OBS: Detta är utgåva 2023.14. Visa senaste utgåvan.

En plattformsoperatör utanför EU ska registrera sig hos en behörig myndighet i EU om den förmedlar verksamhet där säljarna har hemvist i EU. Detsamma gäller om verksamheten innefattar uthyrning av fast egendom som är belägen i EU.

En rapporteringsskyldig plattformsoperatör med anknytning till Sverige ska anmäla det till Skatteverket. En plattformsoperatör kan ansöka om att vara en undantagen plattformsoperatör hos Skatteverket.

Plattformsoperatörer med hemvist utanför EU kan i vissa fall vara rapporteringsskyldiga

En plattformsoperatör som har hemvist utanför EU är en rapporteringsskyldig plattformsoperatör om den gör något av följande:

 • förmedlar en berörd verksamhet där en eller flera rapporteringspliktiga säljare har hemvist i EU
 • förmedlar en berörd verksamhet som innefattar uthyrning av fast egendom som är belägen i en medlemsstat i EU.

Rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer med hemvist utanför EU ska ansöka om registrering

En rapporteringsskyldig plattformsoperatör som inte har anknytning till EU ska ansöka om registrering hos en behörig myndighet i en medlemsstat i EU när den inleder sin verksamhet som plattformsoperatör. I Sverige är Skatteverket behörig myndighet (4 kap. 1 och 2 §§ POL). Plattformsoperatören ska registrera sig hos Skatteverket om den inte registrerar sig och lämnar uppgifter i någon annan medlemsstat i EU (4 kap. 2 § andra stycket POL).

Undantag om anknytning finns till EU

En rapporteringsskyldig plattformsoperatör är undantagen från registreringsskyldigheten om den har anknytning till EU på något av följande sätt (2 kap. 3 § första stycket och 4 kap. 1 § POL):

 • den har skatterättslig hemvist i en medlemsstat i EU
 • den är inregistrerad i en medlemsstat i EU
 • den har sin plats för företagsledning eller faktiska företagsledning i en medlemsstat i EU
 • den har ett fast driftställe i en medlemsstat i EU
 • den är en kvalificerad plattformsoperatör utanför EU.

Den rapporteringsskyldiga plattformsoperatör som har hemvist utanför EU men som uppfyller någon av de nämnda anknytningarna i Sverige ska istället för ansökan om registrering göra en anmälan hos Skatteverket.

Ansökan om registrering ska göras när verksamheten inleds

Ansökan om registrering ska lämnas när den rapporteringsskyldiga plattformsoperatören inleder sin verksamhet som plattformsoperatör (4 kap. 1 § POL). En verksamhet som plattformsoperatör inleds när kriterierna för att vara en plattform uppfylls, d.v.s. när enheten ingår avtal med säljare i syfte att göra hela eller delar av plattformen tillgänglig för dessa säljare.

Övergångsbestämmelser för tidpunkt för ansökan

En plattformsoperatör som uppfyller kriterierna för att vara rapporteringsskyldig plattformsoperatör när POL träder i kraft den 1 januari 2023 ska snarast men senast den 30 juni 2023 göra en ansökan till Skatteverket om registrering (ikraftträdande- och övergångsbestämmelser till POL punkten 4).

Vilka uppgifter ansökan innehålla?

En plattformsoperatör som väljer att ansöka om registrering hos Skatteverket ska göra ansökan på ett fastställt formulär (4 § andra stycket POF). Ansökan om registrering ska innehålla följande upplysningar (4 kap. 2 § POL):

 • namn
 • postadress
 • elektroniska adresser, inklusive webbplatser
 • eventuellt skatteregistreringsnummer som har utfärdats till den rapporteringsskyldiga plattformsoperatören
 • ett intyg om var den rapporteringsskyldiga plattformsoperatören, i förekommande fall, har registrerats för mervärdesskatt enligt avdelning XII kapitel 6 avsnitten 2 och 3 i rådets direktiv 2006/112/EG
 • de medlemsstater i vilka rapporteringspliktiga säljare har hemvist.

Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter och vilken dokumentation en ansökan om registrering ska innehålla (4 § första stycket POF).

Skatteverkets beslut om registrering

Skatteverket ska registrera en sådan plattformsoperatör som ansöker om det om kriterierna för rapporteringsskyldighet är uppfyllda (5 § LAUP). Beslutet får överklagas.

Plattformsoperatören får ett identifieringsnummer vid registreringen

Vid beslutet om registrering ska Skatteverket tilldela den rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer ett unikt identifieringsnummer (2 § första stycket LAUF). Hur numret ska utformas väljer Skatteverket (3 § LAUF).

Skatteverket ska på elektronisk väg anmäla det unika identifieringsnumret till de behöriga myndigheterna i samtliga övriga medlemsstater i EU. Skatteverket ska även meddela kommissionen det unika identifieringsnumret och de uppgifter som plattformsoperatören lämnat i ansökan om registrering (2 § andra och tredje stycket LAUF).

Ändringar av uppgifter i ansökan ska anmälas till Skatteverket

En rapporteringsskyldig plattformsoperatör som har ansökt om registrering hos Skatteverket ska snarast men senast inom två månader anmäla ändringar av de uppgifter som har lämnats i ansökan om registrering (4 kap. 3 § första stycket POL).

Den som inte längre är rapporteringsskyldig ska anmäla det

En plattformsoperatör som inte längre uppfyller kriterierna för att vara en rapporteringsskyldig plattformsoperatör ska snarast men senast inom två månader anmäla detta till Skatteverket (4 kap. 3 § andra stycket POL). Skatteverket ska då återkalla registreringen.

Beslut att återkalla registrering

Om en rapporteringsskyldig plattformsoperatör inte fullgör rapporteringsskyldigheten enligt 22 c kap. SFL efter två påminnelser, ska Skatteverket återkalla plattformsoperatörens registrering (8 § LAUP). Att rapporteringsskyldigheten inte fullgörs innebär att den rapporteringsskyldiga plattformsoperatören antingen inte har lämnat de kontrolluppgifter den är skyldig att lämna eller inte har lämnat underrättelse om att den inte kommer lämna kontrolluppgifter.

Skatteverkets skyldighet att återkalla plattformsoperatörens registrering gäller utöver den möjlighet Skatteverket har att ta ut en plattformsavgift om plattformsoperatören inte fullgör sina skyldigheter att genomföra kundkännedomsåtgärder, dokumentera underlag eller lämna kontrolluppgifter (prop. 2022/23:6 s. 247).

Skatteverket ska återkalla registreringen tidigast 30 dagar och senast 90 dagar efter den andra påminnelsen (8 § andra stycket LAUP).

Beslut om att återkalla registrering får överklagas.

Om plattformsoperatören inte längre är rapporteringsskyldig

Skatteverket ska också återkalla registreringen om enheten anmält att den inte längre uppfyller villkoren för att vara en rapporteringsskyldig plattformsoperatör (8 § tredje stycket LAUP).

Återregistrering

Skatteverket får endast besluta om återregistrering om operatören tillhandahåller lämpliga försäkringar avseende sitt åtagande att följa rapporteringskraven och uppfyller de rapporteringskrav som inte tidigare uppfyllts (9 § LAUP). Med rapporteringskrav menas här skyldigheten att lämna de kontrolluppgifter den är skyldig att lämna eller att lämna underrättelse om att den inte kommer lämna kontrolluppgifter.

En lämplig försäkring ges i form av en skriftlig försäkran till Skatteverket att på heder och samvete följa rapporteringskraven inom EU som plattformsoperatören har åtagit sig att göra (prop. 2022/23:6 s. 253).

För att plattformsoperatören ska kunna återregistreras måste den uppfylla de rapporteringskrav som inte tidigare uppfyllts (prop. 2022/23:6 s. 253).

Begäran om att stryka uppgiften ur ett centralt register

Skatteverket ska begära att kommissionen ska stryka en

enhet som har registrerats enligt 5 § LAUP från det centrala registret om

 • en enhet underrättat Skatteverket om att den inte längre bedriver verksamhet som plattformsoperatör
 • det finns skäl att anta att enheten har upphört med sin verksamhet trots att det inte har kommit in någon underrättelse om det till Skatteverket
 • enheten inte längre uppfyller kriterierna för att vara en rapporteringsskyldig plattformsoperatör
 • Skatteverket återkallat registreringen (6 § LAUP).

