd verksamhet (prop. 2022/23:6 s. 222).

Med kvalificerad berörd verksamhet menas en berörd verksamhet som omfattas av automatiskt utbyte av upplysningar enligt ett gällande kvalificerande avtal mellan behöriga myndigheter (2 kap. 11 § POL).

Kvalificerad jurisdiktion utanför EU

Med kvalificerad jurisdiktion utanför EU avses enligt 2 kap. 8 § POL en stat eller jurisdiktion utanför EU som har ett gällande kvalificerande avtal mellan behöriga myndigheter med de behöriga myndigheterna i samtliga medlemsstater som identifieras som rapporteringspliktiga jurisdiktioner enligt en förteckning som offentliggörs av den staten eller jurisdiktionen. Begreppet rapporteringspliktiga jurisdiktioner syftar inte på den svenska definitionen, utan andra länders förteckningar. Med jurisdiktion avses en stat eller en jurisdiktion som inte har status som en självständig stat, till exempel Bonaire, Sint Eustatius och Saba (prop. 2022/23:6 s. 223).

Kvalificerande avtal mellan behöriga myndigheter

För att utgöra ett gällande kvalificerande avtal mellan behöriga myndigheter gäller den grundläggande förutsättningen att det rör sig om ett avtal mellan behöriga myndigheter i en medlemsstat och en jurisdiktion utanför unionen (2 kap. 9 § POL).

Avtalet måste också kräva automatiskt utbyte av upplysningar som är likvärdiga med dem som anges i avsnitt III. B i bilaga V till DAC 7 (2 kap. 9 § 1 POL). Denna likvärdighet ska också ha bekräftats i en genomförandeakt i enlighet med artikel 8ac.7 i DAC (prop. 2022/23:6 s. 223).

Undantagen plattformsoperatör

En undantagen plattformsoperatör är en plattformsoperatör som, på förhand och årligen, på ett tillfredsställande sätt visar att plattformens hela företagsmodell är sådan att den inte har rapporteringspliktiga säljare (2 kap. 6 § POL).

En plattformsoperatör är inte undantagen genom att visa att affärsmodellen innebär att säljare på plattformen inte kan göra vinst (prop. 2022/23:6 s. 222).

En plattformsoperatör som kan visa att företagsmodellen är sådan att den inte har rapporteringspliktiga säljare kan enligt 5 kap. 1§ POL ansöka om undantag från rapporteringsskyldighet för plattformsoperatörer under en viss rapporteringspliktig period.

Andra begrepp som har betydelse för rapporteringsskyldigheten

Det finns flera begrepp som har betydelse för om en plattformsoperatör är rapporteringsskyldig.

Plattform

En plattform gör det möjligt för säljare att vara direkt eller indirekt anslutna till andra användare för att bedriva berörd verksamhet (2 kap. 4 § första stycket POL). Det som avses med begreppet plattform är programvara som tagits fram för att göra det möjligt att förmedla försäljning av berörd verksamhet mellan fristående parter. Det omfattar all programvara såsom en webbplats, del av en webbplats eller applikationer inklusive mobila applikationer. Det omfattar också arrangemang för inkassering och betalning av ersättning för berörd verksamhet (prop. 2022/23:6 s. 220).

En programvara är enligt 2 kap 4 § andra stycket  POL inte en plattform om den, utan någon ytterligare åtgärd för att tillhandahålla berörda verksamheter, endast hanterar betalningar i samband med berörd verksamhet eller bara används för att publicera annonser om berörda verksamheter. Inte heller omfattas programvara som enbart omdirigerar eller för över användare till en plattform av begreppet plattform. Detta innebär att en plattform som gör det möjligt att förmedla försäljning av berörd verksamhet omfattas även om den inkluderar ett arrangemang för betalning. En programvara som endast hanterar betalningar i samband med berörd verksamhet omfattas däremot inte (prop. 2022/23:6 s. 221).

Med förmedling menas att ingå avtal med säljare i syfte att göra en plattform tillgänglig som gör det möjligt för säljaren att vara ansluten till andra användare för att bedriva berörd verksamhet (prop. 2022/23:6 s. 220 och 222).

En plattform kan också omfatta aktiviteter där ersättningar som hämtas in från användare sedan förs över, helt eller delvis, till säljaren. Det spelar ingen roll om det sker före eller efter att säljaren utfört sin del av avtalet genom applikationen eller en annan teknologisk lösning (prop. 2022/23:6 s. 221).

