OBS: Detta är utgåva 2023.14. Visa senaste utgåvan.

Med säljare menas en användare av en plattform som är registrerad på plattformen och som utför en berörd verksamhet. För att omfattas av rapporteringsplikten ska säljaren dels vara aktiv under den rapporteringspliktiga perioden, dels inte vara en undantagen säljare. Säljare kan vara undantagna från rapporteringsplikten på olika grunder.

Vad menas med säljare?

Med säljare menas en användare av en plattform som vid något tillfälle under den rapporteringspliktiga perioden är registrerad på plattformen och utför en berörd verksamhet (2 kap. 15 § POL).

Med rapporteringspliktig period menas det kalenderår som kontrolluppgift ska lämnas för enligt 22 c kap. SFL (2 kap. 25 § POL).

Begreppet registrerad ska tolkas i en vid mening och innefattar situationer där användaren har skapat en profil eller ett konto på plattformen och ingått avtal med plattformsoperatören. En säljare kan vara antingen en fysisk person eller en enhet (prop. 2022/23:6 s. 228).

Säljare är rapporteringspliktiga om de är aktiva och inte definieras som undantagna

Med rapporteringspliktig säljare menas en aktiv säljare som inte är en undantagen säljare (2 kap. 14 § POL).

Säljaren ska vara aktiv

Med aktiv säljare avses, enligt 2 kap. 16 § POL, en säljare som under den rapporteringspliktiga perioden

Det är kopplingen till den berörda verksamheten som är avgörande för bestämmelsen. En säljare som inte tillhandahåller eller får betalt för berörd verksamhet är därför inte aktiv, även om säljaren skulle få betalt för någonting annat än berörd verksamhet (prop. 2022/23:6 s. 229).

Exempel: en säljare utför en tjänst ett år och får betalt ett annat

En säljare utför en tjänst i december år 0 och får betalt för detta i januari år 1. Säljaren är då en aktiv säljare både år 0 och år 1 – år 0 för att ha tillhandahållit en tjänst och år 1 för att ha fått betalt för tjänsten (prop. 2022/23:6 s. 229).

Säljaren ska inte vara undantagen från rapporteringsplikt

Följande säljare är enligt 2 kap. 17 § POL undantagna säljare

  1. myndighetsenheter
  2. enheter vars andelar är föremål för regelmässig handel på en etablerad värdepappersmarknad eller en närstående enhet till en sådan enhet
  3. enheter för vilka plattformsoperatören har förmedlat uthyrningar av fast egendom avseende samma förtecknade egendom under den rapporteringspliktiga perioden och antalet uthyrningar är fler än 2 000
  4. säljare för vilka plattformsoperatören har förmedlat försäljning av varor vid färre än 30 tillfällen och för vilken den totala ersättning som betalats ut eller tillgodoräknats inte överstigit 2 000 euro, under den rapporteringspliktiga perioden.

Bestämmelsen i punkt 3 syftar till att undanta stora kommersiella säljare som tillhandahåller hotellrum, stugor eller andra fasta egendomsenheter om de är belägna på samma adress, innehas av samma ägare och bjuds ut till uthyrning på en plattform av samma säljare. Med fler än 2 000 uthyrningar avses fler än 2 000 olika bokningar. Om flera dagars uthyrning ingår i en och samma bokning ska därför detta räknas som en uthyrning. (prop. 2022/23:6 s. 229)

Bestämmelsen i punkt 4 avser till exempel fysiska personer som säljer personlig egendom i begränsad utsträckning. Med 30 tillfällen avses 30 olika transaktioner. Om flera varor ingår i en och samma transaktion ska därför detta räknas som ett tillfälle. För att undantaget ska vara tillämpligt får inte heller totalbeloppet överstiga 2 000 euro för samtliga transaktioner under den rapporteringspliktiga perioden. Vad som ingår i beloppet utgår från begreppet ersättning. Det innebär att exempelvis mervärdesskatt inte innefattas i beloppet 2 000 euro (prop. 2022/23:6 s. 229 f.).

Förtecknad egendom

Begreppet förtecknad egendom har endast betydelse för att avgöra om en säljare är undantagen från rapporteringsplikt enligt 2 kap. 17 § 3 POL (uthyrning av fast egendom).

Av 2 kap. 19 § POL framgår att begreppet förtecknad egendom avser alla fasta egendomsenheter som

  1. är belägna på samma adress
  2. innehas av en och samma ägare
  3. bjuds ut till uthyrning på en plattform av samma säljare.

Samtliga tre villkor måste vara uppfyllda för att egendomen ska räknas som en förtecknad egendom.

Enligt punkten 2 ska alla fasta egendomsenheter innehas av en och samma ägare. Fast egendom som ägs direkt av flera fysiska personer eller enheter omfattas därför inte. Däremot omfattas situationer där den fasta egendomen ägs indirekt av flera ägare t.ex. genom ett mellanliggande bolag som i sin tur är ensam ägare av egendomen.

Enligt punkten 3 ska alla fasta egendomsenheter bjudas ut till uthyrning på plattformen av en och samma säljare. Den person som hyr ut egendomen behöver inte nödvändigtvis vara samma person eller enhet som den som äger den förtecknade egendomen.

Begreppet fast egendomsenhet har endast betydelse för definitionen av begreppet förtecknad egendom och har inget med begreppet enhet (i 2 kap. 18 § POL) att göra. En fast egendomsenhet kan vara en eller flera fastigheter, eller en eller flera delar av en eller flera fastigheter, som är lämpade att hyras ut som en sammanhängande del. Det kan exempelvis vara hotellrum eller stugor i en stugby. En förtecknad egendom kan således bestå av många fasta egendomsenheter såsom hotellrum eller stugor. (prop. 2022/23:6 s. 230 f)

För säljare som bedriver berörd verksamhet genom att hyra ut fast egendom ska förfarandet för kundkännedom genomföras enligt 6 kap. 7 § POL.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2022/23:6 Rapportering och utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar och vissa andra ändringar i Eu:s direktiv om administrativt samarbete på direktskatteområdet [1] [2] [3] [4] [5] [6]