OBS: Detta är utgåva 2019.6. Visa senaste utgåvan.

Det är Skatteverket som är beslutande myndighet vid handläggning av ärenden enligt gåvomottagarlagen och förfaranderegler i samband med beslutsfattandet finns huvudsakligen i förvaltningslagen.

De materiella reglerna om godkännande av gåvomottagare, om kraven för att bli godkänd, ansökningsförfarandet och återkallelse av godkännande hittar du under Andra ämnesområden.

Vem fattar beslut?

Det är Skatteverket som är beslutande myndighet vid tillämpning av gåvomottagarlagen (4 § GML). Det är alltså Skatteverket som fattar beslut om godkännande, beslut om förlängning och beslut om återkallelse samt andra beslut som kan behöva fattas i samband med tillämpning av lagen, t.ex. beslut om föreläggande i samband med en utredning om återkallelse eller kontrollavgift.

Om beslut enligt lagen ska omprövas dvs. om den beslutet rör begär omprövning eller överklagar Skatteverkets beslut, är det också Skatteverket som fattar beslut.

Förfaranderegler finns i bl.a. förvaltningslagen

Förutom föreläggandebestämmelsen i 13 § GML saknar lagen särskilda förfaranderegler vid utredning och beslutsfattande. Det är därför förvaltningslagens (2017:900) förfaranderegler som gäller i dessa delar. Detta innebär bl.a. att inför beslut ska den som är part underrättas om allt material av betydelse för beslutet och ges tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över materialet (se 25 § FL). Bestämmelsen i 23 § FL innebär att Skatteverket har ett utredningsansvar.

Förvaltningslagens och myndighetsförordningens regler om utformning, motivering och underrättelse om beslut gäller också.

Beslut som gäller omedelbart

Ett beslut om återkallelse av ett godkännande gäller omedelbart även om den beslutet rör begär omprövning eller överklagar Skatteverkets beslut (15 § GML). Detsamma gäller beslut om kontrollavgift (se 19 § 2 GML).

Sidan har tillkommit med anledning av ny lagstiftning om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva. Lagen träder i kraft den 1 juli 2019.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förvaltningslag (2017:900) [1] [2] [3] [4]
  • Lag (2019:453) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva [1] [2] [3] [4]
  • Myndighetsförordning (2007:515) [1]