Denna sida innehåller kortfattad information om folkbokföringsbrottet och Skatteverkets skyldighet att göra brottsanmälan. Sidan innehåller även kortfattad information om uppgiftsskyldighet inom Skatteverket och mellan Skatteverket och andra myndigheter, samt myndigheters underrättelseskyldighet till Skatteverket om fel i folkbokföringen. Under rubrikerna nedan finns länkar till avsnitt med mer utförlig information.

Nytt: 2024-02-02

I årsutgåva 2024 har sidan kompletterats med information om beskattningsverksamhetens skyldighet att lämna ut vissa uppgifter till folkbokföringsverksamheten, samt andra myndigheters skyldighet att underrätta Skatteverket om fel i folkbokföringsdatabasen för en person med samordningsnummer.

Folkbokföringsbrott

För att någon ska kunna dömas för folkbokföringsbrott enligt 42 § FOL krävs att följande förutsättningar är uppfyllda.

 • Personen ska ha lämnat en oriktig uppgift till grund för ett beslut om folkbokföring eller underlåtit att fullgöra sin anmälningsskyldighet enligt 25, 26 och 27 §§ FOL.
 • Personens agerande ska ha inneburit fara i bevishänseende.
 • Personen ska ha begått gärningen med uppsåt.

Läs mer om folkbokföringsbrottet under Förvaltningsrätt & förfarande > Brott och brottsanmälan > Folkbokföringsbrott.

Anmälningsskyldighet

Skatteverket har under vissa förutsättningar skyldighet att anmäla misstänkta folkbokföringsbrott, samt vissa andra brott, till Polismyndigheten (11 § FOF och 20 § SNF).

Läs mer om anmälningsskyldigheten under Förvaltningsrätt & förfarande > Brott och brottsanmälan > Brottsanmälan.

Uppgiftsskyldighet

Uppgiftsskyldighet inom Skatteverket

På begäran av folkbokföringsverksamheten ska beskattningsverksamheten lämna ut vissa uppgifter i beskattningsdatabasen i den utsträckning det behövs för handläggning av folkbokföringsärenden eller kontroll av uppgifter i folkbokföringsdatabasen (5 c § SdbF).

Det finns också regler om uppgiftsskyldighet mellan skattebrottsenheten och folkbokföringsverksamheten. Uppgiftsskyldigheten är ömsesidig och regleras i bestämmelser i lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet.

Läs mer om uppgiftsskyldigheterna under Dataskydd & sekretess > Sekretess > Sekretessbrytande regler > Mellan Skatteverket och andra myndigheter.

Uppgiftsskyldighet mellan Skatteverket och andra myndigheter

Vissa myndigheter är skyldiga att på begäran av Skatteverkets folkbokföringsverksamhet lämna ut olika uppgifter som behövs för handläggning av ärenden eller kontroll av uppgifter i folkbokföringsverksamheten. De myndigheter som omfattas av uppgiftsskyldigheten är

 • Migrationsverket (7 kap. 15 b § UtlF)
 • Försäkringskassan (12 § FOF)
 • Pensionsmyndigheten (13 § FOF)
 • Centrala studiestödsnämnden (14 § FOF)
 • Arbetsförmedlingen (15 § FOF)
 • Kronofogdemyndigheten (7 a § förordning [2001:590] om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet)

Vilka uppgifter respektive myndighet är skyldig att lämna ut anges uttryckligen i den bestämmelse som reglerar uppgiftsskyldigheten.

Läs mer om uppgiftsskyldigheten under Dataskydd & sekretess > Sekretess > Sekretessbrytande regler > Mellan Skatteverket och andra myndigheter

Skyldighet att underrätta Skatteverket om fel i folkbokföringen och folkbokföringsdatabasen

Myndigheter ska, med vissa undantag, underrätta Skatteverket om det kan antas att en uppgift i folkbokföringen om en person som är eller har varit folkbokförd är oriktig eller ofullständig (32 c § FOL). Detsamma gäller om det kan antas att en uppgift i folkbokföringsdatabasen om någon som har tilldelats ett samordningsnummer är oriktig eller ofullständig (4 kap. 1 § SNL).

Läs mer om underrättelseskyldigheterna under Dataskydd & sekretess » Sekretess » Sekretessbrytande regler » Mellan Skatteverket och andra myndigheter.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Folkbokföringsförordning (1991:749) [1] [2] [3] [4] [5]
 • Folkbokföringslag (1991:481) [1] [2] [3]
 • Förordning (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet [1]
 • Förordning (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet [1]
 • Förordning (2023:363) om samordningsnummer [1]
 • Lag (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet [1]
 • Lag (2022:1697) om samordningsnummer [1]
 • Utlänningsförordning (2006:97) [1]