Ett företag som endast skickar ut erbjudanden från säljare i pappersformat omfattas enligt förarbetena inte eftersom begreppet plattform förutsätter att säljaren använder en applikation eller annan teknologisk lösning för att erbjuda berörd verksamhet.

Plattformsoperatör

En plattformsoperatör är en enhet som ingår avtal med säljare för att göra hela eller delar av plattformen tillgänglig för dessa säljare (2 kap 5 § POL).

En plattformsoperatör ingår avtal med säljare för att dessa via plattformen ska kunna vara ansluten till andra användare och bedriva berörd verksamhet i förhållande till dem. Plattformsoperatören förmedlar alltså försäljning av berörd verksamhet mellan parter som är fristående från varandra och som också är fristående från plattformsoperatören.

Om den enda säljaren eller köparen på plattformen är operatören själv så är denna inte en plattformsoperatör. Detsamma gäller när en operatör endast säljer eller hyr ut egna varor, säljer egna tjänster eller hyr ut egen egendom. Operatören är då inte en plattformsoperatör som omfattas av POL (prop. 2022/23:6 s. 221).

Enhet

Med enhet menas en juridisk person eller en annan juridisk konstruktion, såsom ett bolag, ett partnerskap, en trust eller en stiftelse (2 kap. 18 § POL). Definitionen motsvarar enligt förarbetena den som gäller för rapporteringsskyldigt finansiellt institut enligt DAC 2 och som har genomförts i 2 kap. 22 § lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton.

Handelsbolag och kommanditbolag innefattas också i definitionen eftersom de är juridiska personer. Även utländska motsvarigheter omfattas av definitionen. Truster omfattas av begreppet även om de inte är juridiska personer.

Fysiska personer är inte enheter (prop. 2022/23:6 s. 230).

Nytt: 2023-04-13

Att fysiska personer inte är enheter innebär bland annat att en plattformsoperatör som bedriver sin verksamhet som en enskild firma inte är en rapporteringsskyldig plattformsoperatör. Plattformsoperatören ska då inte heller göra någon anmälan till Skatteverket.

Myndighetsenhet

Med myndighetsenhet avses, enligt 2 kap. 22 § första stycket POL, en enhet som är något av följande:

 • en medlemsstat eller annan stat eller jurisdiktion, eller dess regering
 • ett subnationellt politiskt förvaltningsområde i en medlemsstat eller i en annan stat eller jurisdiktion
 • en myndighet eller ett organ som helt ägs av en eller flera sådana enheter som avses i punkterna ovan.

Med myndighetsenhet menas exempelvis aktiebolag som till fullo ägs av en stat eller kommun (prop. 2022/23:6 s. 232).

Ett subnationellt politiskt förvaltningsområde omfattar delstater, provinser, län, regioner och kommuner (2 kap. 22 § andra stycket POL).

Närstående enhet

Med närstående enhet menas, enligt 2 kap. 23 § POL, en enhet som uppfyller något av följande villkor:

 • kontrollerar den andra enheten
 • kontrolleras av den andra enheten
 • står under gemensam kontroll tillsammans med den andra enheten.

Med kontroll menas direkt eller indirekt innehav av mer än 50 procent av rösterna och värdet i en enhet.

Vid ett indirekt innehav ska bedömningen av om villkoren om kontroll är uppfyllda göras genom att andelarna på respektive nivå multipliceras med varandra. En person som innehar mer än 50 procent av rösterna på en nivå ska anses inneha 100 procent av rösterna på den nivån.

Plattformsoperatörens hemvist

En plattformsoperatör ska enligt 2 kap. 20 § första stycket POL anses ha hemvist i en stat eller jurisdiktion där den har skatterättslig hemvist i enlighet med den statens eller jurisdiktionens lagstiftning. Det spelar inte någon roll om plattformsoperatören också har hemvist i den staten eller jurisdiktionen enligt ett skatteavtal. För svenskt vidkommande har en person skatterättslig hemvist i Sverige om personen är obegränsat skattskyldig.

Läs om säljarens hemvist under Identifiering av rapporteringspliktiga säljare (plattformsoperatörers kundkännedom) - Säljarens skatterättsliga hemvist.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner