OBS: Detta är utgåva 2023.14. Visa senaste utgåvan.

Samtliga plattformsoperatörer som uppfyller kriterierna för att vara rapporteringsskyldiga i Sverige ska anmäla detta till Skatteverket. Om en plattformsoperatör är rapporteringsskyldig i mer än ett EU-land ska operatören dessutom meddela Skatteverket var rapporteringen kommer att ske. Anmälan och meddelande ska göras snarast men senast två månader efter att kriterierna har uppfyllts. Övergångsbestämmelser finns.

En plattformsoperatör kan ansöka om att vara en undantagen plattformsoperatör hos Skatteverket. För vissa plattformsoperatörer som har hemvist utanför EU finns en registreringsskyldighet.

Anmälan till Skatteverket för samtliga rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer

En plattformsoperatör som uppfyller kraven på att vara en rapporteringsskyldig plattformsoperatör i 2 kap. 2 § första stycket POL ska anmäla det till Skatteverket (3 kap. 1 § första stycket POL). Den här anmälningsskyldigheten gäller för samtliga plattformsoperatörer som har en sådan anknytning till Sverige som innebär att de är en rapporteringsskyldig plattformsoperatör, oavsett om de skulle välja att fullgöra sin rapporteringsskyldighet och lämna kontrolluppgifter om rapporteringspliktiga säljare i ett annat EU-land (prop. 2022/23:6 s. 234).

Utgångspunkten är att en rapporteringsskyldig plattformsoperatör ska lämna kontrolluppgifter till den behöriga myndighet i den stat eller jurisdiktion där den har sin skatterättsliga hemvist. Om plattformsoperatören inte har skatterättslig hemvist i något land ska den i stället lämna uppgifterna till den behöriga myndigheten i det land där den på annat sätt har anknytning till t.ex. där platsen för företagsledningen finns (prop. 2022/23:6 s. 219). Syftet med anmälan är att underlätta kontrollen av att rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer uppfyller de krav som ställs (prop. 2022/23:6 s. 119 f.).

Meddelande om rapporteringsland för plattformsoperatörer som är rapporteringsskyldiga i flera länder

För att undvika dubbelrapportering ska en plattformsoperatör som uppfyller kriterierna för att vara rapporteringsskyldig i både Sverige och ett annat land inom EU välja till vilket land den kommer att rapportera uppgifterna till.

Plattformsoperatören ska meddela Skatteverket vilket land den väljer att rapportera kontrolluppgifterna till. Detta ska ske snarast men inom två månader efter det att kriterierna för rapporterings­skyldighet är uppfyllda. Plattformsoperatören ska även meddela valet av rapporteringsland till behörig myndighet i de andra medlemsländerna där den uppfyller kriterierna för rapporterings­skyldighet. Om en sådan rapporteringsskyldig plattformsoperatör inte väljer rapporteringsland, ska den anses vara rapporterings­skyldig i Sverige (3 kap. 1 § andra stycket POL).

Exempel: rapporteringsskyldig i flera medlemsländer

Plattformsoperatören V AB uppfyller kriterierna för att vara rapporteringsskyldig i både Sverige, Danmark och Tyskland. Plattformsoperatören ska meddela sitt val av rapporteringsland till både Skatteverket och de behöriga myndigheterna i Danmark och Tyskland. Om plattformsoperatören inte har meddelat sitt val av rapporteringsland anses den, enligt de svenska reglerna, vara rapporteringsskyldig i Sverige.

När ska anmälan och meddelande ske?

Anmälan ska göras till Skatteverket snarast men senast inom två månader efter det att plattformsoperatören har uppfyllt kriterierna för att vara en rapporteringsskyldig plattformsoperatör enligt 2 kap. 2 § första stycket POL (3 kap. 1 § första stycket POL).

Om plattformsoperatören även ska meddela val av rapporterings­land ska det göras till Skatteverket inom samma tid (3 kap. 1 § andra stycket POL).

Övergångsbestämmelser för anmälan och meddelande

En plattformsoperatör som uppfyller kraven på att vara rapporterings­skyldig redan den 1 januari 2023 ska snarast göra anmälan till Skatteverket men senast den 30 juni 2023. I förekommande fall ska plattformsoperatören även meddela Skatteverket sitt val av rapporteringsland inom samma tid (Övergångsbestämmelserna till POL punkt 3).

Vad ska anmälan och meddelande innehålla?

Anmälan och meddelande ska lämnas på ett fastställt formulär som Skatteverket tar fram, där det framgår vilka uppgifter som ska fyllas i (3 kap. 3 § POL och 3 § andra stycket POF).

Anmälan ska innehålla identifikationsuppgifter för plattforms­operatören t.ex. namn, adress och skatteregistreringsnummer. Dessutom kan uppgift lämnas om vilket datum som plattforms­operatören uppfyllde kraven på att vara en rapporterings­skyldig plattformsoperatör.

I ett meddelande om rapporteringsland ska plattformsoperatören ange till vilket medlemsland plattformsoperatören har valt att fullgöra sin rapporteringsskyldighet i.

Avanmälan om en plattformsoperatör inte längre är rapporteringsskyldig

När en plattformsoperatör inte längre uppfyller kriterierna för att vara en rapporteringsskyldig plattformsoperatör ska den anmäla detta till Skatteverket. Avanmälan ska göras snarast men senast inom två månader från det att plattformoperatören upphörde att vara en rapporterings­skyldig plattformsoperatör (3 kap. 2 § POL).

Vad ska avanmälan innehålla för uppgifter?

Avanmälan ska lämnas på ett fastställt formulär som Skatteverket tar fram och ska innehålla identifikationsuppgifter för plattforms­operatören t.ex. namn, adress och skatte­registrerings­nummer. Dessutom kan uppgift lämnas om vilket datum som plattforms­operatören uppfyllde kraven på att vara en rapporteringsskyldig plattformsoperatör.

Föreläggande att fullgöra skyldigheter eller lämna uppgifter

Skatteverket kan förelägga den som inte fullgör sina skyldigheter enligt 3 kap. POL att fullgöra dem eller lämna de uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna avgöra om en sådan skyldighet finns (19 § första stycket LAUP). Ett sådant föreläggande kan i vissa fall förenas med vite (19 § andra stycket LAUP) Vid vitesföreläggande gäller bestämmelserna i 44 kap. SFL.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (2022:1692) om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet [1]
  • Lag (2022:1681) om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
  • Lag (2022:1682) om automatiskt utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar [1] [2]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Propositioner

  • Proposition 2022/23:6 Rapportering och utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar och vissa andra ändringar i Eu:s direktiv om administrativt samarbete på direktskatteområdet [1] [2] [3]