Skatteverket utreder och beslutar om en persons folkbokföring. Skatteverket får vid utredningen göra kontrollbesök och förelägga en person att anmäla flytt eller lämna de uppgifter som behövs för kontroll av bosättningen.

En översiktlig beskrivning av vilka bestämmelser som reglerar var en person ska anses bosatt och därmed folkbokförd kan du läsa på sidan Grundläggande om bosättning.

Skatteverket utreder och beslutar var en person ska vara folkbokförd

Skatteverket ansvarar för frågor om folkbokföring (2 § första stycket förordning med instruktion för Skatteverket). Skatteverket utreder och beslutar var en person ska anses bosatt enligt folkbokföringslagen. Utredningen och beslutet kan föregås av en anmälan från personen själv, men Skatteverket kan även utreda och besluta utan en anmälan (34 § FOL). Detta kan ske till exempel efter en underrättelse från en annan myndighet om att en person inte längre är bosatt där hen är folkbokförd.

Om det behövs för kontroll av uppgifter i folkbokföringsdatabasen har vissa myndigheter en skyldighet att på begäran lämna ut olika uppgifter till Skatteverket. När Skatteverket utreder en persons bosättning kan verket därmed begära att vissa uppgifter, bland annat kontaktuppgifter, lämnas ut från till exempel Försäkringskassan som ett led i utredningen.

När Skatteverket utreder en person bosättning kan verket, om det finns särskilda skäl, begära att personen lämnar en anmälan eller uppgift personligen (23 § FOL). Detta kan begäras endast om det är av väsentlig betydelse för en riktig folkbokföring (prop. 1990/91:153 s. 138).

Skatteverket har ett antal utrednings- och kontrollmöjligheter som framgår av folkbokföringslagen. Det rör sig om föreläggande, vitesföreläggande samt kontrollbesök.

Föreläggande

En person som kan antas vara skyldig att göra en anmälan enligt folkbokföringslagen får föreläggas att antingen göra en sådan anmälan eller lämna de uppgifter eller visa upp de handlingar som behövs för Skatteverkets bedömning och kontroll av personens bosättning (31 § FOL).

Skatteverket får även förelägga en fastighetsägare eller innehavare av bostadslägenhet som upplåter en bostad åt någon annan att uppge till vem bostaden upplåts och om denne upplåter bostaden åt någon annan, samt vilka personer som bor i fastigheten eller lägenheten (32 § FOL).

Läs mer om föreläggande under Förvaltningsrätt & förfarande > Utredning, kontroll och tillsyn > Särskilt om olika ämnesområden > Folkbokföring.

Vitesföreläggande

Om en person inte följer ett föreläggande enligt 31 eller 32 §§ FOL kan Skatteverket besluta om ett nytt föreläggande som förenas med vite (37 § FOL).

Läs mer om vitesföreläggande under Förvaltningsrätt & förfarande > Utredning, kontroll och tillsyn > Särskilt om olika ämnesområden > Folkbokföring.

Skatteverket har rätt att göra kontrollbesök

Skatteverket får besluta om kontrollbesök för att kontrollera en persons bosättning, om det behövs för bedömningen av personens folkbokföring. Om det finns skäl för det får Skatteverket dessutom besluta om kontrollbesök på en fastighet eller i en lägenhet för att kontrollera vilka som anses bosatta där (32 a § FOL).

Läs mer om kontrollbesök under Förvaltningsrätt & förfarande > Utredning, kontroll och tillsyn > Särskilt om olika ämnesområden > Folkbokföring.

Tillfällig folkbokföring på kommunen

I vissa fall får Skatteverket besluta att, under en utredning gällande en persons bosättning, tillfälligt (interimistiskt) folkbokföra personen på den kommun hen senast var folkbokförd. Om personen inte har varit folkbokförd på någon annan kommun får hen i stället folkbokföras på den aktuella kommunen (13 a § FOL).

För att tillfälligt folkbokföra en person på kommunen krävs att det är sannolikt att personen är felaktigt folkbokförd på en fastighet eller lägenhet och att detta leder till besvär för någon annan som är folkbokförd på samma fastighet eller lägenhet eller som äger eller hyr fastigheten eller lägenheten. Det behöver inte vara fråga om några allvarliga fall av besvär, t.ex. att någon försökt komma in i bostaden med låssmed, utan det kan räcka med att det rör sig om att någon annans post kommer till den egna adressen eller liknande (prop. 2021/22:217 s. 67).

Beroende på omständigheterna i det enskilda fallet kan det ofta framstå som sannolikt att folkbokföringen är felaktig redan när någon anmäler att en för dem okänd person folkbokfört sig hos dem. Så är dock inte alltid fallet och det kan krävas flera utredningsinsatser från Skatteverket för att komma fram till att det sannolikt är fel i folkbokföringen (prop. 2021/22:217 s. 28).

Ett beslut om folkbokföring på en kommun i dessa situationer gäller från och med beslutets dag (35 § andra stycket FOL) och ska bara bestå tills Skatteverkets utredning är slutförd och något annat har beslutats. Beslutet kan ses som en typ av interimistiskt beslut och kan överklagas enligt 40 § FOL.

Kommunicering enligt 25 § FL i ärenden av denna typ kan inte anses uppenbart obehövligt men i 25 § första stycket 3 FL finns möjlighet för myndigheten att avstå från kommunikation i vissa fall, bl.a. om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver att ett beslut fattas omedelbart. Ett exempel på ett sådant beslut är brådskande interimistiska beslut, som den här typen av beslut. Skatteverket bör därför kunna fatta beslut om att den felaktigt folkbokförda personen ska folkbokföras tillfälligt på kommunen utan föregående kommunikation (SOU 2021:57 s. 171 f.).

Att bli folkbokförd på en kommun enligt 13 a § FOL är ett förhållande som bör bestå så kort tid som möjligt och Skatteverkets utredning gällande personens bosättning bör därför bedrivas skyndsamt (prop. 2021/22:217 s. 28).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1990/91:153 om ny folkbokföringslag [1]
  • Proposition 2021/22:217 Stärkt kontroll och kvalitet i folkbokföringen [1] [2] [3]

Övrigt

  • SOU 2021:57 Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer [1]