OBS: Detta är utgåva 2023.14. Visa senaste utgåvan.

För att det ska finnas en rapporteringsplikt ska säljaren utföra en s.k. berörd verksamhet. Det är verksamhet som utförs mot ersättning och omfattar uthyrning av fast egendom, tillhandahållande av personliga tjänster, försäljning av varor och uthyrning av transportmedel.

Vad menas med berörd verksamhet?

Med berörd verksamhet menas enligt 2 kap. 10 § POL

En grundläggande förutsättning är att verksamheten utförs mot ersättning.

Med berörd verksamhet avses inte verksamheter som utförs av en säljare i rollen som anställd hos plattformsoperatören eller hos en enhet som är en närstående enhet till den (2 kap. 10 § andra st. POL).

Verksamhet som utförs mot ersättning

Med ersättning avses enligt 2 kap. 12 § POL ersättning i någon form som tillgodoräknas eller betalas ut till en säljare avseende den berörda verksamheten och vars belopp plattformsoperatören känner till eller rimligen kan förväntas känna till. Med belopp i detta sammanhang avses en vid betydelse vilket innebär att det är ersättning i pengar så väl som värde av det som säljaren tar emot (prop. 2022/23:6 s. 226).

Enligt bestämmelsen innefattar inte ersättningen eventuella avgifter, provisioner eller skatter som den rapporteringsskyldiga plattformsoperatören har hållit inne eller tagit ut. Detta innebär exempelvis att mervärdesskatt och skatter som den rapporteringsskyldiga plattformsoperatören kan ha hållit inne eller tagit ut inte omfattas (prop. 2022/23:6 s. 226).

Plattformsoperatörens kännedom om beloppets storlek

Kravet att plattformsoperatören ska ha kännedom om eller rimligen kunna antas ha kännedom om beloppets storlek har stor betydelse för tolkningen av vad som utgör berörd verksamhet.

En annons på en plattform med ett angivet pris för något som en säljare vill hyra ut eller sälja innebär inte i sig att plattformsoperatören känner till eller rimligen kan förväntas känna till ersättningens belopp. Om kontakten mellan säljare och köpare sedan tas direkt mellan dem för att nå en överenskommelse och betalning sker utan inblandning av plattformen har plattformsoperatören inte kännedom om, och kan rimligen inte antas ha kännedom om, ifall annonsen leder till en försäljning och till vilket pris försäljningen i så fall slutligen sker.

Om beställning från användare, bekräftelse från köpare och betalningsuppdrag från ett konto till ett annat, å andra sidan, sker via plattformen känner plattformsoperatören till, eller får rimligen antas känna till, ersättningens storlek. Detta gäller även om plattformsoperatören använder sig av en utomstående betalningsförmedlare, eftersom betalningen sker via plattformen.

Mellan dessa ytterligheter kan det finnas olika mellanting. Det kan tänkas finnas fall där kontakter sker mellan säljare och köpare vid sidan om plattformen för att komma överens om ett pris, men plattformsoperatören sedan innehåller det belopp som uppgetts av säljaren och köparen från det att köparen betalar beloppet till dess att denne bekräftar att den mottagit t.ex. en vara. Först därefter ser plattformsoperatören till att betalningen kommer säljaren till godo. Även i dessa fall får plattformsoperatören anses känna till beloppet.

Det kan också finnas fall där plattformsoperatören tillhandhåller ett avtal för köparen och säljaren att använda sinsemellan för transaktionen. Om avtalet då inte innehåller något pris och betalningen inte heller sker via plattformen, kan plattformsoperatören inte anses ha kännedom om, eller rimligen kunna antas ha kännedom om, betalningsbeloppet. Om avtalet däremot innehåller ett pris och säljaren och köparen bekräftar att transaktionen genomförts i enlighet med avtalet eller betalningen sker via plattformen får plattformsoperatören anses känna till, eller rimligen kunna känna till, beloppet (prop. 2022/23:6 s. 226).