Det centrala registret är tillgängligt för de behöriga myndigheterna i samtliga medlemsländer i EU.

Åtgärder om inte registreringsskyldigheten fullgörs

Om en rapporteringsskyldig plattformsoperatör inte fullgör registreringsskyldigheten enligt 4 kap. POL eller om plattformsoperatören har fått sin registrering återkallad ska Skatteverket vidta de åtgärder som är möjliga för att de plattformsoperatörer som är rapporteringsskyldiga i Sverige ska fullgöra sina skyldigheter (10 § första stycket LAUP).

De åtgärderna kan exempelvis bestå i att

 • anmäla brott enligt skattebrottslagen
 • förelägga plattformsoperatören (eventuellt vid vite) att registrera sig eller lämna kontrolluppgifter
 • vidta åtgärder för att driva in eventuella plattformsavgifter, t.ex. med stöd av avtal om handräckning mellan Sverige och en annan stat eller jurisdiktion som innefattar bestämmelser om bistånd med indrivning (prop. 2022/23:6 248).

Sådana åtgärder ska göras utöver den möjlighet Skatteverket har att ta ut en plattformsavgift om plattformsoperatören inte fullgör sina skyldigheter att genomföra kundkännedomsåtgärder, dokumentera underlag eller lämna kontrolluppgifter.

Skatteverket ska i möjligaste mån samordna åtgärderna för att uppnå efterlevnad med övriga medlemsstater (10 § andra stycket LAUP).

Åtgärder för att hindra verksamhet i EU

Skatteverket ska som en sista åtgärd tillsammans med de behöriga myndigheterna i övriga medlemsstater samordna åtgärder för att hindra en rapporteringsskyldig plattformsoperatör från att bedriva verksamhet inom EU (10 § andra stycket LAUP). Skatteverket får använda befintliga verktyg som redan finns enligt svensk lagstiftning (prop. 2022/23:6 s. 248).

Om verksamhet inleds i EU utan registrering

Skatteverket ska snarast underrätta Europeiska kommissionen om alla plattformsoperatörer som utgör en rapporteringsskyldig plattformsoperatör enligt POL och som inleder sin verksamhet som plattformsoperatör utan att ha registrerat sig inom EU (7 § LAUP).

Föreläggande

Skatteverket får förelägga den som inte fullgör sina skyldigheter att registrera sig eller anmäla ändring enligt 4 kap. POL att fullgöra dem eller att lämna uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna avgöra om någon sådan skyldighet finns (19 § första stycket LAUP).

Det innebär exempelvis att en rapporteringsskyldig plattformsoperatör med hemvist utanför EU och som inte har anknytning till EU och som inte har anmält sig för registrering i annat EU-land kan få ett föreläggande från Skatteverket om att ansöka om registrering eller ett föreläggande om att lämna de uppgifter som verket behöver för att avgöra om skyldighet att registrera sig finns.

Vid behov kan ett föreläggande förenas med vite. För vitesföreläggande gäller bestämmelserna i 44 kap. SFL (19 § andra stycket LAUP). Ett beslut om föreläggande med vite får överklagas.

Överklagande

Följande beslut kan, enligt 20 § LAUP, överklagas

Andra beslut enligt LAUP får inte överklagas.

Överklagandet ska ha kommit in till Skatteverket inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten när det gäller beslut om registrering och återkallelse av registrering (20 § andra stycket LAUP).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Förordning (2022:1692) om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet [1] [2]
 • Förordning (2022:1693) om automatiskt utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar [1] [2] [3]
 • Lag (2022:1681) om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
 • Lag (2022:1682) om automatiskt utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

Propositioner

 • Proposition 2022/23:6 Rapportering och utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar och vissa andra ändringar i Eu:s direktiv om administrativt samarbete på direktskatteområdet [1] [2] [3] [4] [5]