Nytt: 2023-05-09

Om plattformsoperatören håller inne eller tar ut en avgift, provision eller skatt som beräknas baserat på ersättningens storlek, är detta också enligt Skatteverket en sådan situation där plattformsoperatören får anses ha kännedom om beloppets storlek. Denna uppfattning stöds även av kommentaren till OECDs modellavtal (DPI MR), se punkten 40 i kommentaren till avsnitt I i DPI MR.

Det krävs enligt Skatteverkets uppfattning inte att plattformsoperatören har kännedom om det exakta slutliga belopp som har betalats från köparen till säljaren. Det är tillräckligt att plattformsoperatören baserat på den information som finns tillgänglig vet att transaktionen har ägt rum och rimligen kan anta att ersättningen uppgår till ett visst belopp. Här måste en samlad bedömning göras av omständigheterna i det enskilda fallet.

Exempel: Kännedom om timbaserat avtal

Köpare har avtalat med säljare om personliga tjänster. I avtalet framgår timarvode, tidsperiod för uppdraget samt totalt antal uppskattade timmar under perioden. Plattformsoperatören har tillgång till avtalet och vet att transaktionen har ägt rum, men har däremot inte information om huruvida priset har justerats innan betalning, t ex för att säljaren har arbetat fler eller färre timmar än planerat. I denna situation anser Skatteverket att plattformsoperatören rimligen kan anta att ersättningen uppgått till det avtalade beloppet. Den ersättning som plattformsoperatören ska rapportera är det belopp som framgår av avtalet.

Uthyrning av fast egendom

Uthyrning av fast egendom är en berörd verksamhet enligt 2 kap. 10 § POL. Uttrycket uthyrning av fast egendom har i det här sammanhanget en vidare betydelse än i allmänspråket. Här omfattas även ett indirekt förfogande av den fasta egendomen. Uthyrningen kan alltså vara antingen direkt eller indirekt. Den som hyr ut den fasta egendomen kan ha förfoganderätt till den genom lös egendom som medför rätt att förfoga över fast egendom, t.ex. genom bostadsrätt eller hyresrätt. Den som hyr ut den fasta egendomen behöver alltså inte ha äganderätt till den (prop. 2022/23:6 s. 223).

Fast egendom inkluderar både bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter samt parkeringsplatser, campingplatser och annan fast egendom. Både långtids- och korttidsuthyrning omfattas av begreppet.

Om plattformsoperatören tillhandahåller olika typer av berörd verksamhet kan det bli aktuellt att exempelvis dela upp rapporteringen på olika verksamheter.

Tillhandahållande av personliga tjänster

En personlig tjänst är enligt 2 kap. 13 § POL en tjänst som innefattar tids- eller uppgiftsbaserat arbete och som

  • utförs av en eller flera fysiska personer som agerar oberoende eller på en enhets vägnar, och
  • utförs på en användares begäran efter att ha förmedlats via en plattform.

Tjänsten kan utföras online eller fysiskt offline men ska förmedlas via en plattform oavsett hur den utförs.

Personliga tjänster omfattar en stor mängd tjänster som t.ex. transport och bud, kroppsarbete, undervisning, juridiska tjänster och bokföringstjänster (prop. 2022/23:6 s. 227).

En säljare som är en enhet och som erbjuder transporter genom en eller flera fysiska personer som förare anses tillhandahålla personliga tjänster.

Tjänster som erbjuds av någon med anledning av ett anställningsförhållande med plattformsoperatören eller en närstående enhet till denne omfattas inte av personliga tjänster. Ett sådant förhållande är undantaget från berörd verksamhet.

Tjänster som innebär tids- eller uppgiftsbaserat arbete och som erbjuds till en eller flera användare samtidigt anses vara personliga tjänster mellan säljaren och var och en av användarna. Det omfattar t.ex. språkkurser online, musikaliska eller andra artistiska uppträdanden online och sportsessioner (även de som erbjuds genom strömningsmedia).

Om plattformsoperatören tillhandahåller olika typer av berörd verksamhet kan det bli aktuellt att exempelvis dela upp rapporteringen på olika verksamheter.

Försäljning av varor

Försäljning av varor är en berörd verksamhet enligt 2 kap. 10 § POL. Med varor avses enligt 2 kap. 28 § POL alla materiella tillgångar. En operatör som tillhandahåller en plattform där endast operatörens egna varor säljs är enligt 2 kap. 5 § POL inte en plattformsoperatör och omfattas därför heller inte av reglerna om berörd verksamhet. En plattformsoperatör som använder plattformen för att sälja egna varor men även tillhandahåller plattformen för andra säljare och deras varor innefattas endast i den del som det är andra säljare än plattformsoperatören själv som säljer varorna (prop. 2022/23:6 s. 224 och 234).

Om plattformsoperatören tillhandahåller olika typer av berörd verksamhet kan det bli aktuellt att exempelvis dela upp rapporteringen på olika verksamheter.

Uthyrning av transportmedel

Uthyrning av transportmedel utgör berörd verksamhet (2 kap. 10 § första stycket 4 POL). Med transportmedel avses exempelvis bil, cykel, elsparkcykel och båt. Husvagn omfattas inte av begreppet transportmedel. Tillgång till en uppställd husvagn kan däremot omfattas av hyra av fast egendom enligt 2 kap. 10 § första stycket 1 POL. En husbil anses som ett transportmedel eftersom en sådan kan framföras på egen hand. Försäljning av biljetter för att resa med allmänna kommunikationsmedel omfattas inte eftersom köparen endast reserverar en plats på transportmedlet som går enligt tidtabell. Köparen förfogar i dessa fall inte över transportmedlet (exempelvis bussen eller tåget). Om exempelvis en buss abonneras för en viss tidperiod torde abonnenten kunna förfoga över bussen. Uthyrningen omfattas då av begreppet uthyrning av transportmedel (prop. 2022/23:6 s. 224).

Om plattformsoperatören tillhandahåller olika typer av berörd verksamhet kan det bli aktuellt att exempelvis dela upp rapporteringen på olika verksamheter.

Om plattformsoperatören tillhandahåller olika typer av berörd verksamhet

Om olika typer av berörda verksamheter tillhandahålls i ett sammanhang via samma plattform men av olika säljare, ska de hanteras separat och den rapporteringsskyldiga plattformsoperatören ska lämna uppgifter separat för varje rapporteringspliktig säljare. Om en och samma säljare tillhandahåller flera berörda verksamheter i ett sammanhang ska den rapporteringsskyldiga plattformsoperatören dela upp transaktionen mellan de berörda verksamheterna, om inte den ena verksamheten är klart underordnad den andra. Uppgifter ska lämnas separat om de olika verksamheterna. Om det inte går att göra en sådan uppdelning får plattformsoperatören lämna uppgifter utifrån att verksamheten anses vara en av de berörda verksamheterna, beroende på vilken av dem som får anses utgöra den huvudsakliga delen (prop. 2022/23:06 s. 225).

Ett exempel på när en berörd verksamhet får anses klart underordnad en annan är när samma säljare tillhandahåller en vara, t.ex. mat från en restaurang, och hemleveransen av den. Den personliga tjänst som hemleveransen innebär får då anses vara klart underordnad försäljningen av varan. Hela transaktionen ska då betraktas som en försäljning av varor (prop. 2022/23:06 s. 225). Om leveranstjänsten tillhandahålls av en annan säljare än den som säljer varan är försäljningen av varor inte underordnad leveransen. Det är då fråga om två olika berörda verksamheter som utförs av två olika säljare och uppgifter ska därför lämnas separat om den personliga tjänsten att leverera varan och försäljningen av varan (prop. 2022/23:6 s. 227).

Detsamma gäller vid andra kombinationer av olika berörda tjänster. Traditionella taxitrafiktjänster, d.v.s. att en förare (med egen bil) hämtar en passagerare på en plats och kör denne till en annan plats, får t.ex. normalt betraktas som en personlig tjänst och inte som en kombination av uthyrning av transportmedel och en personlig tjänst. Även om passageraren tar ett säte i anspråk under resan kan passageraren inte sägas ha rådighet över bilen under resan. Det kan däremot även finnas andra typer av taxitrafiktjänster som snarare innebär att en kund hyr en bil och samtidigt anlitar en förare. Om bilen i en sådan situation hyrs ut av en annan säljare än den som tillhandahåller föraren, är det fråga om två olika berörda verksamheter som tillhandahålls separat. Uppgifter ska då lämnas separat om de olika berörda verksamheterna. Om det är en säljare som tillhandahåller båda de berörda verksamheterna, ska transaktionen på det sätt som beskrivits ovan delas upp mellan de berörda verksamheterna. Om det inte går att göra en sådan uppdelning får plattformsoperatören lämna uppgifter utifrån att verksamheten anses vara en av de berörda verksamheterna, beroende på vilken av dem som får anses utgöra den huvudsakliga delen (prop. 2022/23:6 s. 228).

Vid korttidshyra av en bostad kan el ingå. Elen får i dessa fall normalt anses vara en klart underordnad del av vad hyrestagaren betalar för och ingår i hyrandet av den fasta egendomen. Det kan också finnas situationer där det inte är hyran av den fasta egendomen som är den huvudsakliga delen som hyrestagaren betalar för. Förfoganderätten till en fast egendom kan vara underordnad en annan berörd verksamhet. Ett exempel på detta skulle kunna vara att en privat sjukvårdsgivare ger en patient förfoganderätt till ett rum på ett sjukhus före och efter det att en operation utförs. Det skulle också kunna vara så att el är det som köparen huvudsakligen betalar för medan t.ex. en plats att ställa en bil som ska laddas på är en underordnad del av betalningen. Att en person får utnyttja ett utrymme för att ställa bilen på medan bilen tankas med bensin får i vart fall anses klart underordnat köpet av bensin (prop. 2022/23:06 s. 225).

En transaktion kan innefatta både försäljning av en vara och en personlig tjänst. Ett exempel är att en säljare kan tillhandahålla plattsättningstjänster samtidigt som den tillhandahåller det kakel som ska sättas. Den del som består i att tillhandahålla kakel är inte en personlig tjänst utan försäljning av varor, medan den del som består i att utföra kakelsättningen är en personlig tjänst. I sådana fall ska aktiviteten, i den utsträckning det är möjligt för plattformsoperatören, delas upp mellan försäljning av varor och personliga tjänster. Om det inte går att göra en sådan uppdelning får plattformsoperatören betrakta verksamheten som antingen den ena eller den andra av berörda verksamheterna, beroende på vilken av dem som får anses utgöra den huvudsakliga delen (prop. 2022/23:06 s. 227).

Undantag från berörd verksamhet

Med berörd verksamhet avses inte verksamheter som utförs av en säljare i rollen som anställd hos plattformsoperatören eller hos en enhet som är en närstående enhet till den (2 kap. 10 § andra stycket POL). Med att en person utför verksamheten ”i rollen som anställd” avses att personen utför tjänsten inom ramen för sin anställning och inte som en privat verksamhet eller näringsverksamhet vid sidan om anställningen hos plattformsoperatören.

Ett exempel på när undantaget är tillämpligt är när plattformsoperatören själv är säljaren men tjänsten levereras av eller utförs av en anställd hos denne, i en sådan situation handlar det inte om förmedling utan i stället ett led i plattformens egen försäljning. Avgörande för om en tjänst ska anses utförd inom ramen för ett anställningsförhållande är tillämplig arbetsrättslig lagstiftning, som i allmänhet avser den arbetsrättsliga lagstiftningen i den stat eller jurisdiktion där säljaren fysiskt utför tjänsten. (prop. 2022/23:6 s 224 f).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2022/23:6 Rapportering och utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar och vissa andra ändringar i Eu:s direktiv om administrativt samarbete på direktskatteområdet [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]

Övrigt

  • Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy Published 3 July 2020 [1]